Chia Sẻ Thiếu hụt vị ngữ trong tiếng trung

Màn Thầu

Moderator
Cái gọi là “thiếu hụt vị ngữ” thông thường không phải là bộ phận vị ngữ của câu không có từ ngữ nào làm vị ngữ của câu không có từ ngữ nào là vị ngữ, mà bộ phận vị ngữ thiếu đi một số vị ngữ quan trọng thậm chí thiếu mất trung tâm của vị ngữ.
Ví dụ 1

我为大学生们安于学习而安慰。
“为….而安慰” trong bộ phận vị ngữ của câu trên không ổn, trong đó thiếu một từ ngữ trung tâm vị ngữ “感到” câu trên nên sửa lại là:
我为大学生们安于学习而感到安慰。
(Tôi cảm thấy được an ủi vì học sinh yên tâm học hành).
Ví dụ 2

他难过地向外面。
“向外面”ở phân câu sau của câu trên là một kết cấu giới từ, phía sau mất đi một trung tâm ngữ. Phân câu sau của câu trên nên sửa là :
他难过地向外面望着。
(Anh ta nhìn ra ngoài một cách buôn bã).
Ví dụ 3

他们以节省方针,而劝导别人。
“以节省方针”trong câu là kết cấu giới từ, phía sau thiếu từ trung tâm của vị ngữ. Phân câu sau của câu trên nên sửa là :
他们以节省为方针来劝导别人。
(Họ lấy phương châm tiết kiệm đi khuyên bảo người khác).
Muốn tránh lỗi thiếu hụt vị ngữ, chủ yếu phải xác điịnh rõ kết cấu giới từ không thể là vị ngữ, còn chú ý các bộ phận làm vị ngữ của câu tương đối phức tạp, không nên vì xuất hiện thành phần không thuộc trung tâm vị ngữ mà bỏ mất vị ngữ của cả câu.

_ST_
 

Bài Trước

Cách dùng 以及(连),可见(连), 以…为…,算(动), 尽量(副)....

Bài Tiếp

抄近路Đường tắt
Top