Sinh học 6 - Bài 34: Phát tán của quả và hạt

Eve

Thành Viên
Sinh học 6 - Bài 34: Phát tán của quả và hạt
* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/BAI 34 PHAT TAN CUA QUA VA HAT [Compatibility Mode].pdf[/f]

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Sự phát tán là gì ?
A. Hiện tượng quả và hạt có thể bay đi xa nhờ gió.
B. Hiện tượng quả và hạt được mang đi xa nhờ động vật.
C. Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống.
D. Hiện tượng quả và hạt có thể tự vung vãi nhiều nơi.

2. Nhóm quả và hạt nào thích nghi với cách phát tán nhờ động vật.
A. Những quả và hạt có nhiều gai hoặc có móc.
B. Những quả và hạt có túm lông hoặc có cánh.
C. Những quả và hạt làm thức ăn cho động vật.
D. Cả A và CĐáp án:
1.C, 2.D

Xem thêm:
Hệ thống bài giảng/ câu hỏi và bài tập sinh học 6
Sinh học 6 - Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
Sinh học 6 -Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt


Sự phát tán là hiện tượng quả và hạt được chuyển
đi xa chỗ nó sống.
STT TÊN QUẢ
HOẶC HẠT
CÁCH PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT
Nhờ gió Nhờ động vật Tự phát tán
1 Quả chò
2 Quả cải
3 Quả bồ công anh
4 Quả ké đầu ngựa
5 Quả chi chi
6 Hạt thông
7 Quả đậu bắp
8 Quả cây xấu hổ
9 Quả trâm bầu
10 Hạt hoa sữa
Hãy quan sát H34.1 /110 SGK, nhận xét cách phát tán của mỗi
loại quả, hạt ở hình vẽ rồi đánh dấu (x) vào bảng sau:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X12/15/2012
2
I. Các cách phát tán của quả và hạt:
-Phát tán nhờ gió (quả chò, quả bồ công anh, hạt hoa
sữa).
Bài 34 Phát tán của quả và hạt
-Phát tán nhờ động vật (quả ké đầu ngựa, hạt thông,
quả cây xấu hổ).
-Tự phát tán (quả chi chi, quả đậu bắp, quả trâm bầu,
quả cải).
-Ngoài ra quả và hạt còn được phát tán nhờ nước và
nhờ con người.
 Quan sát quả chò, hạt hoa sữa, quả bồ công anh xem chúng
có những đặc điểm nào mà có thể nhờ gió phát tán đi xa?
Quả chò Hạt hoa sữa Quả bồ công anh
Bài 34 Phát tán của quả và hạt
II. Đặc điểm thích nghi với các cách phát tán của
quả và hạt:12/15/2012
3
II. Đặc điểm thích nghi với cách phát tán của quả và hạt:
- Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió: có
cánh, có lông nhẹ để nhờ gió chuyển đi xa(quả
chò, hạt hoa sữa).
Bài 34 Phát tán của quả và hạt
Quan sát quả ké đầu ngựa , quả trinh nữ ( xấu hổ),h¹t th«ng xem chúng có
những đặc điểm nào mà có thể nhờ động vật phát tán?
Bài 34 Phát tán của quả và hạt
Quả ké đầu ngựa Quả trinh nữ Hạt thông 12/15/2012
4
- Đặc điểm quả và hạt phát tán nhờ động vật: có gai hoặc
có móc để bám vào cơ thể động vật (quả trinh nữ, quả
ké đầu ngựa…), có hương thơm, vị ngọt, hạt vỏ cứng
(quả sim, quả ổi, hạt thông…).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 5- Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Top