Chia Sẻ SỰ KHÁC NHAU GIỮA “BETWEEN” VÀ “AMONG”

Hot nhất trong tháng

Màn Thầu

Moderator
23/12/16
902
54
28
I. BETWEEN
- giữa hai người,hai vật

· Note:
Between ngày càng được dùng nhiều để nói về nhiều người hay vật khi mô tả sự kết nối, liên kết như " air service between cities " (dịch vụ hàng không giữa các thành phố), "a contract between four companies " (một hợp đồng giữa 4 công ty), hay khi diễn tả mối quan hệ, sự dính líu, chẳng hạn ta nói " war between nations " (chiến tranh giữa các nước), " choice between things "(sự chọn lựa giữa các vật dụng)...

·
chỉ dùng between mà không dùng among khi nói về sự khác biệt
+ I couldn't see any difference between the five houses.
II. AMONG

- giữa nhiều nhười, nhiều vật

- Được bao quanh hoặc nằm trong một nhóm người hoặc vật


+ Surrounded by or within a group of people or things

we walked among hundreds of bluebells

- Thuộc về một nhóm hoặc sự việc xảy ra bên trong một nhóm.

+ A British woman was among the 20 victims of the crash


- Dùng để biểu thị một mối quan hệ, sự lựa chọn, sự phân chia.... khi có nhiều hơn ba người hoặc vật liên quan.

+ He divided his fortune among his four children.
III. Dùng divide và share với among/between.

Trước một loạt các danh từ số ít, ta thường dùng divide betweenshare between. Còn trước một danh từ số nhiều, ta có thể dùng among hoặc between đều được.

+ He divided his possessions equally between his wife, his daughter, and his brother.

=> Anh ấy đã chia đều tài sản của mình cho vợ, con gái và em trai.

+ She shares the sweet among/between the children.

=> Cô ta chia đều số kẹo cho đám trẻ.
IV. Những lưu ý khi chọn "between" và "among" (✔=đúng, X=sai) :
1. Luôn dùng "between", không phải "among" nếu bạn muốn nói về một vị trí, thời điểm cụ thể giữa hai mốc cụ thể:

✔ The children were aged between 12 and 16.

X The children were aged among 12 and 16.

2. Chọn "between" nếu bạn đang đề cập đến con số hay danh từ cụ thể

✔ A treaty was drawn up between France, Germany, Italy, and Greece.

X A treaty was drawn up among France, Germany, Italy, and Greece.

✔ Flights between London and Crete begin in early April.

X Flights among London and Crete begin in early April.

3. Dùng "among" nếu người hoặc vật được nhắc đến mang tính gộp (được xem như một nhóm) hơn là nhắc đến từng người/vật riêng lẻ
✔ There was agreement among members that fees should not be raised.

X There was agreement between members that fees should not be raised.

✔ The Petronas Towers are among the architectural wonders of the world.

X The Petronas Towers are between the architectural wonders of the world.


4. "Between" được ưa dùng hơn nếu nói về sự khác nhau giữa các mối quan hệ, bất kể có bao nhiều người/vật được đề cập.
✔ The difference between those results is not statistically significant.

X The difference among those results is not statistically significant

_J_
 

Bài Trước

Các cụm từ xuất hiện trong iels - toeic

Bài Tiếp

Tiếng Anh và các phép tính toán học

Hot nhất trong tháng