Ôn tập cuối tuần toán lớp 2

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 1
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt tính rồi tính:
a) 42 – 5 b) 52 – 25

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 1


2. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 1


3. Nối (theo mẫu):

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 1


Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Tính:

a) 52 – 25 + 19
=……………. =…………….

b) 38 + 34 – 37
=……………. =…………….

5. Tìm x:

a) x + 35 = 72
=…………….
=…………….

b) 49 + x = 92
=…………….
=…………….

c) x + 64 = 45 + 47
=…………….
=…………….

d) 27 + x= 81 - 29
=…………….
=…………….

6. Lớp 2 B có 22 bạn học hát và số bạn học vẽ ít hơn số bạn học hát là 4 bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu bạn học vẽ?

Bài giải

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

7. Bạn An cao 92 cm. Bạn Bình thấp hơn bạn An là 3 cm. Hỏi bạn Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 2
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1
. Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 2

2
. Nối số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 2

3
. Nối số thích hợp với ô trống (các ô giống nhau có số giống nhau)

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 2

4
. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 42 – 24 – 14 c) 52 – 25 + 5
= 42 - 10 = 27 + 5
= 32 …. = 32 ….

b) 42 – 24 - 14 d) 52 – 25 + 5
= 18 - 14 = 52 – 30
= 4 …. = 22 ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5
. Tính:

a) 72 + 19 - 35
=…………
=…………

b) 72 – 35 + 19
=…………
=…………

c) 82 – 29 - 17
=…………
=…………

d) 82 – 17 – 29
=…………
=…………

6. Tìm x, biết:

a) 18 + 29 + x = 62
=………… =…………

b) 52 – 15 + x = 72
=………… =…………

7. Một người nuôi 72 con vịt. Sau khi bán đi một số con vịt thì còn lại 27 con vịt. Hỏi người đó đã bán bao nhiêu con vịt?

Bài giải

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

8. Từ một thanh gỗ dài 72 cm người ta cắt đi 2 dm 7 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu?

Bài giải

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 3
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1
. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x:

a) x – 12 = 45 c) x – 53 = 18
x = 45 + 12 x = 53 – 18
x = 57 … x = 35 …

b) x – 12 = 45 d) x – 53 = 18
x = 45 - 12 x = 18 + 53
x = 33 … x = 71 …

2. Nối số thích hợp với ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 - Đề 1

3.
Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt tính rồi tính:

a) 43 - 7 b) 83 – 38


Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 - Đề 1

4
. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 - Đề 1

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5
. Tìm x

a) x – 7 = 18 b) x – 26 = 49
………….. …………..
………….. …………..

6. Trên xe buýt có 33 người. Đến điểm đỗ xe có 17 người xuống xe. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

7. Nhà bếp có 63 kg thịt. Hỏi sau khi dùng 28 kg thịt nhà bếp còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thịt?

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

8. Tính:

a) 43 – 8 – 5 =……………
=……………… =………………

c) 83 – 17 – 6 = …………..
=……………… =………………

b) 43 – 13 =………………

d) 83 – 23 =………………

9. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ62 42
Số trừ262636242418
Hiệu 3626 1824
Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 4
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1.
Nối số thích hợp với ô trống:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 12 - Đề 2

2
. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x, biết: x – 10 = 45

a) x – 10 = 45 b) x – 10 = 45
x = 45 + 10 x = 45 – 10
x = 55 … x = 35 …

3. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 12 - Đề 2

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm
:

4. Từ một phép cộng hãy viết hai phép trừ thích hợp (theo mẫu):

8 + 5 = 13

13 – 8 = 5

13 – 5 = 8

37+36=


-36=


-37=
5. Một thùng dầu có 83l dầu. Từ thùng dầu đó người ta lấy ra một số lít dầu thì còn lại 25l dầu. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

6. Một mảnh vải dài 9 dm 3 cm. Từ mảnh vải đó người ta cắt ra 75cm vải thì mảnh vải còn lại dài bao nhiêu?

Bài giải

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

7. Tính:

5 dm + 23 cm – 18 cm

=…………………..

=…………………..

=…………………..

