Hướng dẫn giải các bài toán lớp 2, phần 3

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài 38 + 25 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 21)
Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 21

Bài giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 21


Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Viết số thích hợp vào ô trống:
Số hạng8283881880
Số hạng7164153348
Tổng
Bài giải
Số hạng8283881880
Số hạng7164153348
Tổng 154479615288

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Đoạn thẳng AB dài 28dm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 21

Bài giải
Con kiến đi đoạn đường dài là:
28 + 34 = 62 (dm)
Đáp số: 62dm

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống:
8 + 4 ... 8 + 5 18 + 8 ... 19 + 9
9 + 8 ... 8 + 9 18 + 9 ... 19 + 8
9 + 7 ... 9 + 6 19 + 10 ... 10 + 18
Bài giải
8 + 4 < 8 + 5 18 + 8 < 19 + 9
9 + 8 = 8 + 9 18 + 9 = 19 + 8
9 + 7 > 9 + 6 19 + 10 > 10 + 18
Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài Luyện tập SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 22)
Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm:
8 + 2 = 8 + 3 = 8 + 4 = 8 + 5 =
8 + 6 = 8 + 7 = 8 + 8 = 8 + 9 =
18 + 6 = 18 + 7 = 18 + 8 = 18 + 9 =
Bài giải
8 + 2 = 10 8 + 3 = 11 8 + 4 = 12 8 + 5 = 13
8 + 6 = 14 8 + 7 = 15 8 + 8 = 16 8 + 9 = 17
18 + 6 = 24 18 + 7 = 25 18 + 8 = 26 18 + 9 = 27

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Đặt tính rồi tính:
38 + 15; 48 + 24; 68 + 13;
78 + 9; 58 + 26;
Bài giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 22


Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Gói kẹo chanh: 28 cái
Gói kẹo dừa: 26 cái
Cả hai gói: ... cái?
Bài giải
Số kẹo cả hai gói kẹo có là:
28 + 26 = 54 (cái)
Đáp số: 54 cái kẹo

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Số?
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 22

Bài giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 22


Bài 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
28 + 4 = ?
A. 68
B. 22
C. 32
D. 24
Bài giải
Khoanh vào chữ C.
Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 23)
Bài 1. Dùng bút và thước nối các điểm để có:
a) Hình chữ nhật. b) Hình tứ giác
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Đọc tên các hình trên.
Bài giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

a) Nối bốn điểm A, B, C, D để được hình chữ nhật ABCD
b) Nối bốn điểm M, N, P, Q ta được hình tứ giác MNPQ.

Bài 2. Trong các hình dưới đây có mấy hình tứ giác?
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Bài giải
Hình a) có một hình tứ giác.
Hình b) có hai hình tứ giác.
Hình c) có một hình tứ giác.

Bài 3. Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được:
a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

b) Ba hình tứ giác
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Bài giải
a)
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

b)
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Nguồn tổng hợp
 
 • Like
Reactions: Dream 18

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài Bài toán về nhiều hơn SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 24)
Bài 1. Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa?
Tóm tắt
Hòa có: 4 bông hoa
Bình nhiều hơn Hòa: 2 bông hoa
Bình có: ... bông hoa?
Bài giải
Số bông hoa Bình có là:
4 + 2 = 6 (bông hoa)
Đáp số: 6 bông hoa.

Bài 2. Nam có 10 viên bi, Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Bảo có bao nhiêu viên bi?
Tóm tắt
Nam có: 10 viên bi
Bảo nhiều hơn Nam: 5 viên bi
Bảo có: ... viên bi?
Bài giải
Số bi Bảo có là:
10 + 5 = 15 (viên bi)
Đáp số: 15 viên bi.

Bài 3. Mận cao 95cm, Đào cao hơn Mận 3cm. Hỏi Đào cao bao nhiêu xăng-ti-mét?
Bài giải
Chiều cao của Đào là
95 + 3 = 98 (cm)
Đáp số: 98 cm
Nguồn tổng hợp
 
 • Like
Reactions: Dream 18

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài Luyện tập SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 25)
Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 25

Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì?
Bài giải
Số bút chì có trong hộp là:
6 + 2 = 8 (bút chì)
Đáp số: 8 bút chì.

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
An có: 11 bưu ảnh
Bình nhiều hơn An: 3 bưu ảnh
Bình có: ... bưu ảnh?
Bài giải
Số bưu ảnh Bình có là:
11 + 3 = 14 (bưu ảnh)
Đáp số: 14 bưu ảnh.

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 25

Bài giải
Số người của đội 2 là:
15 + 2 = 17 (người )
Đáp số: 17 người.

