Sinh học 6 - Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

vàng

Thành Viên

Sinh học 6 - Bài 24:
Phần lớn nước vào cây đi đâu?​

* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/Bai 24 Phan lon nuoc vao cay di dau.pdf[/f]

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1.
Nước do rễ hút vào cây phần lớn được sử dụng cho quá trình nào sau đây:
a. Quá trình quang hợp
b. Quá trình hô hấp
c. Quá trình thoát hơi nước
d. Quá trình tổng hợp tinh bột

2.
Những điều kiện nào sau đây ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước qua lá:
a. Ánh sáng
b. Nhiệt độ
c. Độ ấm
d. Không khí
e. Cả a, b, c và d

Đáp án:
1.c, 2.e

Xem thêm:
Hệ thống bài giảng/ câu hỏi và bài tập sinh học 6
Sinh học 6 -
Bài 23: Cây có hô hấp không?
Sinh học 6 -
Bài 25: Biến dạng của lá
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 23: Cây hô hấp không?

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 25. Biến dạng của lá

daivat

Thành Viên
Khi nước hấp thụ vào cây thì sẽ được mạch gỗ vận chuyển đến các cơ quan: Từ rễ => thân => lá và sau đó bốc hơi nhằm làm mát cho cây.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top