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 5
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:


Đặt tính rồi tính:
a) 54 - 6 b) 84 – 28

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 1

2
. Đúng ghi Đ,sai ghi S:

Tìm x, biết: x + 19 = 74

a) x + 19 = 74 b) x + 19 = 74
x = 74 + 19 x = 74 – 19
x = 93 … x = 55 …

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 1

4
. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 84 cm – 5 dm = 79 cm …
b) 84 cm – 5 dm = 79 dm …
c) 84 cm – 5 dm = 34 cm …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5.
Tính:

a) 14 - 5 – 3 = …= …

c) 14 – 6 – 3 = …= …

b) 14 – 8 = …

d ) 14 – 9 = …

6. Tìm x:

a) x + 29 = 64 c) x – 18 = 34

……………. …………….

……………. …………….

b) x – 29 = 64 d) x – 34 = 18

……………. …………….

……………. …………….

7. Có 34 người Việt Nam và người nước ngoài vào phòng triển lãm tranh, trong đó có 18 người Việt Nam. Hỏi có bao nhiêu người nước ngoài vào phòng triển lãm tranh?

Bài giải

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

8. Bạn Xuân cao 94 cm. Bạn Thu thấp hơn bạn Xuân là 5 cm. Tính chiều cao của bạn Thu.

Bài giải

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

9. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 1

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 6
Phần 1: bài tập trắc nghiệm:

1. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 2

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:


Thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai là 14l dầu. Hỏi sau khi lấy 6l dầu từ thùng thứ nhất thì số dầu còn lại ở thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai là bao nhiêu lít dầu?

a) 20l… b) 8l

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi. Hỏi sau 5 năm nữa mẹ hơn con bao nhiêu tuổi?

a) 29 tuổi …
b) 19 tuổi …
c) 24 tuổi …

Phần 2 . Học sinh trình bày bài làm:

4
. Tính:

a) 53 – 19 - 15 b) 53 – 19 + 15

=………….. =…………..

=………….. =…………..

=………….. =…………..

c) 53 + 19 - 15 d) 53 + 19 + 15

=………….. =…………..

=………….. =…………..

=………….. =…………..

5. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Có: 74 chai dầu

Đã bán: 36 chai dầu

Còn lại:… chai dầu?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

6. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 2

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 7
Phần 1. bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:


Đặt tính rồi tính:
a) 75 - 6 b) 46 – 18

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:


Tìm x biết: x + 19 = 47

a) x + 19 = 47 b) x + 19 = 47
x = 47 + 19 x = 47 – 19
x = 66 … x = 28 …

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:


Một cây nến dài 18 cm. Hỏi sau khi cây nến cháy hết 1 dm thì cây nến còn lại dài bao nhiêu?

a) 18 cm – 1 dm = 17 cm …
b) 18 cm – 1 dm = 17 dm …
c) 18 cm – 1 dm = 8 cm …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm x:


a) x + 58 = 49 + 36

……………….

……………….

……………….

b) 47 + x = 95 – 19

……………….

……………….

……………….

6. Mẹ mua 15 quả trứng gà. Mẹ đem biếu bà 8 quả trứng gà thì còn lại bao nhiêu quả trứng gà?

Tóm tắt:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1

Bài giải

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

7. Mảnh vải xanh dài 75 dm. Mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải xanh là 57 dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Tóm tắt:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1

Bài giải

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 8
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối phép tính với kết quả của phép tính:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 2

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:


Bác An nuôi một đàn gà, trong đó số gà trống ít hơn số gà mái là 35 con. Hỏi sau khi bác An mua thêm 18 con gà trống thì lúc này số gà trống ít hơn số gà mái bao nhiêu con?

a) 35 con …
b) 53 con …
c) 17 con …

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bốn bạn Xuân, Hạ, Thu, Đông là học sinh lớp 2. Bạn Xuân đố các bạn: “Năm nay bố tớ hơn tớ 36 tuổi. Hỏi 2 năm trước bố tớ hơn tớ bao nhiêu tuổi?”

