Bài mới trên hồ sơ

Là một nhà sản xuất phim và dữ liệu, chuyên cung cấp những sản phẩm về công nghệ thông tin trên các lĩnh vực: Đồ họa 2D, 3D, Phim hướng dẫn kỹ thuật, hoạt hình, hiệu ứng đẹp, sản xuất phim quảng cáo ngắn, Phim cho thiếu nhi, cung cấp các thuật toán ứng dụng trên nên tảng internet...
Phá cường địch, báo hoàng ân.

Trần Quốc Toản
H
hoangvanduc
Bui có một lòng trung lẫn hiếu
Mài chăng khuyết nhuộn chăng đen ...
...........
Việc nhân cốt để yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo..

(Nguyễn Trãi)
Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Hồ Chí Minh (1890 - 1969)
Top