Trắc nghiệm Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919-1925- lịch sử 12

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
31/10/12
5,188
335
83
28
Học học Nữa học mãi
Top 37 câu hỏi trắc nghiệm bài 12 phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919-1925- lịch sử 12

Câu 1. Mục đích Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam là

A. để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
B. để bù vào thiệt hại trong cuộc khai thác thuộc địa làn thứ nhất.
C. để khẳng định vị thế kinh tế của Pháp trong thế giới tư bản.
D. để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Câu 2. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành

A. công nghiệp chế biến.
B. nông nghiệp và khai mỏ.
C. nông nghiệp và thương nghiệp.
D. giao thông và khai mỏ.

Câu 3. Lĩnh vực nào thực dân Pháp không tiến hành trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.

Câu 4. Những tờ báo yêu nước của tầng lớp tiểu tư sản trí thức được xuất bản trong phong trào dân chủ công khai là

A. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê.
B. Tin tức, Thời mới, Tiếng dân.
C. Chuông rè, Tin tức, Nhành lúa.
D. Chuông rè, Nhành lúa, Tiếng dân.

Câu 5. Tháng 8-1925 diễn ra sự kiện nổi bật nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam?

A. Công nhân xưởng Ba Son - Sài Gòn bãi công
B. Công nhân Sài Gòn- Chợ Lớn lập Công hội.
C. Đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu.
D. Tư sản địa chủ ở Nam kì lập Đảng Lập hiến.

Câu 6. Đâu không phải là hoạt động của tư sản Việt nam đầu thế kỉ XX?

A. Thành lập Đảng Lập hiến.
B. Chống độc quyền cảng Sài Gòn.
C. Thành lập Hội Phục Việt.
D. Tẩy chay tư sản Hoa kiều.

Câu 7. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội XVIII Đảng xã hội Pháp tại thành phố nào?

A. Pari.
B. Tua.
C. Mác xây.
D. Lion.

Câu 8. Pháp đã tiến hành những việc làm gì ở các nước thuộc địa để bù đắp những thiệt hại về kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Bóc lột nhân dân các nước thuộc địa.
B. Khuyến khích phát triển kinh tế ở các thuộc địa.
C. Tăng cường buôn bán vói các nước thuộc địa.
D. Tiến hành chương trình khai thác thuộc địa.

Câu 9. Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước Tuynidi, Ma rốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri nhằm

A. tập hợp lực lượng chống thực dân Pháp.
B. tập hợp nhân dân thuộc địa, trên đất Pháp chống chủ nghĩa thực dân .
C. tập hợp nhân dân thuộc địa ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Pháp.
D. tập hợp nhân dân thuộc địa biểu tình chống thực dân Pháp.

Câu 10. Đảng nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức giai đoạn 1919- 1925?

A. Đảng Lập hiến
B. Đảng Thanh niên.
C. Đảng Tân Việt.
D. Đảng cộng sản.

Câu 11. Nội dung nào không phải công lao đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam.

A. Chuẩn bị về tư tưởng cho cách mạng Việt Nam.
B. Chuẩn bị về tổ chức, cho cách mạng Việt Nam.
C. Tìm ra con đường cách mạng vô sản.
D. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu 12. Mục đích cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là

A. phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam.
B. thực hiện chính sách Kinh tế chỉ huy
C. bù đắp những thiệt hại của chiến tranh thế giới thứ nhất.
D. bù vào những thiệt hại của cuộc khai thác thuộc địa làn thứ nhất.

Câu 13. Đến năm 1929, số lượng giai cấp công nhân Việt Nam có khoảng

A. 15 vạn
B. 20 vạn
C. 21 vạn
D. trên 22 vạn

Câu 14. Nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương là

A. Bộ thuộc địa Pháp.
B. Toàn quyền Đông Dương.
C. Kho bạc nhà nước.
D. Ngân hàng Đông Dương.

Câu 15. Tên gọi là Nguyễn Ái Quốc được Người sử dụng đầu tiên khi

A. trở lại Pháp hoạt động (1917).
B. gia nhập Đảng Xã hội Pháp (1919).
C. gửi đến Hội nghị Véc xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam (1919)
D. gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (1920)

Câu 16. Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vecxai vào năm

A. 1917.
B. 1918.
C. 1919.
D. 1920.

Câu 17. Tình hình nước Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. chính trị khủng hoảng.
B. kinh tế bị thiệt hại nặng nề.
C. kinh tế phát triển nhanh chóng. .
D. nước Pháp bị cô lập trên thế giới.

Câu 18. Thiệt hại về vật chất của nước Pháp trong chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. 50 tỉ phrăng.
B. 100 tỉ phrăng.
C. 150 tỉ phrăng.
D. 200 tỉ phrăng.


xem đáp án tại đây
 
  • Like
Reactions: Dream 18

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
31/10/12
5,188
335
83
28
Học học Nữa học mãi

Câu 19. Đặc điểm của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là

A. đầu tư máy móc, khoa học kĩ thuật vào nông nghiệp.
B. đầu tư chủ yếu vào công nghiệp và thương nghiệp.
C. đầu tư vốn nhiều vào khai thác mỏ.
D. đầu tư với tốc độ nhanh, qui mô lớn vào các ngành kinh tế.