Hạ trả lời: 38 tuổi
Thu trả lời: 34 tuổi
Đông trả lời: 36 tuổi

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

4
. Tìm x:

a) 75 – 57 + x = 67 b) 18 + 19 + x = 45

……………….. ………………..

……………….. ………………..

……………….. ………………..

5. Tấm vải trắng dài 85 dm, dài hơn tấm vải xanh là 18 dm. Hỏi tấm vải xanh dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Tóm tắt:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 2

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

6. Bao gạo tẻ cân nặng 36 kg, nặng hơn bao gạo nếp là 9 kg. Hỏi bao nếp cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 2

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 9
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:


Đặt rồi tính:
a) 100 - 77 b) 100 – 9

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 15 - Đề 1

2
. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x:

a) 72 – x = 24 c) x – 18 = 57
x = 72 - 24 x = 57 – 18
x = 48 … x = 39 …

b) 72 – x = 24 d) x – 18 = 57
x = 72 + 24 x = 57 + 18
x = 96 … x = 75 …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Có một trăm quả trứng. Hỏi sau khi bán bao nhiêu quả trứng thì còn lại ba chục quả trứng?
a) 97 quả trứng … b) 70 quả trứng …

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 15 - Đề 1

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5
. Tìm x:

a) 100 – x = 36 + 18 b) 95 – x = 100 – 59

…………….. ……………..

…………….. ……………..

…………….. ……………..

6. Tính:

a) 70 + 30 = … b) 48 + 52 = …

100 – 30 = … 100 – 52 = …

100 – 70 = … 100 – 48 = …

7. Đàn lợn có 100 con, trong đó có 75 con đã tiêm phòng dịch. Hỏi đàn lơn đó còn bao nhiêu con chưa tiêm phòng dịch?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

8. Một người có 100 kg rau. Sau khi người đó bán được một lượng rau thì còn lại 25 kg rau. Hỏi người đó đã bán bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

9. Viết số thích hợp vào ô trống:

100-40=
100-60=
Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 10
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:


10 chục trừ 3 chục bằng bao nhiêu?
a) 70 …. b) 7 ….

10 chục trừ 4 đơn vị bằng bao nhiêu?
c) 60 …. d) 96 ….

2. Đúng ghi Đ,sai ghi S:

Từ một thanh gô dài 10 dm người ta cắt đi 5 cm thì thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu?

a) 5 dm …
b) 5 cm …
c) 95 cm …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 52 – 17 – 7 = 52 – 10
= 42 …

b) 74 – 8 + 2 = 74 – 10
= 64…

b) 52 – 17 – 7 = 35 - 7
= 28 …

d) 74 – 8 + 2 = 66 + 2
= 68 …

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 15 cm – 1 dm = 14 cm …
b) 15 cm – 1 dm = 5 cm …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5
. Tìm x:

a) 100 – 28 – x = 45

……………….

……………….

……………….

b) 48 + 52 – x = 75

……………….

……………….

……………….

6. Tính:

a) 61 + 24 + 15

……………….

……………….

……………….

b) 61 + 24 - 15

……………….

……………….

……………….

c) 61 – 24 + 15

……………….

……………….

……………….

d) 61 – 24 - 15

……………….

……………….

……………….

7. Một mảnh vải dài 7 dm 5 cm. Hỏi người ta cần cắt đi bao nhiêu xăng-ti-mét để mảnh vải còn lại dài 28 cm?

Bài giải

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

8. Tìm một số biết rằng số đó kém 100 là 25 đơn vị.

Bài giải

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 11
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1
. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một ngày có bao nhiêu giờ?
a) 12 giờ … b) 24 giờ …

Câu 2. Vẽ kim giờ và kim phút vào đồng hồ ứng với thời điểm đã cho

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 16 - Đề 1

Câu 3
. Điền số thích hợp vào ô trống trong tờ lịch tháng 1 (có 31 ngày):

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
12
29
Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Ngày 26 tháng 1 là thứ ba …
b) Ngày 26 tháng 1 là thứ hai …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

Câu 4
. Viết (theo mẫu):

1 giờ chiều còn gọi là 13 giờ vì: 12 + 1 = 13

2 giờ chiều còn gọi là ………………………

5 giờ chiều còn gọi là ………………………

7 giờ tối còn gọi là …………………………

10 giờ đêm còn gọi là ………………………

Câu 5. Hằng ngày mẹ làm việc ở cơ quan từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Hỏi hằng ngày mẹ làm việc mấy giờ ở cơ quan?

