Lý 11 đề 1, 3, 5, 7

BÀI 1/ Cho 3 điện tích q1 = 8.10^-7C, q2 = 16.10^-7C, q3 = 4.10^-7C đặt lần lượt tại 3 điểm A, B, C của tam giác vuông ABC, vuông tại C, với cạnh AB = 10cm, AC = 6cm, BC = 8cm, trong không khí.

a/ Tính lực điện tổng hợp do q1, q2 tác dụng lên q3? Vẽ hình.

b/ Cố định q2, q3 phải dịch chuyển q1 đến vị trí nào để lực điện tổng hợp do q1, q2 tác dụng lên q3 triệt tiêu nhau.

BÀI 2/ Cho mạch điện như hình vẽ: E = 12V; r = 1Ω;

Đèn có điện trở R1 không thay đổi vì nhiệt độ và trên đèn ghi: (6V – 4W);

Bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 với anốt bằng bạc, có điện trở R3 = 4,75Ω.

R2 = 3Ω và là một biến trở. Ampe kế có điện trở không đáng kể.

a/ Tính điện trở mạch ngoài ? Xác định số chỉ của Ampe kế?

b/ Đèn sáng như thế nào? Vì sao?

c/ Tính khối lượng bạc bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây? ( AAg = 108, n = 1). và Tính công suất tỏa nhiệt của bình điện phân ?

d/ Điều chỉnh R2 đến giá trị bao nhiêu để công suất tỏa nhiệt trên R2 bằng 4W ?
 

Bài Trước

Lý 11 đề 2, 4, 6, 8

Bài Tiếp

[Lý 11]Quang hình - Phản xạ ánh sáng