Trắc nghiệm Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến 1930 - lịch sử 12

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
31/10/12
5,188
335
83
28
Học học Nữa học mãi
Top 60 câu hỏi trắc nghiệm Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến 1930 - lịch sử 12
Câu 1. Tháng 6-1925, tại Quảng Châu-Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức

A. Cộng sản đoàn.
B. Hội Liên hiệp thuộc địa.
C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
D. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

Câu 2. Sự kiện nổi bật diễn ra vào tháng 6-1925 ở Quảng Châu-Trung Quốc là

A. thành lập Tâm tâm xã.
B. thành lập Cộng sản đoàn.
C. thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
D. thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

Câu 3. Người sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6-1925) là

A. Phạm Hồng Thái.
B. Nguyễn Ái Quốc.
C. Đặng Thai Mai.
D. Nguyễn Thái Học.

Câu 4. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành lập tại

A. Ma Cao-Trung Quốc.
B. Hương Cảng-Trung Quốc.
C. Thượng Hải-Trung Quốc.
D. Quảng Châu-Trung Quốc.

Câu 5. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là

A. Kì bộ.
B. Chi bộ.
C. Tổng bộ
.D. Tổng hội.

Câu 6. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tờ báo

A. Nhành lúa.
B. Tiền phong.
C. Thanh niên.
D. Nhân dân.

Câu 7. Tác phẩm Đường kánh mệnh của Nguyễn Ái Quốc bao gồm

A. bài viết trên báo Sự thật, Đời sống công nhân, Tạp chí thư tín quốc tế.
B. bài viết trên báo Thanh niên, báo Cứu quốc.
C. bài tham luận của Người tại Đại hội Quốc tế Cộng sản.
D. bài giảng tại các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu-Trung Quốc.

Câu 8. Địa bàn nào không phải là nơi hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?

A. Xiêm.
B. Pháp.
C. Việt Nam.
D. Trung Quốc.

Câu 9. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng

A. vô sản.
B. cải lương.
C. dân chủ tư sản.
D. cộng hoà tư sản.

Câu 10. Hoạt động chủ yếu của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên giai đoạn 1925-1927 là

A. mở rộng, phát triển Hội viên.
B. phát triển các tổ chức cơ sở.
C. kêu gọi nhân dân đoàn kết đấu tranh.
D. huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng.

Câu 11. Phong trào “Vô sản hoá” từ cuối năm 1928 có vai trò

A. góp phần huấn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
B. tổ chức quần chúng nhân dân tập dượt đấu tranh cách mạng.
C. đưa cán bộ, hội viên sang Quảng Châu-Trung Quốc học tập.
D. tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chính trị cho công nhân.

Câu 12. Báo Thanh niên và tác phẩm Đường kách mệnh đã trang bị lý luận nào cho cán bộ?

A. Cách mạng vô sản.
B. Chủ nghĩa Mác – Lênin.
C. Cách mạng dân tộc dân chủ.
D. Cách mạng giải phóng dân tộc.

Câu 13. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được coi là

A. tổ chức chính trị của giai cấp tiểu tư sản.
B. tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. tổ chức lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc.
D. tổ chức cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Câu 14. Nội dung nào không phải là vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên?

A. Chuẩn bị về tổ chức.
B. Chuẩn bị về tài chính.
C. Chuẩn bị về chính trị tư tưởng.
D. Đào tạo huấn luyện cán bộ cách mạng.

Câu 15. Việt Nam Quốc dân đảng là chính đảng của

A. vô sản.
B. tiểu tư sản.
C. tư sản dân tộc.
D. tư sản mại bản.

Câu 16. Chính đảng đại diện cho tư sản dân tộc Việt Nam là tổ chức

A. Tân Việt Cách mạng đảng.
B. Việt Nam Quốc dân đảng.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Câu 17. Cơ sở hạt nhân đầu tiên của Việt Nam Quốc dân đảng là

A. Tâm tâm xã.
B. Cường học thư xã.
C. Quan hải tùng thư.
D. Nam Đồng thư xã.Các bạn xem thêm ở file đính kèm nhé!
 

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
31/10/12
5,188
335
83
28
Học học Nữa học mãi
Câu 18. Lực lượng chủ yếu của Việt Nam Quốc dân Đảng là lực lượng

A. trí thức tiểu tư sản yêu nước, học sinh, sinh viên.
B. giai cấp công nhân Việt Nam trong các đồn điền.
C. binh lính người Việt được giác ngộ trong quân đội Pháp.
D. đông đảo nhân dân yêu nước, nhất là công nhân, nông dân.