Bài giải

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Câu 6. Viết (theo mẫu)

a) Thứ hai là ngày 5 tháng 10.

Ba ngày sau đó là ngày 8 tháng 10 vì: 5 + 3 = 8

b) Năm ngày sau ngày 4 tháng 10 là ngày nào?

Năm ngày sau là ……………….. vì: ………..

Câu 7. Hãy viết tên ba điểm thẳng hàng:

…………………….

…………………….

…………………….

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 16 - Đề 1

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 12
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 16 - Đề 2

2
. Điền số thích hợp vào ô trống trong tờ lịch tháng 4 (có 30 ngày)

Tháng 4

Thứ haiThứ baThứ tưThứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
18
22
26
Xem tờ lịch tháng 4 rồi viết chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) Ngày 30 tháng 4 là thứ ……
b) Ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là thứ ……..
c) Ngày 7 tháng 5 cùng năm đó là thứ ……..

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

3. Viết (theo mẫu):

13 giờ gọi là 1 giờ chiều vì: 13 – 12 = 1

14 giờ còn gọi là ……………………...

16 giờ còn gọi là ……………………...

19 giờ còn gọi là ……………………...

23 giờ còn gọi là ……………………...

4. Mỗi ngày bố làm việc ở nhà máy từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Hỏi mỗi ngày bố làm việc mấy giờ ở nhà máy?

Bài giải

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Hôm nay là thứ ….. ngày ….. tháng ……

Sau 7 ngày nữa là thứ….. ngày …… tháng……

b) Ngày mai là thứ ….. ngày ……. tháng……..

6. Chủ nhật tuần này là ngày 19 tháng 8. Hỏi chủ nhật tuần sau là ngày tháng nào?

Bài giải

Ta có: ….. + ….. = …..

Vậy chủ nhật tuần sau là ngày ….. tháng …..

Đáp số: ….

7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Chủ nhật tuần này là ngày 19 tháng 8.

Chủ nhật tuần trước là ngày …. tháng ….

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 13
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 17 - Đề 1

2. Nối ô trống với 0 hoặc 1:


15 + … = 15 23 - … = 23 … + 35 = 35

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 17 - Đề 1

37 – 37 = … 45 + … = 46 100 - … = 99

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 1 + 0 = 0 … b) 1 + 0 = 1 …
c) 1 – 0 = 1 … d) 1 – 0 = 0 …
e) 1 – 1 = 1 … g) 1 – 1 = 0 …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4
. Tính:

a) 62 + 18 + 15

=……………... =……………...

b) 62 + 18 – 25

=……………... =……………...

c) 62 – 18 + 15

=……………... =……………...

d) 62 – 18 - 15

=……………... =……………...

5. Tìm x:

a) x + 27 = 45

=……………. =…………….

c) x – 27 = 45

=……………. =…………….

b) 27 + x = 45

=……………. =…………….

d) 45 – x = 27

=……………. =…………….

6. Một người bán được 35 quả trứng gà và 65 quả trứng vịt. Hỏi người đó bán tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

7. Bố cân nặng 65 kg. Con nhẹ hơn bố là 27 kg.Hỏi con nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 14
Phần 1.
Bài tập trắc nghiệm:

1
. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 2

2
. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 2

3
. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x:

a) 45 + x = 45
x = 0 …

b) 45 + x = 45
x = 9 …

c) 32 – x = 23
x = 0 …

d) 32 – x = 23
x = 9 …

e) 10 – x = 0
x = 0 …

g) 10 – x = 0
x = 10 …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4
. Tìm x:

a) 47 + 17 + x = 100

…………………..

…………………..

…………………..

b) 45 – 17 + x= 100

…………………..

…………………..

…………………..

c) 63 + 18 – x = 27

…………………..

…………………..

