Ôn tập Toán học 4

Khánh Đăng

Học, học nữa, học mãi!
27/2/20
559
16
18
29
Học, học nữa, học mãi!
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:
Số: “ Năm triệu ba trăm linh hai nghìn bảy trăm mười tám” viết là:

A. 5032718 B . 5327180 C . 5320718 D. 5302718

Câu 2: Giá trị của chữ số 7 trong số 90 070 340 là:

A .70000 B. 700000 C . 7000 D . 700

Câu 3: Số gồm 3 triệu, 7 chục nghìn, 5 nghìn, 2 chục, viết là:

A. 37520 B.307520 C. 3075020 D. 307500020

Câu 4: Chữ số 4 trong số 1 406 372 có giá trị là:

A. 400 B. 4000 C. 40000 D. 400000

Câu 5: Số lớn nhất trong các số: 984 257; 984 275; 984 750; 984 725

A. 984 257 B. 984 750 C. 984 275 D. 984 725


Câu 6: Cho số 965 28 < 965 128, chữ số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3


Câu 7: Số 9 998 liền sau số:

A. 9 996 B. 9 997 C. 9 999 D. 9 995


Câu 8: 6 tấn 43 kg = ………kg

A. 643 B. 6043 C. 6430 D. 64300

Câu 9: 2 giờ 15 phút =……. phút

A. 35 B. 215 C. 135 D. 120

Câu 10: m2 = ..... cm2

A. 125 B. 250 C. 2005 D.2500

Nguồn: Tổng hợp
 

Khánh Đăng

Học, học nữa, học mãi!
27/2/20
559
16
18
29
Học, học nữa, học mãi!
Phần 2

Câu 12 : m2 =..... cm2

A. 500 B. 5000 C. 50 D. 2400

Câu 13 : 5 m2 9dm2=……..cm2

A. 590 B. 50009 C. 59000 D.50900

Câu 14 : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm :

a) 14 m2 30 dm2 = 1430dm2 ......

b) 2 giờ 30 phút = 140 phút .....

Câu 15: 6005dm2 = ……m2 …….dm2.

A. 6m2 5dm2 B. 60m2 50dm2 C. 60m2 5dm2 D. 6m2 50dm2

Câu 16: Số trung bình cộng của hai số bằng 45. Biết một trong hai số đó bằng 37. Số kia là:

35 B. 45 C. 53 D. 54

Câu 17: Trung bình cộng của ba số 45 và 54 và 36 là:

A.54 B. 45 C. 36 D. 135

Câu 18: Số trung bình cộng của hai số là 14. Biết một trong hai số đó bằng 6. Số kia là:

A. 8 B. 11 C. 15 D. 22

Câu 19: Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 10 đến 18 là:

 • 11 B. 12 C. 13 D. 14
Câu 20: Những góc bé hơn góc vuông là:

A. Góc bẹt B. Góc tù C. Góc nhọn D. Cả A,B,C đều sai

Nguồn: Tổng hợp
 

Khánh Đăng

Học, học nữa, học mãi!
27/2/20
559
16
18
29
Học, học nữa, học mãi!
Câu 21: Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

 • XIIX B. XIX C. XX D. XXI
Câu 22: Năm 2018 thuộc thế kỉ thứ mấy?

A. XVIII B. XIX C. XX D. XXI

Câu 23: Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy Nguyễn Trãi sinh năm nào?

 • 1180 B. 1280 C. 1380 D. 1480

Câu 24: Trong các số sau số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

A. 2311 B. 2010 C. 2015 D. 2016

Câu 25: Trong các số: 467, 120, 362, 215, số chia hết cho cả 2 và 5 là:

A. 120 B. 215 C. 362 D. 467

Câu 26: 296 <…….<…….< 315 Hai số chia hết cho cả 2 và 5 điền vào chỗ chấm theo thứ tự từ trái sang phải là:

A. 300; 310 B. 300; 305 C. 305; 310 D. 302; 306

Câu 27: Trong các số 57234; 5580; 64610; 77285 , số nào chia hết cho 2,3,5,9

 • 57234 B. 5580 C. 64610 D. 77285
Câu 28: 40 x Y = 1600. Vậy Y =………..

