Kiến Thức Thì quá khứ tiếp diễn Past Continuous - Ngữ pháp tiếng anh

Cộng tác viên
Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. dùng khi muốn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoăc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra.

1. CẤU TRÚC CỦA THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thể khẳng địnhThể phủ địnhThể nghi vấn
- Cấu trúc: S + was/were + V-ing
- Trong đó:

 • S (subject): chủ ngữ
 • V-ing: động từ thêm “–ing”
- Lưu ý
 • S = I/ He/ She/ It + was
 • S = We/ You/ They + were
Ví dụ:
 • He was playing tennis at 4 p.m yesterday.(Anh ấy đang chơi tennis vào lúc 4h chiều hôm qua)
 • They were cleaning kitchen when I came yesterday. (Họ đang dọn dẹp bếp khi tôi đến ngày hôm qua.)
- Cấu trúc: S + wasn’t/ weren’t + V-ing
=> Câu phủ định tả chỉ cần thêm “not” ngay sau “to be”.
- Lưu ý
 • was not = wasn’t
 • were not = weren’t
Ví dụ:
 • He wasn’t working when his boss came yesterday. (Anh ấy đã không làm việc khi ông chủ đến hôm qua)
 • We weren’t watching TV at 9 p.m yesterday. (Chúng tôi không xem TV vào 9 giờ tối hôm qua)
- Cấu trúc: Was/ Were + S + V-ing ?
- Trả lời:

Yes, I/ he/ she/ it + was
Yes, we/ you/ they + were
No, I/ he/ she/ it + wasn’t
No, we/ you/ they + weren’t
=> Câu hỏi ta chỉ cần đảo “to be” lên trước chủ ngữ.
Ví dụ:
 • Was your mother going to the market at 7 a.m yesterday?
  Yes, she was./ No, she wasn’t.
 • Were they staying with you when I called you yesterday?
  Yes, they were./ No, they weren’t.

2. CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Cách Sử Dụng
Ví Dụ
- Diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ tiếp diễn
 • When my sister got there, he was waiting for her.
  ( Khi chị tôi tới, anh ta đã đợi ở đây rồi.)
- Diễn đạt hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ
 • While I was taking a bath, she was using the computer.( Trong khi tôi đang tắm thì cô ấy dùng máy tính.)
 • While I was driving home, Peter was trying desperately to contact me. (Peter đã cố gắng liên lạc với tôi trong lúc tôi đang lái xe về nhà.)
- Diễn đạt hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào
 • I was listening to the news when she phoned.( Tôi đang nghe tin tức thì cô ấy gọi tới. )
 • They were still waiting for the plane when I spoke to them. (Khi tôi nói chuyện với họ thì họ vẫn đang chờ máy bay.)
- Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác
 • When he worked here, he was always making noise (Khi anh ta còn làm việc ở đây, anh ta thường xuyên làm ồn)
 • My mom was always complaning about my room when she got there (Mẹ tôi luôn than phiền về phòng tôi khi bà ấy ở đó)


3. DẤU HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm xác định.


 • At + giờ + thời gian trong quá khứ (at 10 o’clock last night,…)
 • At this time + thời gian trong quá khứ. (at this time two weeks ago, …)
 • In + năm (in 1995, in 2000)
 • In the past (trong quá khứ)
Trong câu có “when” khi diễn tả một hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

- Ngoài việc dựa vào cách dùng của thì Quá khứ tiếp diễn, ngữ cảnh của câu thì các bạn cũng hãy cân nhắc sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn khi có xuất hiện các từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời điểm đó);…

BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài 1: Chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn hoặc quá khứ đơn thích hợp

1. James saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting him last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last March.

5. While people were talking to each other, she read/ was reading her book.

6. My brother was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 10 p.m. yesterday.

Bài tập 2: Sửa lỗi sai trong các câu sau (quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn)

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.

9. While I am listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. you/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 4: Biến đổi các câu sau sang phủ định, câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó.

1. She was planting flowers in the garden at 5 p.m yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

2. They were working when the boss came yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

3. She was listening to music while her mother was making a cake.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

4. Linh was riding her bike when we saw her yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

5. He was playing game when his boss went into the room.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

Đáp án của các dạng bài tập thì quá khứ tiếp diễn và thì quá khứ đơn
Bài 1:

1. saw

2. were you doing

3. didn’t visit

4. rained

5. was reading

6. ate

7. were running

8. did you find

9. did she dance

10. were watching

Bài 2:

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early and had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I went to the beach on the bus.

9. While I was listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turned on the TV, but there was nothing interesting.

Bài 3:

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have a good time?

6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài 4:

1. She was planting flowers in the garden at 5 p.m yesterday.

– She wasn’t planting flowers in the garden at 5 p.m yesterday.

– Was she planting flowers in the garden at 5 p.m yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn’t.

2. They were working when the boss came yesterday.

– They weren’t working when the boss came yesterday.

– Were they working when the boss came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren’t.

3. She was listening to music while her mother was making a cake.

– She wasn’t listening to music while her mother was making a cake.

– Was she listening to music while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn’t.

4. Linh was riding her bike when we saw her yesterday.

– Linh wasn’t riding her bike when we saw her yesterday.

– Was Linh riding her bike when we saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn’t.

5. He was playing game when his boss went into the room.

– He wasn’t playing game when his boss went into the room.

– Was he playing game when his boss went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn’t.
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Bình luận mới

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. No shouts have been posted yet.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.