…………………..

d) 63 – 18 – x = 27

…………………..

…………………..

…………………..

5. Cửa hàng có một số xe đạp. Sau khi người ta bán được 37 xe đạp thì còn lại 28 xe đạp. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài giải

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

6. Tấm lụa dài 8 dm 5 cm. Tấm lụa dài hơn tấm vải là 25 cm. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu?

Bài giải

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

7. Tính:

3 dm + 15 cm – 7 cm

=……………………

=……………………

=……………………

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 15
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1
. Nối kết quả đúng vào chỗ chấm:
Tính: 16 + 13 + 17 + 4 = .....

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

2
. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân:

a) 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4 ….
b) 2 + 2 + 2 + 2 = 4 x 2 ….
c) 4 + 4 + 4 = 3 x 4 ….
d) 4 + 4 + 4 = 4 x 3 ….

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Viết thành phép nhân:

a ) 3 được lấy 5 lần viết là: 3 x 5 …
b ) 3 được lấy 5 lần viết là: 5 x 3 …
c ) 4 được lấy 3 lần viết là: 3 x 4 …
d ) 4 được lấy 4 lần viết là: 4 x 3 …

4. Nối tích với tổng các số hạng bằng nhau:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

5
. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau:

a) 3 x 4 = 4 + 4 + 4 …
b) 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 …
c) 3 x 5 = 5 + 5 + 5 …
d) 3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6.
Đặt tính rồi tính:

a) 37 + 35 + 18

……………..

……………..

……………..

……………..

b) 42 + 9 + 15 + 7

……………..

……………..

……………..

……………..

7. Viết phép nhân (theo mẫu)

Mẫu: 2 + 2 + 2 = 6

Vậy: 2 x 3 = 6

a) 2 + 2 + 2 + 2 = …

vậy … x … = ….

b) 4 + 4 + 4 = …

vậy … x … = …

c) 3 + 3 + 3 +3 = …

vậy … x … = ….

d ) 5 + 5 + 5 = …

vậy … x … = ….

8. Viết phép nhân:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

9
. Viết phép nhân:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 16
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:


Tính 18 + 2 + 29 + 3 =?
a) 97 … b) 52 …

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tính tổng của năm số bốn .

a) 5 + 5 + 5 + 5 = 20 …
b) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 …

3. Nối tích với tổng thích hợp

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:


a) 3 x 4 = 12 , 4 được lấy 3 lần …
b) 3 x 4 = 12 , 3 được lấy 4 lần …

5. Điền dấu phép tính vào ô trống:

a)

3 4=7
b)

3 4=12
c)

2 2=4
d)

2 2=4
Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Viết tổng các số hạng bằng nhau và viết phép nhân thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2

7. Tính bằng hai cách. Có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2

Cách 1 Bài giải

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Cách 2 Bài giải

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

8. Giải bài toán bằng phép nhân:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2

Đoạn thẳng AD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

………………………………………………..
………………………………………………..

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 17
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối phép tính với kết quả đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

2
. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

*Các số dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 2 ; 4 ; 8 ; 6 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;18 ; 20 …..
b) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 …...

*Các số dưới đây được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

c) 30 ; 27 ; 24 ; 18 ; 15 ; 21 ; 12 ; 9 ; 6 ; 3 …..
d) 30 ; 27 ; 24 ; 21 ; 18 ; 15 ; 12 ; 9 ; 6 ; 3 …..

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Viết phép nhân đúng hay sai?

*Có tất cả bao nhiêu con gà?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

a) 2 x 3 = 6 (con) …. b) 3 x 2 = 6 (con) ….

*Có tất cả bao nhiêu con mèo?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

c) 2 x 3 = 6 (con) …. d) 3 x 2 = 6 (con) ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

4
. Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số2222222222
Thừa số32157986410
Tích
5. Số?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

6
. Mỗi bàn có 2 học sinh ngồi. Hỏi 6 bàn có bao nhiêu học sinh ngồi?

Bài giải

…………………………………………………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………….

