Sinh học 6 - Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

vàng

Thành Viên
Sinh học 6 - Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/bai 43 sinh hoc 6.pdf[/f]

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Phát biểu nào dưới đây về phân loại thực vật là đúng?
Phân loại thực vât là:
a. Chọn các thực vật có đặc điểm giống nhau vào cùng một nhóm.
b. Sắp xếp
các thực vật có đặc điểm khác nhau vào các nhóm khác nhau.
c. Căn cứ vào sự giống nhau và khác nhau để sắp xếp các thực vật vào các nhóm theo các bậc phân loại khác nhau.
d. Cả a, b và c.

2. Phát biểu nào dưới đây về các bậc phân loại là không đúng?
a. Có 7 bậc phân loại cơ bản là: Giới - Nhóm - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài.
b. Loài là bậc phân loại cơ sở, là bậc thấp nhất trong 7 bậc căn bản.
c. Một chi có thể có nhiều loài, một họ có thể có nhiều chi, một bộ có thể có nhiều họ...
d. Bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật trong cùng bậc càng ít.

Đáp án:
1.c, 2.a
Nguồn: Diễn đàn kiến thức* 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật
Top