A. 4 B. 40 C.4400 D. 4000

Câu 29: 2000 : X = 1000 . vậy X =…………

A.200 B. 2000 C. 2 D. 20

Câu 30: 25 x 36 x 4 =……….

A.1044 B. 369 C.3600 D. 3604

Nguồn: Tổng hợp
 

Khánh Đăng

Học, học nữa, học mãi!
27/2/20
559
16
18
29
Học, học nữa, học mãi!
Câu 31: 250 x 48 x 4 =….

A. 4080 B. 48000 C.4800 D.4008

Câu 32: 18 x 11 + 342 =……….

A. 540 B. 541 C.504 D. 405

Câu 33: 217 x 14 -1989

 • 1039 B. 1049 C. 1059 D. 1069
Câu 34: Hình bình hành là hình:

A.Có hai cặp cạnh đối diện song song B.Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau

C.Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau D. Có hai cặp cạnh vuông góc

Câu 35: Diện tích hình bình hành bằng:

A.độ dài đáy nhân với chiều cao chia 2

B. độ dài đáy nhân với chiều cao( cùng đơn vị đo)

C. độ dài đáy nhân với chiều cao

D. độ dài đáy nhân với chiều cao( cùng đơn vị đo) chia 2

Câu 36:Hình bình hành có độ dài đáy là 4m; chiều cao là 8m thì diện tích là:

A.12 m2 B. 12 m C.32m D. 32m2

Câu 37: Hình bình hành có độ dài hai cạnh dài lần lượt là 6cm và 3cm thì chu vi là:

A.18cm B. 18cm2 C.9cm D. 9cm2

Câu 38: Đọc phân số sau:

A.Bốn phần bảy B.Bảy phần bốn C.Bốn mươi bảy D.Bảy mươi bốn

Câu 39: Phân số: chín phần năm được viết như sau:

A. B. C. D.

Câu 40: Tử số của phân số là:

A.số tự nhiên viết dưới dấu gạch ngang

B. số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang

C. số tự nhiên khác 0 viết trên dấu gạch ngang

D. số tự nhiên khác 0 viết dưới dấu gạch ngang

Nguồn: Tổng hợp
 

Khánh Đăng

Học, học nữa, học mãi!
27/2/20
559
16
18
29
Học, học nữa, học mãi!
Câu 41: Mẫu số của phân số là:

A.số tự nhiên viết dưới dấu gạch ngang

B. số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang

C. số tự nhiên khác 0 viết trên dấu gạch ngang

D. số tự nhiên khác 0 viết dưới dấu gạch ngang

Câu 42: Phân số lớn hơn 1 là phân số có:

A. tử số nhỏ hơn mẫu số B. tử số lớn hơn mẫu số

C. tử số bằng mẫu số D. tử số bằng 1
Câu 43:Nếu nhân cả tử số và mẫu số với cùng 1 số tự nhiên khác 0 thì được 1 phân số mới…..

A.Bằng phân số đã cho B. Lớn hơn phân số đã cho

C. Nhỏ hơn phân số đã cho D. Không xác định
Nguồn: Tổng hợp
 

Khánh Đăng

Học, học nữa, học mãi!
27/2/20
559
16
18
29
Học, học nữa, học mãi!
TỰ LUẬN:

Câu 1:
Đọc các số sau: 5068020; 6 256 072

Câu 2: Giá trị của chữ số 6 trong số 1 862 134 là:………..

Câu 3: Xếp các số 684 257; 684 275; 684 750; 684 725 theo thức tự từ bé đến lớn.

