Trắc nghiệm Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 -1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời- Sử 12

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
31/10/12
5,188
335
83
28
Học học Nữa học mãi

Top 27 câu hỏi trắc nghiệm Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộcTổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 -1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Câu 1. Tháng 11-1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương họp tại địa điểm

A. Bà Điểm.
B. Pác Bó.
C. Quảng Châu.
D. Hương Cảng.

Câu 2. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 xác định mục tiêu của cách mạng là

A. đánh đổ đế quốc.
B. đánh đổ tay sai đế quốc.
C. đánh đổ đế quốc và tay sai.
D. đông dương hoàn toàn độc lập.

Câu 3. Đội cứu quốc quân ra đời ở Việt Nam năm 1941 có nòng cốt là

A. đội du kích Ba Tơ.
B. đội du kích Thái Nguyên.
C. đội du kích Cao Bằng.
D. Đội du kích Bắc Sơn.

Câu 4. Năm 1942, nơi thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh là

A. Lạng Sơn.
B. Bắc Cạn.
C. Hà Giang.
D. Cao Bằng.

Câu 5. Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941) Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận

A. Mặt trận Liên Việt.
C. Mặt trận Đồng minh.
B. Mặt trận Việt Minh.
D. Mặt trận phản đế Đông Dương.

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa của tù chính trị trong cao trào “kháng Nhật cứu nước” ở Việt Nam vào tháng 3-1945 diễn ra tại

A. Pác Bó (Cao Bằng).
B. Bắc Sơn (Lạng Sơn).
C. Ba Tơ (Quảng Ngãi). '
D. Quảng Nam.

Câu 7. Địa phương giành chính quyền muộn nhất trong tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 ở Việt Nam là

A. Quảng Ngãi và Bắc Giang.
B. Bắc Giang và Hải Dương.
C. Hải Dương và Quảng Nam.
D. Hà Tiên và Đồng Nai Thượng.

Câu 8. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp – Nhật” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong

A. Đại hội quốc dân Tân Trào (tháng 8/1945).
B. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 14-15/8/1945).
C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11/1939).
D. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

Câu 9. Đối tượng của cách mạng được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp vào tháng 5/1941 xác định là

A. đế quốc Pháp, tay sai.
B. đế quốc Nhật – Pháp.
C. đế quốc Nhật và bon phản động.
D.đế quốc phát xít Pháp – Nhật và tay sai.

Câu 10. Ngày 12-3-1945 Ban Thường vụ trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp ra chỉ thị

A. sắm vũ khí đuổi thù chung.
B. sửa soạn khởi nghĩa, đuổi thù chung.
C. đánh đuổi Pháp – Nhật và bọn phong kiến.
D. Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.

Câu 11. Năm 1942, ở Việt Nam, nơi thí điểm của cuộc vận động xây dựng các Hội Cứu quốc quân trong mặt trận Việt Minh là

A. Cao Bằng.
C. Bắc Cạn.
B. Lạng Sơn.
D. Tuyên Quang.

Câu 12. Năm 1945, Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời trên cơ sở hợp nhất các tổ chức

A. Cứu quốc quân với du kích Thái Nguyên.
B. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn.
C. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân.
D. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với du kích Ba Tơ.

Câu 13. Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi Đồng minh vào Việt Nam là của

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11/1939).
B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 5/1941).
C. Đại hội quốc dân Tân Trào (15-16/8/1945).
D. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945).

Câu 14. Từ 10 đến 19- 5-1941, tại Pác Bó (Hà Quảng-Cao Bằng) đã diễn ra

A. Hội nghị toàn quốc của Đảng.
B. Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
C. Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
D. Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Câu 15. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Dông Dương tháng 5/1941 đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là

A. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.
B. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp - Nhật.
C. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.
D. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.

Câu 16. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Dông Dương tháng 5/1941 quyết định tạm gác khẩu hiệu.

A.“Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng đất”.
B. thực hiện “ Người cày có ruộng”.
C. “Đánh đổ địa chủ chia ruộng đất cho dân cày”,
D.“Tịch thu ruộng đất của đê quốc và Việt gian chia cho dân cày”.

Câu 17. Tháng 11 - 1939, tên gọi của Mặt trận ở Đông Dương là

A. Mặt trận nhân dân phản đế.
B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.
C. Mặt trận phản đế Đông Dương.
D. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

Câu 18. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập tại

A. số nhà 48 phố Hàng Ngang – Hà Nội.
B. số nhà 48 phố Hàng Quạt – Hà Nội.
C. số nhà 48 phố Hàng Buồm – Hà Nội.
D. số nhà 84 phố Hàng Bún – Hà Nội.

Câu 19. Bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
B. Thái Nguyên, Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.
D. Cao Bằng, Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tĩnh.

Câu 20. Chiều ngày 16-8-1945 theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, một đội giải phóng quân do Võ Nguyễn Giáp chỉ huy tiến về giải phóng

A. Thị xã Cao Bằng.
B. Thị xã Thái Nguyên.
C. Thị xã Yên Bái.
D. Thị xã Tuyên Quang.

Câu 21. Sau tháng 9/1940, để đối phó với tình hình mới khi Nhật vào Đông Dương, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách

A. mớ cứa cho Nhật vào Đông Dương.
B. thi hành chính sách “ Kinh tê chỉ huy”.
C. tăng các loại thuế gấp 3 lần.
D. thỏa hiệp với Nhật để đàn áp nhân dân ta.

Xem đáp án tại đây
 

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
31/10/12
5,188
335
83
28
Học học Nữa học mãi

Câu 22. Hiệp ước phòng thủ chung của Đông Dương (23-7-1941) được kí giữa Pháp và Nhật thừa nhận:

A. Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt.
B. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương.
C. Pháp phải bảo đảm hậu phương an toàn cho quân đội Nhật.
D. Nhật có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương .

Câu 23. Mặt trận Việt Minh thành lập vào thời gian

A. 28-1-1941.
B. 10-5-1941.
C. 19-5-1941.
D. 29-5-1941.

Câu 24. Khẩu hiệu thành lập “Chính phủ Dân chủ Cộng hòa” được đưa ra trong hội nghị

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11/1939).
B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 5/1941).
C. Đại hội quốc dân Tân Trào (15-16/8/1945).
D. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945).

Câu 25. Sau khi ra đời, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã đánh thắng ở

A. Bắc Giang và Hải Dương.
B. Phay Khắt và Nà Ngần.
C. Hà Tĩnh và Quảng Nam.
D. Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Câu 26. Tháng 5/1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập

A. Mặt trận Việt Minh.
B. Mặt trận Liên Việt.
C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
D. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Câu 27. Hội nghị toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dương họp từ 14 đến 15-8-1945 ở

A. Pác Bó (Cao Bằng).
B. Bắc Sơn (Lạng Sơn).
C. Tân Trào (Tuyên Quang).
D. Phay Khắt (Cao Bằng).
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. songngu songngu:
    Chào ngày mới
  2. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.