Trắc nghiệm Top 60 Câu hỏi trắc nghiệm bài 20 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc- Lịch sử 12

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
Top Poster Of Month
Câu 1. Pháp cử tướng NaVa sang Đông Dương vì

A. sau 8 năm quay lại xâm lược Pháp bị thiệt hại nặng nề.

B. chiến tranh Triều Tiên(1950-1953) đã kết thúc.

C. nhân dân Pháp phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam.

D. bị Mĩ ép kéo dài và mở rộng chiến tranh.

Câu 2. Nội dung nào sau đây là chủ trương của Đảng ta trong Đông-Xuân 1953-1954?

A. trong vòng 18 tháng phải đánh bại Pháp.

B. ta tránh giao chiến ở miền Bắc để chuẩn bị đàm phán.

C. giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự để kết thúc chiến tranh.

D. tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu.

Câu 3. Khẩu hiệu do Đảng và chính phủ ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là

A. tốc chiến,tốc thắng để nhanh chóng kết thúc chiến dịch.

B. tất cả cho tiền tuyến,tất cả để chiến thắng.

C. tiêu diệt hết quân địch ở Điện Biên Phủ.

D. biến Điện Biên Phủ thành mồ chôn giặc Pháp.

Câu 4. Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong kí Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và Hiệp định Giơ-ne-vơ 21-7-1954 là.

A. phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.

B. đảm bảo giành thắng lợi từng bước.

C. giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

D. không vi phạm chủ quyền dân tộc.

Câu 5. Điểm mạnh nhất của kế hoạch Nava trên chiến trường Đông Dương là

A. tập trung quân cơ động nhất và phương tiện chiến tranh hiện đại.

B. tập trung tối đa lực lượng chủ lực ở đồng bằng Bắc bộ.

C. phân bố đều lực lượng ra khắp chiến trường chính.

D. trang bị phương tiện vũ khí hiện đại.

Câu 6. Đầu năm 1953, để cứu vãn tình thế ở Đông Dương, Pháp và Mĩ lập ra kế hoạch quân sự mang tên

A. Rơ-ve. B. Na va.

C. Xơ- lăng. D. Đơ -lat -đơ- tat-xi nhi.

Câu 7. Chủ trương quân sự được BCH TW Đảng ta đề ra trong chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954 là

A. tăng cường chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch.

B. thực hiện phương châm tích cưc,chủ động,linh hoạt.

C. tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch ở nơi địch tập trung đông.

D. tập trung tiêu diệt sinh lực địch ở những nơi địch tương đối yếu.

Câu 8. Trong chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954, những hướng tiến công chiến lược của ta làm phân tán lực lượng địch là

A. Lai Châu,Trung Lào,Thượng Lào,Tây Nguyên.

B. Tây Bắc, Trung Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào.

C. Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên, Thượng Lào.

D. Tây Nguyên, Hòa Bình, Đồng bằng Bắc Bộ.

Câu 9. Nava tập trung binh lực lên Điện Biên Phủ với mục đích gì?

A. biến Điện Biên Phủ thành nơi tập trung quân chủ lực.

B. biến Điện Biên Phủ thành căn cứ phòng thủ vững chắc.

C. cứu nguy cho kế hoạch Na va bước đầu bị phá sản.

D. xây dựng Điện Biên Phủ thành căn cứ tiêu diệt quân chủ lực của ta.

Câu 10. Phương châm ban đầu của TW Đảng ta khi quyết định chọn Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược là gì?

A. đánh du kích. B . đánh chắc, tiến chắc.

C. đánh nhanh,thắng nhanh. D. kết hợp đánh công kiên với đánh du kích.

Câu 11. Chiến thắng lịch sử nào đã diễn ra trong 56 ngày đêm từ 13/3/1954 đến 7/5/1954?

A. Chiến dịch Quang Trung. B. Điện Biên Phủ trên không

C. Chiến dịch Điện Biên Phủ . D. Chiến dịch Thượng Lào.

Câu 12. Hội nghị quốc tế nào đã chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương?

A. Giơ-ne-vơ. B. Poxđam. C. Ianta. D. Pa-ri.

Câu 13. Những quốc gia nào tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương?

A. Mĩ, Anh, Pháp, Việt Nam.

B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Việt Nam.

C. Việt Nam, Lào, Campuchia, Mĩ, Anh.

D. Mĩ, Pháp, Liên Xô,Việt Nam, Lào.

Câu 14. Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận

A. quyền tự do của các nước Đông Dương.

B. các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.

C. quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời.

D. các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương.


Câu 15. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 là

A. sự đoàn kết của 3 nước Đông Dương.

B. sự giúp đỡ của quốc tế.

C. do nhân dân ta có truyền thống yêu nước.

D. do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn.

Câu 16. Hãy liên kết chính xác nhất thời gian ở cột I với sự kiện ở cột II.

Thời gian - I​
Sự kiện – II​
1. Tháng 9-1953
2. Ngày 10-12-1953

3. Ngày 7-5-1953
4. Ngày 21-7-1954
a. định Giơ-ne-vơ được kí kết
b. Na va được cử làm tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương
c. Ta mở cuộc tiến công thị xã Lai Châu
d. Bộ chính trị họp bàn kế hoạch Đông-Xuân 1953-1954
A. 1a,2b,3c,4d.

B. 1d,2c,3b,4a.

C. 1c,2b,3a,4d.

D. 1b,2d,3c,4a.

Câu 17. Chiến thắng nào trên mặt trận quân sự quyết định đến thắng lợi của ta trên bàn Hội nghị Giơ-ne-vơ ?

