Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào?

be_ngoc_2011

Thành Viên
I. Chuẩn bị thí nghiệm:
- Hạt đậu (đậu xanh, đậu đen,...)
- Khay có cát ẩm.

II. Tiến hành thí nghiệm
- Gieo hạt đậu vào khay có cát ẩm cho đến khi cây ra lá thật thứ nhất.
- Chọn 6 cây đậu cao bằng nhau. Ngắt ngọn 3 cây (ngắt từ đọan có 2 lá thật).
- Sau 3 ngày đo lại chiều cao của 3 cây ngắt ngọn và 3 cây không ngắt ngọn. Tính chiều cao trung bình của mỗi nhóm thấy: Nhóm cây ngắt ngọn có chiều cao trung bình thấp hơn nhóm cây không ngắt ngọn.

III. Giải thích
- Khi bấm ngọn cây không cao thêm được, chất dinh dưỡng tập trung cho chồi lá và chồi hoa phát triển.

IV. Kết luận:
- Cây dài ra do phần ngọn (mô phân sinh ngọn)

 
Top