Trắc nghiệm Trắc nghiệm Bài 2 Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bài viết hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập củng cố nội dung kiến thức về Bài 2 : Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ- Trắc nghiệm Địa lí 10 Kết nối tri thức

Câu 1. Các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp

A. chấm điểm.

B. đường chuyển động.

C. bản đồ - biểu đồ.

D. kí hiệu.

Câu 2. Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí

A. được phân bố ở cácvùng khác nhau.

B. trên một đơn vị lãnh thổ hành chính.

C. được sắp xếp thứ tự theo thời gian.

D. trong một khoảng thời gian nhất định.

Câu 3. Đối tượng nào sau đây được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu?
A. Hải cảng.

B. Dòng biển.

C. Luồng di dân.

D. Hướng gió.

Câu 4. Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để biểu hiện diện tích và sản lượng lúa của các tỉnh nước ta trong cùng một thời gian?
A. Bản đồ - biểu đồ.

B. Chấm điểm.

C. Kí hiệu.

D. Kí hiệu theo đường.

Câu 5. Dạng kí hiệu nào sau đây không thuộc phương pháp kí hiệu?
A. Tượng hình.

B. Hình học.

C. Điểm.

D. Chữ.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của phương pháp kí hiệu?
A. Thể hiện được tốc độ di chyển đối tượng.

B. Biểu hiện động lực phát triển đối tượng.

C. Xác định được vị trí của đối tượng.

D. Thể hiện được quy mô của đối tượng.

Câu 7. Sự phân bố các cơ sở chăn nuôi thường được biểu hiện bằng phương pháp
A. kí hiệu.

B. chấm điểm.

C. bản đồ - biểu đồ.

D. đường chuyển động.

Câu 8. Các tuyến giao thông đường biển thường được biểu hiện bằng phương pháp
A. đường chuyển động.

B. chấm điểm.

C. kí hiệu.

D. bản đồ - biểu đồ.

Câu 9. Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng
A. tập trung thành vùng rộng lớn.

B. phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc.

C. di chuyển theo các hướng bất kì.

D. phân bố theo những điểm cụ thể.

Câu 10. Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của các tỉnh
Việt Nam trong cùng một thời gian, thường được thể hiện bằng phương pháp
A. kí hiệu theo đường.

B. đường chuyển động.

C. bản đồ - biểu đồ.

D. chấm điểm.

. Câu 11. Diện tích cây trồng thường được biểu hiện bằng phương pháp
A. bản đồ - biểu đồ.

B. kí hiệu.

C. đường chuyển động.

D. chấm điểm.

Câu 12. Để thể hiện vùng trồng thuốc lá của nước ta, có thể sử dụng phương pháp
A. kí hiệu.

B. bản đồ - biểu đồ.

C. đường đẳng trị.

D. khoanh vùng.

Câu 13. Để thể hiện hướng di chuyển của bão trên Biển Đông vào nước ta, thường dùng phương pháp
A. khoanh vùng.

B. đường chuyển động.

C. chấm điểm.

D. kí hiệu theo đường.

. Câu 14. Phương pháp khoanh vùng (vùng phân bố) cho biết
A. cơ cấu của đối tượng riêng lẻ.

B. số lượng của đối tượng riêng lẻ.

C. diện tích phân bố của đối tượng riêng lẻ.

D. tính phổ biến của đối tượng riêng lẻ.

Câu 15. Để thể hiện vị trí tâm bão ở trên Biển Đông, thường dùng phương pháp
A. bản đồ - biểu đồ.

B. chấm điểm.

C. đường chuyển động.

D. kí hiệu.

Hi vọng với những câu hỏi trên sẽ giúp các em ôn tập luyện tập củng cố để nắm vững nội dung kiến thức Bài 1: Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp môn Địa lí 10. Chúc các em học tốt.
 
đáp án trắc nghiệm Địa lí 10 Kết nối tri thức Bài 2: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Câu 1
.

Đáp án đúng là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện vị trí của những đối tượng địa lí phân bố theo điểm cụ thể. Ví dụ: trung tâm hành chính, sân bay, nhà ga, điểm dân cư,…

- Các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu (cụ thể là dạng kí hiệu dạng hình học).

Câu 2

Đáp án đúng là:
B

- Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí theo từng lãnh thổ (đối tượng địa lí) bằng cách đặt các biểu đồ vào không gian phân bố của đối tượng địa lí đó trên bản đồ.

- Ví dụ: giá trị xuất nhập khẩu của các quốc gia, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của các tỉnh trong một quốc gia, diện tích và sản lượng cây trồng, cơ cấu sử dụng đất theo lãnh thổ,…

Câu 3

Đáp án đúng là:
A

- Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện vị trí của những đối tượng địa lí phân bố theo điểm cụ thể. Ví dụ: trung tâm hành chính, sân bay, nhà ga, điểm dân cư, hải cảng,…

- Phương pháp đường chuyển động được sử dụng để biểu hiện sự di chuyển của các quá trình, đối tượng địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội. Ví dụ: hướng gió, hướng dòng biển, di dân, động vật di cư,…

Câu 4

Đáp án đúng là:
A

- Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí theo từng lãnh thổ (đối tượng địa lí) bằng cách đặt các biểu đồ vào không gian phân bố của đối tượng địa lí đó trên bản đồ.

- Ví dụ: giá trị xuất nhập khẩu của các quốc gia, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của các tỉnh trong một quốc gia, diện tích và sản lượng cây trồng, cơ cấu sử dụng đất theo lãnh thổ,…

-> Phương pháp bản đồ - biểu đồ thường được sử dụng để biểu hiện diện tích và sản lượng lúa của các tỉnh nước ta trong cùng một thời gian.