Câu 4: Đặt tính rồi tính

 • 5504 + 2999 c) 75350 – 4092
 • 30726 x 6 d) 42175 : 7
Câu 5: Đặt tính rồi tính

 • a) 547605 + 271534 b) 34528 - 17295
 • c) 367 x 45 d) 6788 : 32
 • Nguồn: Tổng hợp
 

Khánh Đăng

Học, học nữa, học mãi!
27/2/20
559
16
18
29
Học, học nữa, học mãi!
Câu 6: Tìm x biết:

 • 2578 – x = 1945
 • 2945 + x = 7245
 • 157642 + x = 273891+ 23905
Câu 7: Tìm X: 48 × x – x + 53 × x = 7900

Câu 8:
Tính giá trị của biểu thức: 340 + c : d Với c = 228; d = 3

Câu 9: Tính giá trị của biểu thức: 326 - (57 x a) với a= 3

Câu 10: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

15 876; 15 678; 16 768; 16 867
Nguồn: Tổng hợp
 

Khánh Đăng

Học, học nữa, học mãi!
27/2/20
559
16
18
29
Học, học nữa, học mãi!
Câu 11: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a/ 455 + 1715 + 545 + 285 b/ 388 + 7382 + 2230

Câu 12: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

11+22 +33 + 66 + 77 + 88

Câu 13: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 876 x 85 – 876 x 75 b) 5400 : 50 : 2

Câu 14: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 214 x 23 + 214 x 77 b) (32 x 25) : 4

Câu 15: Tính nhanh: 79 x 905 + 905 x 21
Nguồn: Tổng hợp
 

Khánh Đăng

Học, học nữa, học mãi!
27/2/20
559
16
18
29
Học, học nữa, học mãi!
Câu 16: Điền số vào chỗ chấm:

a) 2 tấn 46 kg = …………………kg b) 4 tạ 53 kg = ………hg

Câu 17: Số?

a) 3 phút 17 giây= ………giây b) 5m2 6dm2 = …….dm2
Câu 18: Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45 km, trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 50 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki –lô – mét?

Câu 19:Trung bình cộng của hai số là số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau. Hiệu của hai số đó là số bé nhất có ba chữ số. Tìm số lớn.

Câu 20: Tìm trung bình cộng của ba số. Biết số thứ nhất bằng 54, số thứ hai gấp 4 lần số thứ nhất và số thứ ba lớn hơn số thứ nhất 42 đơn vị?
Nguồn: Tổng hợp
 

Khánh Đăng

Học, học nữa, học mãi!
27/2/20
559
16
18
29
Học, học nữa, học mãi!
Câu 25: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 27 m, chiều dài hơn chiều rộng 9 m. Tính diện tích mảnh vườn?

Câu 26: Một hình chữ nhật có chu vi là 48m. Chiều dài hơn chiều rộng 12 m. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu ?

Câu 27: Một nền nhà hình chữ nhật có nửa chu vi là 30cm, chiều dài hơn chiều rộng 20cm. Tìm chiều dài, chiều rộng của nền nhà hình chữ nhật đó?

Câu 28: Một khu đất trồng hoa cúc hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp là 217m, chiều dài hơn chiều rộng 97m. Tính diện tích khu đất đó?

Câu 29: Trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 16m, biết chiều dài hơn chiều rộng là 12m. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Câu 30: Hiện nay, anh hơn em 5 tuổi. Sau 5 năm nữa, tuổi anh và tuổi em cộng lại được 25 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay?
Nguồn: Tổng hợp
 

Khánh Đăng

Học, học nữa, học mãi!
27/2/20
559
16
18
29
Học, học nữa, học mãi!
Câu 31: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó?

Câu 32:
Hình bình hành có độ dài đáy là 12m và chiều cao là 6m. Tính diện tích hình bình hành?

Câu 33: Hình bình hành có độ dài đáy là 18m và chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích hình bình hành đó?

Câu 34: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

6 : 7 ; 32 : 18 ; 15 : 36 9 : 21

Câu 35: Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

5= ; 13= ; 100= ; 213 =
Nguồn: Tổng hợp
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. Q Quyên Tân Thịnh:
  Có đúng hay không khi cho rằng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế ký XX? Giải thích?
 2. Dream 18 Dream 18:
  Toán lớp mấy đây em? Em.phải đăng câu hỏi vào box toán lớp đó chứ
 3. B Bảo Thiên:
  Cho E=12V r=1ôm R1=4ôm R2=6ôm. Tìm x để Px max.cho biết R1 nt (R2//x)
 4. B Bảo Thiên:
  Mọi người giải hộ em với nha

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Sinh Nhật

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.