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Đoạn thẳng AB dài 10cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2cm.
a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
b) Vẽ đoạn thẳng CD.
Bài giải
a) Độ dài của đoạn thẳng CD là:
10 + 2 = 12 (cm)
Đáp số: 12cm
b. Dùng thước có vạch chia cm chấm một điểm tại vạch 0, một điểm tại vạch 12 sau đó nối lại bằng thước thẳng.
Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài 7 cộng với một số 7 + 5 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 26)
Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm:
7 + 4 = 7 + 6 = 7 + 8 = 7 + 9 =
4 + 7 = 6 + 7 = 8 + 7 = 9 + 7 =
Bài giải
7 + 4 = 11 7 + 6 = 13 7 + 8 = 15 7 + 9 = 16
4 + 7 = 11 6 + 7 = 13 8 + 7 = 15 9 + 7 = 16

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 26

Bài giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 26


Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Tính nhẩm:
7 + 5 = 7 + 6 =
7 + 3 + 2 = 7 + 3 + 3 =
7 + 8 = 7 + 9 =
7 + 3 + 5 = 7 + 3 + 6 =
Bài giải
7 + 5 = 12 7 + 6 = 13
7 + 3 + 2 = 12 7 + 3 + 3 = 13
7 + 8 = 15 7 + 9 = 16
7 + 3 + 5 = 15 7 + 3 + 6 = 16

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi?
Bài giải
Số tuổi của anh là
7 + 5 = 12 (tuổi)
Đáp số: 12 tuổi.

Bài 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)
Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng:
a) 7 ... 6 = 13 b) 7 ... 3 ... 7 = 11
Bài giải
a) 7 + 6 = 13 b) 7 - 3 + 7 = 11
Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài 7 cộng với một số 47 + 5 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 27)
Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 27

Bài giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 27

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 27


Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Viết số thích hợp vào ô trống:
Số hạng72719477
Số hạng877613
Tổng
Trả lời:
Số hạng72719477
Số hạng877613
Tổng 1534265320

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 27

Bài giải
Độ dài đoạn thẳng AB là:
17 + 8 = 25 (cm)
Đáp số: 25cm

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 27

Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 9
Bài giải
Khoanh vào chữ D.
Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài 7 cộng với một số 47 + 25 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 28)
Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 28

Bài giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 28


Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 28

Bài giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 28


Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Một đội trồng rừng có 27 nữ và 18 nam. Hỏi đội trồng rừng có bao nhiêu người?
Bài giải
Số người trong đội là:
27 + 18 = 45 ( người )
Đáp số : 45 người.

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Điền chữ số thích hợp vào ô trống:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 28

Bài giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 28

Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài Luyện tập SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 29)
Bài 1. Tính nhẩm:
7 + 3 = 7 + 4 = 7 + 5 = 7 + 6 =
7 + 7 = 7 + 8 = 7 + 9 = 7 + 10 =
5 + 7 = 6 + 7 = 8 + 7 = 9 + 7 =
Bài giải
7 + 3 = 10 7 + 4 = 11
7 + 7 = 14 7 + 8 = 15
5 + 7 = 12 6 + 7 = 13
7 + 5 = 12 7 + 6 = 13
7 + 9 = 16 7 + 10 = 17
8 + 7 = 15 9 + 7 = 16

Bài 2. Đặt tính rồi tính:
37 + 15;
47 + 18;
24 + 17;
67 + 9.
Bài giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 29


Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Thúng cam có: 28 quả
Thúng quýt có: 37 quả
Cả hai thúng có: ... quả?
Bài giải
Số quả cả hai thúng có là:
28 + 37 = 65 (quả)
Đáp số: 65 quả.

Bài 4. Điền dấu >; < hoặc dấu = vào chỗ chấm.
19 + 7 ... 17 + 9 23 + 7 ... 38 - 8
17 + 9 ... 17 + 7 16 + 8 ... 28 - 3
Bài giải
19 + 7 = 17 + 9 23 + 7 = 38 - 8
17 + 9 > 17 + 7 16 + 8 < 28 - 3

Bài 5. Kết quả của phép tính nào có thể điền vào ô trống?
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 29

Bài giải
Kết quả của các phép tính sau có thể điền vào chỗ trống:
27 - 5; 19 + 4; 17 + 4.
Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 30 SGK Toán 2: Bài toán về ít hơn (bài 1, 2, 3 trang 30/SGK Toán 2)
Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?
Tóm tắt
Giải bài tập trang 30 SGK Toán 2

Bài giải
Số cây cam vườn nhà Hoa có là:
17 - 7 = 10 (cây cam)
Đáp số: 10 cây cam.

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
An cao 95cm, Bình thấp hơn An 5cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét?
Giải bài tập trang 30 SGK Toán 2

Bài giải
Chiều cao của Bình là:
95 - 5 = 90 (cm)
Đáp số: 90 cm

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Lớp 2A có 15 học sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai?
Bài giải
Số học sinh trai lớp 2A có là:
15 - 3 = 12 ( học sinh )
Đáp số: 12 học sinh.
Nguồn tổng hợp
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. songngu songngu:
  Ko thaya ai nhỉ??
 2. D2KT D2KT:
  Chào tuần mới cả nhà. An lành và sức khoẻ tốt nhé!
 3. D2KT D2KT:
  Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc
D2KT wrote on Nguyen Thuc Chi's profile.
Chào bạn mới!

Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn. Hãy để lại câu hỏi/chia sẻ tài liệu hay nhé!
Baivanhay wrote on Thầy Kiên TN's profile.
Chào @Thầy Kiên TN

@Thầy Kiên TN hãy viết 1 đoạn nói về nội dung có chứa các tag nhé. Trong nhiều bài thầy đăng có tag mà không có cụm từ tương ứng trong bài viết, xin hãy làm theo bài hướng dẫn sau

Cảm ơn!

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Sinh Nhật

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.