Câu 5

Đáp án đúng là:
C

Các kí hiệu được đặt vào đúng vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ. Có ba dạng kí hiệu bản đồ chủ yếu (dạng chữ, dạng tượng hình và dạng hình học).

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của phương pháp kí hiệu?

Đáp án đúng là: A

Đặc điểm và ý nghĩa của phương pháp kí hiệu:

- Xác định vị trí của những đối tượng địa lí phân bố theo điểm cụ thể. Ví dụ: trung tâm hành chính, sân bay, nhà ga, điểm dân cư,…

- Biểu hiện số lượng, quy mô và chất lượng của đối tượng địa lí. Có ba dạng kí hiệu bản đồ chủ yếu.

Câu 7

Đáp án đúng là:
B

Phương pháp chấm điểm dùng để thể hiện các hiện tượng, đối tượng địa lí phân bố phân tán nhỏ lẻ trong không gian. Mỗi chấm điểm tương ứng với một số lượng hoặc giá trị của đối tượng nhất định. Ví dụ: phân bố dân cư, phân bố các điểm chăn nuôi,…

Câu 8.

Đáp án đúng là: A

Phương pháp đường chuyển động được sử dụng để biểu hiện sự di chuyển của các quá trình, đối tượng địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội. Ví dụ: hướng gió, hướng dòng biển, di dân, động vật di cư, các tuyến giao thông đường biển,…

Câu 9

Đáp án đúng là:
D

Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện vị trí của những đối tượng địa lí phân bố theo điểm cụ thể. Ví dụ: trung tâm hành chính, sân bay, nhà ga, điểm dân cư,…

Câu 10.

Đáp án đúng là: C

- Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí theo từng lãnh thổ (đối tượng địa lí) bằng cách đặt các biểu đồ vào không gian phân bố của đối tượng địa lí đó trên bản đồ.

- Ví dụ: giá trị xuất nhập khẩu của các quốc gia, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của các tỉnh trong một quốc gia, diện tích và sản lượng cây trồng, cơ cấu sử dụng đất theo lãnh thổ,…

-> Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của các tỉnh Việt Nam trong cùng một thời gian, thường được thể hiện bằng phương pháp bản đồ - biểu đồ.

Câu 11.

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng là:
D

Phương pháp chấm điểm dùng để thể hiện các hiện tượng, đối tượng địa lí phân bố phân tán nhỏ lẻ trong không gian. Mỗi chấm điểm tương ứng với một số lượng hoặc giá trị của đối tượng nhất định. Ví dụ: phân bố dân cư, phân bố các điểm chăn nuôi, diện tích cây trồng,…

Câu 12

Đáp án đúng là:
D

- Phương pháp khoanh vùng thể hiện những đối tượng phân bố theo vùng nhưng không đều khắp trên lãnh thổ mà chỉ có ở từng vùng nhất định.

- Ví dụ: sự phân bố các kiểu rừng, các nhóm đất, các vùng chuyên canh cây trồng, đồng cỏ, vùng phân bố các dân tộc khác nhau,…

-> Để thể hiện vùng trồng thuốc lá của nước ta, có thể sử dụng phương pháp khoanh vùng.

Câu 13

Đáp án đúng là:
B

- Phương pháp đường chuyển động được sử dụng để biểu hiện sự di chuyển của các quá trình, đối tượng địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội. Ví dụ: hướng gió, hướng dòng biển, di dân, động vật di cư,…

-> Để thể hiện hướng di chuyển của bão trên Biển Đông vào nước ta, thường dùng phương pháp đường chuyển động.

Câu 14

Đáp án đúng là:
C

- Phương pháp khoanh vùng thể hiện những đối tượng phân bố theo vùng nhưng không đều khắp trên lãnh thổ mà chỉ có ở từng vùng nhất định. Mỗi vùng phân bố được xác định bằng nền màu, nét chải hoặc kí hiệu đặc trưng cho đối tượng biểu hiện.

- Ví dụ: sự phân bố các kiểu rừng, các nhóm đất, các vùng chuyên canh cây trồng, đồng cỏ, vùng phân bố các dân tộc khác nhau,…

-> Để phân biệt vùng phân bố của một dân tộc nào đó xen kẽ với các dân tộc khác, thường dùng phương pháp khoanh vùng.

Câu 15

Đáp án đúng là:
D

- Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện vị trí của những đối tượng địa lí phân bố theo điểm cụ thể. Ví dụ: trung tâm hành chính, sân bay, nhà ga, điểm dân cư,…

-> Để thể hiện vị trí tâm bão ở trên Biển Đông, thường dùng phương pháp kí hiệu.
 

DiễnđànKiếnthức .COM

  • Diễn đàn kiến thức Văn Sử Địa - Nơi mọi người có thể chia sẻ và thảo luận về văn, sử, địa nhằm nâng cao, mở mang kiến thức. .
Chat
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Tiêu Huân Nhi @ Tiêu Huân Nhi:
    Trung Thu là Tết của thiếu nhi ^^
  2. D2KT @ D2KT:
    hihi, muộn rồi. Ngủ thôi ^^
  3. Huân Nhi @ Huân Nhi:
    hi, cả nhà ơi.. chat đi

Trang cá nhân

Trung Thu là Tết của thiếu nhi ^^
Năm học mới 2023 - 2024 vui vẻ, thành công :)
Vĩnh Phúc mãi đỉnh

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top