Câu 19. Hoạt động tiêu biểu nhất của Việt Nam Quốc dân Đảng là

A. khởi nghĩa Yên Bái.
B. bất hợp tác với Pháp.
C. ám sát trùm mộ phu Badanh.
D. vận động binh lính khởi nghĩa.

Câu 20. Việt Nam Quốc dân đảng là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng

A. vô sản.
B. cải lương.
C. dân chủ tư sản.
D. cộng hoà tư sản.

Câu 21. Phương pháp cách mạng Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương tiến hành là

A. hoà bình.
B. bất hợp tác.
C. bãi công.
D. bạo lực.

Câu 22. Khởi nghĩa Yên Bái được tiến hành trong bối cảnh lịch sử

A. khi thực dân Pháp đã suy yếu, chính quyền tan rã.
B. có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng và tài chính.
C. khi thời cơ chín muồi và chuẩn bị chu đáo mọi mặt.
D. Pháp tiến hành khủng bố dã man lực lượng cách mạng.

Câu 23. Sự kiện đánh dấu thất bại hoàn toàn của khuynh hướng tư sản trước khuynh hướng vô sản là

A. sự ra đời của Đảng Cộng sản.
B. sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.
C. sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản.
D. sự phân hoá tích cực của Đảng Tân Việt.

Câu 24. Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái đánh dấu

A. chấm dứt vai trò cách mạng của giai cấp tư sản.
B. chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng.
C. giai cấp tư sản trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng.
D. khuynh hướng dân chủ tư sản bước đầu thất bại.

Câu 25. Sự kiện trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của khởi nghĩa Yên Bái là

A. vụ ám sát trùm mộ phu Badanh.
B. vụ mưu sát toàn quyền Méc-lanh.
C. vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội.
D. vụ đầu độc binh lính Pháp ở Thái Nguyên.

Câu 26. Yếu tố nào không phải là nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Yên Bái?

A. Thực dân Pháp còn mạnh, đang ráo riết khủng bố.
B. Sự ra đời của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
C. Thiếu giai cấp tiến tiến và đường lối lãnh đạo đúng đắn.
D. Nổ ra chưa đúng thời cơ, chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Câu 27. Đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam cách mạng thanh niên diễn ra tại

A. Ma Cao-Trung Quốc.
B. Quảng Châu-Trung Quốc.
C. Thượng Hải-Trung Quốc.
D. Hương Cảng-Trung Quốc.

Câu 28. Sự kiện nổi bật diễn ra vào tháng 5-1929 tại Hương Cảng-Trung Quốc là

A. đại hội lần thứ nhất của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
B. đại hội lần thứ nhất của các tổ chức cách mạng ở Việt Nam.
C. đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
D. hội nghị lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Câu 29. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời tại

A. số nhà 5D phố Hàm Long-Hà Nội.
B. số nhà 48 Hàng Ngang-Hà Nội.
C. số nhà 312 Khâm Thiên-Hà Nội.
D. số nhà 5D phố Hàm Rồng-Hà Nội.

Câu 30. Sự kiện nổi bật diễn ra vào tháng 3-1929, tại số nhà 5D phố Hàm Long-Hà Nội là

A. sự ra đời của các chi bộ cộng sản ở Việt Nam.
B. sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
C. sự thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Nam Kì.
D. sự thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

Câu 31. Tổ chức Cộng sản được thành lập vào tháng 6-1929 là

A. An Nam Cộng sản đảng.
B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Đông Dương Cộng sản đảng.
D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 32. Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là tờ báo

A. Đỏ.
B. Búa liềm.
C. Thanh niên.
D. An Nam trẻ.

Câu 33. Đông Dương cộng sản đảng là tổ chức của

A. các tổ chức cơ sở cộng sản ở Bắc Kì.
B. các tổ chức cơ sở cộng sản ở Việt Nam.
C. các tổ chức cơ sở cộng sản ở Trung Kì.
D. các tổ chức cơ sở cộng sản ở Nam Kì.

Câu 34. Tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của tổ chức

A. An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Câu 35. Tổ chức Cộng sản đã ra đời ở Việt Nam vào tháng 8-1929 là

A. An Nam Cộng sản đảng.
B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Đông Dương Cộng sản đảng.
D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 36. Cho bảng dữ liệu:

I) Thời gianII) Sự kiện
1) 3/1929a) Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập.
2) 6/1929b) Đông Dương Cộng sản liên đoàn ra đời.
3) 8/1929c) An Nam Cộng sản đảng được thành lập.
4) 9/1929d) Đông Dương Cộng sản đảng ra đời.
Hãy lựa chọn một đáp án đúng về mối quan hệ thời gian giữa cột I với sự kiện ở cột II

A. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d.
B. 1-c, 2-b, 3-a, 4- d.
C. 1-a, 2-d, 3-c, 4-b.
D. 1-d, 2-c, 3-b, 4-a.
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. songngu songngu:
    Chào ngày mới
  2. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.