Chia Sẻ If or whether?

Hot nhất trong tháng

Màn Thầu

Moderator
23/12/16
902
54
28
Cùng tìm hiểu về If và whether nhé cả nhà!!!If
and whether: Câu hỏi gián tiếp


1.Chúng ta có thể sử dụng if hoặc whether để thông báo về các câu hỏi yes-no gián tiếp và các câu hỏi với or. Nếu dạng thức này được sử dụng nhiều hơn whether.

Call the bakeries around town and find out if any of them sell raspberry pies.

(Gọi tới các hiệu bánh mỳ trong thị trấn và tìm hiểu xem liệu có tiệm nào bán bánh mâm xôi)

I rang Peter from the station and asked if I could drop in to see him before going back or if he’d meet me.

(Tôi đã rung báo hiệu Peter từ sân ga và hỏi xem liệu tôi có thể gặp anh ta trước khi quay trở về hay liệu anh ta có muốn gặp tôi không).

The teachers will be asked whether they would recommend the book to their classes.

(Các giáo viên sẽ hỏi xem họ muốn yêu cầu sách cho các buổi lên lớp của họ không)


:2. Khi có nhiều hơn 1 sự thay thế dạng câu hỏi gián tiếp, chúng ta thường dùng whether với or.

After the election, we asked whether the parties should change their leaders, their policies, or both.

è Sau tuyển cử, chúng tôi đã yêu cầu liệu các đảng có nên thay người lãnh đạo, chính sách của họ hay thay cả hai.

3. Để thể hiện một sự thay thế, chúng ta có thể sử dụng or not với if và whether. Với whether chúng ta có thể sử dụng or not ngay lập tức sau whether hoặc ở vị trí cuối câu. Với if chúng ta chỉ sử dụng or not ở cuối câu.

I called Bill to find out whether or not he really did go to Afghanistan.

I called Bill to find out whether he really did go to Afghanistan or not.

I called Bill to find out if he really did go to Afghanistan or not.

(Tôi đã gọi cho Bill để biết xem liệu anh ta có đi Afghanistan thật hay chưa)4.Sử dụng whether và not if trước to V, thường sử dụng khi đề cập tới các kế hoạch hoặc quyết định trong tương lai.

I was wondering whether to go for a swim.

Some financial decisions, such as planning a pension, need to be taken as early as possible. Others, such as whether to move house, can probably only be made much later.

(Một vài quyết định liên quan tới tài chính, như kế hoạch lương hưu, cần phải thực hiện càng sớm càng tốt. Các vấn đề khác, như liệu có chuyển nhà, có thể sau này mới quyết định


Whether - not if

Sử dụng whether sau các giới từ:

Later I argued with the doctor about whether I had hit my head, since I couldn’t remember feeling it.

Not: Later I argued with the doctor about if I had hit my head …

The police seemed mainly interested in whether there were any locks on the windows.

Not: The police seemed mainly interested in if there were any locks …


I doubt if, I don’t know whether

Sử dụng if hay whether cho các mệnh đề sau động từ nghi vấn:

I don’t know if I can drive. My foot really hurts.

I didn’t prune the rose bush this year so I doubt if we’re going to have many flowers. (‘prune’ means cut back)

We’ll have plenty of photographs to show you but I’m not sure whether we’ll be able to learn very much from them.


Các lỗi điển hình của If, whether:

· Sử dụng whether, không sử dụng if trước to V:

I don’t know whether to buy the blue one or the red one.

Not: I don’t know if to buy the blue one …


· Sử dụng whether, trực tiếp trước or not:

Can you tell me whether or not you’re interested in the job.

Not: Can you tell me if or not you’re interested …

· Sử dụng whether, không dùng if, sau các giới từ:

[nói về chuyến du lịch ÚC trong 1 năm]

We’re not interested in whether we get great jobs and that kind of thing, we just want to have a good time.

Not: We’re not interested in if we get great jobs and that kind of thing …

_J_
 

Bài Trước

Quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh

Bài Tiếp

Linking Words

Hot nhất trong tháng