A. Chiến thắng Biên Giới 1950.

B. Chiến thắng Tây Bắc 1953.

C. Chiến thắng Điện Biên Phủ.

D. Chiến cuộc Đông- Xuân 1953-1954.

Câu 18. Thắng lợi nào đã chuẩn bị về vật chất và tinh thần để ta mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên Phủ?

A. Chiến cuộc Đông- Xuân 1953-1954.

B. Chiến dịch Thượng Lào 1/1954.

C. Chiến dịch tiến công thị xã Lai Châu 12/1953.

D. Chiến dịch tiến công Trung Lào 12/1953.

Câu 19. Lí do nào sau đây không đúng khi nói về việc ta chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với Pháp?

A. ta có đủ điều kiện để đánh địch ở Điện Biên Phủ.

B. ta cho rằng Điện Biên Phủ nằm trong kế hoạch Nava ngay từ đầu.

C. Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhưng vẫn có hạn chế.

D. Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược then chốt ở Đông Dương và Đông Nam Á.


Câu 20. Âm mưu của Pháp,Mĩ trong xây dựng Điện Biên Phủ là

A. chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta.

B. gây khó khăn cho quân chủ lực của ta.

C. biến Điện Biên Phủ thành căn cứ tiêu diệt chủ lực của ta.

D. biến Điện Biên Phủ thành trung tâm của kế hoạch Na va.

Câu 21. Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 là gì?

A. làm thất bại kế hoạch đánh nhanh,thắng nhanh của Pháp.

B. làm bước đầu phá sản kế hoạch Na-va.

C. làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Na-va.

D. tạo điều kiện quyết định cho ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Câu 22. Trong chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954 ta đã phân tán lực lượng địch ra những vùng nào?

A. Lai Châu,Thượng Lào,Playcu.

B. Điện Biên Phủ,Xê-nô, Luông Phabang ,Playcu.

C. Điện Biên Phủ, Luông Phabang, Play cu.

D. Lai Châu,Mường Sài, Luông Phabang, Playcu.

Câu 23. Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Na-va là.

A. chủ động tấn công chiến trường Bắc Bộ.

B. giữ thế phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ.

C. tấn công chủ yếu vào Đông Nam Bộ.

D. bình định chiến trường chính Bắc Bộ.

Câu 24. Lực lượng cơ động mạnh nhất của Pháp trong kế hoạch Na-va tập trung tại

A. Trung du Bắc Bộ. B. đồng bằng Bắc Bộ.

C. miền núi phía Bắc. D. bắc Trung Bộ.

Câu 25. Đợt tiến công mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ quân ta chọn đánh vào đâu?

A. Sân bay Mường Thanh. B. Phân khu trung tâm.

C. Phân khu Bắc. D. Phân khu Nam.

Câu 26. Thắng lợi có tính chất quyết định trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 là thắng lợi trên mặt trận.

A. chính trị. B. quân sự.

C. ngoại giao. D. kinh tế,văn hóa.

Câu 27. Hiệp định Giơ-ne-vơ đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp song chưa trọn vẹn vì.

A. mới giải phóng được miền Bắc.

B. Hiệp định mới chỉ công nhận quyền tự do của Việt Nam.

C. chỉ có những nước kí Hiệp định mới có trách nhiệm thi hành.

D. chưa đề cập tới các quyền dân tộc cơ bản của cả 3 nước Đông Dương.

Câu 28. Văn bản pháp lí quốc tế nào buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược,rút hết quân đội về nước?

A. Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946.

B. Hiệp định Giơ-ne-vơ.

C. Tạm ước 14-9-1946.

D. Hiệp định Pa-ri.

Câu 29. Thắng lợi nào sau đây làm thất bại âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương của đế quốc Mĩ?

A. Chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954.

B. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.

C. Hiệp định Giơ-ne-vơ.

D. Hiệp định Pa-ri.

Câu 30. Thắng lợi quân sự nào có tính chất quyết định buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ ?

Chiến dịch Biên Giới 1950.

Chiến dịch Thượng Lào 1953.

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Chiến cuộc Đông –Xuân 1953-1954.

Câu 31. Nội dung nào sau đây không thuộc Hiệp định Giơ-ne-vơ?

A. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7-1956.

B. Trách nhiệm thi hành thuộc về người kí Hiệp định và những người kế tục họ.

C. Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình.

D. Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn,lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.
 

Đính kèm

Bài Trước

Top 30 câu hỏi trắc nghiệm Bài 19 Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1951-1953) - Lịch sử 12

Bài Tiếp

Top 30 Câu hỏi trắc nghiệm Bài 21 Xây Dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền bắc Đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 1965)

Đăng nhập

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. D2KT D2KT:
  Hi anh @Butchi , cuối tuần vui vẻ
 2. Butchi Butchi:
  :wow:
 3. Dream 18 Dream 18:
  Hãy phòng hộ dịch cúm viêm phổi cấp Covid19 cẩn thận mọi người nhé! Chúc cả nhà an lành!
 4. Dream 18 Dream 18:
  Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Tình hình dịch cúm Covid-19 đang diễn biến rất đáng lo. Các bạn đi ra ngoài nhớ phòng hộ đầy đủ nhé. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay, tránh nơi đông người.
Nếu không cần thiết, cố gắng không ra khỏi nhà. Chúc mọi người an lành!
Chào cả nhà! Mình đã trở lại ^^

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.
Top