7. Mỗi túi gạo có 3 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

8. Viết tiếp ba số nữa:

a) 8 ; 10 ; 12 ; … ; … ; …. ; 20.
b) 20 ; 18 ; 16 ; … ; … ; …. ; 8.
c) 12 ; 15 ; 18 ; … ; … ; …. ; 30.
d) 24 ; 21 ; 18 ; … ; … ; …. ; 6.

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 18
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:


a) 2 được lấy 3 lần viết là 2 x 3 = 6 …
b) 2 được lấy 3 lần viết là 3 x 2 = 6 …
c) 3 x 4 = 12 ; 3 được lấy 4 lần …
d) 3 x 4 = 12 ; 4 được lấy 3 lần …

2. Nối phép tính với kết quả đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

3. Nối phép tính với kết quả đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

4
. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Viết phép tính đúng hay sai:

*Mỗi con vịt có 2 chân. Hỏi 3 con vịt có bao nhiêu chân?

a) 2 x 3 = 6 (chân) ….
b) 3 x 2 = 6 (chân) ….

*Mỗi can dầu đựng 3l dầu. Hỏi 2 can dầu đựng bao nhiêu lít dầu?

c) 2 x 3 = 6 (l) ….
d) 3 x 2 = 6 (l) ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Viết 9 số khác nhau đều bé hơn 10 vào các ô trống ở hàng thứ hao. Viết kết quả phép tính vào hàng thứ ba.


Thừa số3333333333
Thừa số 10
Tích
6. Viết số thích hợp vào ô chấm:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

7.
Con kiến đi từ A qua B, qua C rồi đến D. Hỏi con kiến đi từ A đến D được quãng đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

Bài giải

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 19
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Hình nào là đường gấp khúc thì ghi Đ vào ô trống:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 1

2
. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 1

A. Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng độ dài đường gấp khúc AMND.
B. Độ dài đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ dài đường gấp khúc AMND.
C. Độ dài đường gấp khúc ABCD bé hơn độ dài đường gấp khúc AMND.

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 2 x 7 + 3 = 2 x 10 = 20 ….
b) 4 x 7 – 2 = 4 x 5 = 20 ….
b) 2 x 7 + 3 = 14 + 3 = 17 ….
d) 4 x 7 – 2 = 28 – 2 = 26 ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4
. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 1

Bài giải

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

5. Tính độ dài đường gấp khúc MNPQR.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 1

Bài giải

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

6. Một người nuôi thỏ có 8 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 5 con thỏ. Hỏi người đó nuôi bao nhiêu con thỏ?

Bài giải

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

7. Viết số thích hợp vào ô trống:

4x =20


x3=15Nguồn: Tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
13/10/19
347
35
28
26
diendankienthuc.com
Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Đề 20
Phần. Bài tập trắc nghiệm:

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 2

A. Độ dài đường gấp khúc MNP lớn hơn độ dài đường gấp khúc MDEGP.
B. Độ dài đường gấp khúc MNP bé hơn độ dài đường gấp khúc MDEGP.
C. Độ dài đường gấp khúc MNP bằng độ dài đường gấp khúc MDEGP.

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 2

a) Độ dài đường gấp khúc ABC lớn hơn độ dài đoạn thẳng AC …
b) Độ dài đường gấp khúc ABC bé hơn độ dài đoạn thẳng AC …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

* Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 2 dm và 34 cm.
a) 36 cm … b) 54 cm …

* Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 1 dm; 2 dm; 3cm.
c) 6 dm … d) 33 cm …

* Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 1dm; 2cm; 3 cm; 4 cm
e) 10 cm … g) 19 cm …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4
. Viết 9 số khác nhau đều bé hơn 10 vào các ô trống ở hàng thừa số.

Viết kết quả phép tính vào các ô trống ở hàng tích.

Thừa số2435423524
Thừa số 10
Tích
5. Viết số thích hợp vào ô trống:

4x =12
x x +
x5=
= = =
12+ =


x5=20
x x -
5x =10
= = =
- =
6. Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 1dm; 5 cm; 9 cm.

Bài giải

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

7. Viết các số khác nhau và ô trống:

x x =6
Nguồn: Tổng hợp
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Sinh Nhật

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.