Câu 20. Mục đích thực dân Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng trong cuộc khai thác thuộc điạ lần thứ 2 là

A. cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
B. biến Việt Nam thành căn cứ quân sự, chính trị của Pháp.
C. biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hoá cho Pháp
D. tạo điều kiện cho kinh tế nông nghiệp phát triển

Câu 21. Để nắm chặt thị trường Việt Nam, tư bản Pháp đã thực hiện chính sách gì?

A. Cấm hàng hoá nước ngoài nhập vào thị trường Việt Nam.
B. Đánh thuế nặng vào hàng hoá các nước ngoài nhập vào Việt Nam.
C. Khuyến khích sự phát triển, trao đổi của nền kinh tế nội thương.
D. Xóa bỏ thuế quan cho phép hàng hoá các nước nhập vào Việt Nam.

Câu 23. Con đường giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc xác định là

A. cách mạng vô sản.
B. cách mạng tư sản.
C. cách mạng tư sản dân quyền.
D. cách mạng ruộng đất.

Câu 24. Thái độ chính trị của bộ phận đại địa chủ đối với thực dân Pháp là

A. sẵn sàng thoả hiệp với thực dân Pháp để chống lại tư sản dân tộc.
B. sẵn sàng thoả hiệp với thực dân Pháp để hưởng quyền lợi.
C. sẵn sàng đứng lên chống thực dân Pháp khi bị ảnh hưởng quyền lợi kinh tế.
D. sẵn sàng phối hợp với các giai cấp khác để chống lại thực dân Pháp.

Câu 25. Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng nào?

A. Đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, sông tập trung.
B. Có tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, chịu ba tầng áp bức.
C. Sống tập trung trong các trung tâm công nghiệp, có tinh thần yêu nước.
D. Chịu ba tầng áp bức bóc lột, có quan hệ gắn bó với nông dân, kế thừa truyền thống của dân tộc.

Câu 26. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ngoài thực dân Pháp còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng ?

A. Công nhân và nông dân.
B. Trung, tiểu địa chủ và tư sản dân tộc.
C. Đại địa chủ và tư sản mại bản.
D. Tư sản và địa chủ.

Câu 27. Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.
B. mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.
C. mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với chính quyền thực dân Pháp.
D. mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với thực dân Pháp và giai cấp tư sản.

Câu 28. Thái độ chính trị của tầng lớp tư sản dân tộc Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. kiên định với thực dân Pháp.
B. sẵn sàng đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp.
C. có tinh thần cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
D. có thái độ không kiên định, dễ thoả hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh.

Câu 29. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

A. Đưa Bản yêu sách đến Hội nghị Vécxai (1919).
B. Đọc Luận cương của Lênin về các vấn đề dân tộc thuộc địa (1920).
C. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (1920).
D. Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari (1921).

Câu 30. Những giai cấp nào mới ra đời do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam?

A. Công nhân, nông dân, tư sản, tiểu tư sản.
B. Công nhân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ phong kiến.??????
C. Công nhân, tư sản, địa chủ phong kiến, nông dân.
D. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản, nông dân, địa chủ phong kiến.

Câu 31. “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là kết luận được Nguyễn Ái Quốc rút ra sau khi

A. gửi Bản yêu sách đến hội nghị Vécxai.
B. đọc Bản Sơ thảo Luận cương của Lênin.
C. thành lập Hội liên hiệp dân tộc thuộc địa.
D. tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản.

Câu 32. Cuộc đấu tranh nào của công nhân bước đầu thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế?

A. Bãi công của công nhân Ba Son .
B. Bãi công của công nhân mỏ than Mạo Khê.
C. Bãi công của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng.
D. Bãi công của công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm.

Câu 33. Giai cấp nắm sứ mệnh lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là

A. giai cấp tiểu tư sản.
B. giai cấp tư sản.
C. giai cấp công nhân
D. giai cấp nông dân.

Câu 34. Lực lượng nòng cốt của giai cấp tiểu tư sản trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc là

A. tiểu thương, tiểu chủ.
B. học sinh, sinh viên.
C. tiểu tư sản trí thức
D. dân nghèo thành thị.

Câu 35. Những giai cấp nào mới ra đời do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam ?

A. Công nhân, nông dân, tư sản, tiểu tư sản.
B. Công nhân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ phong kiến.?????
C. Công nhân, tư sản, địa chủ phong kiến, nong dân.
D. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản, nông dân, địa chủ phong kiến.

Câu 36. Lực lượng đông đảo và hăng hái nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. nông dân.
B. công nhân.
C. tiểu tư sản.
D. tư sản dân tộc.

Câu 37. Sự kiện có ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt về tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc là

A. gia nhập Đảng Xã hội Pháp (1917).
B. đọc Sơ thảo của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920).
C. được bầu vào ban chấp hành Hội nông dân quốc tế (1923).
D. tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (1924).
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. songngu songngu:
    Chào ngày mới
  2. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.