Hướng dẫn giải các bài toán lớp 2, phần 2

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 10, 11)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Viết các số:
a) Từ 40 đến 50; b) Từ 68 đến 74; c) Tròn chục và bé hơn 50.
Hướng dẫn giải
a) 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;
b) 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.
c) 10, 20, 30, 40.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Viết:
a) Số liền sau của 59; b) Số liền sau của 99
c) Số liền trước của 89; d) Số liền trước của 1
e) Số lớn hơn 74 và bé hơn 76; g) Số lớn hơn 86 và bé hơn 89.
Hướng dẫn giải
a) 60 b) 100
c) 88 d) 0
d) 75 g) 87, 88

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Đặt tính rồi tính:
a) 32 + 43; 87 – 36; 21 + 57
b) 96 – 42; 44 + 34; 53 – 10.
Hướng dẫn giải
Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 2


Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Lớp 2A có 18 học sinh đang tập hát, lớp 2B có 21 học sinh đang tập hát. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh đang tập hát?
Hướng dẫn giải
Số học sinh đang học hát ở cả hai lớp là:
18 + 21 = 39 (học sinh)
Đáp số: 39 học sinh
Nguồn tổng hợp
 
 • Like
Reactions: D2KT

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 11)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:
25 = 20 + 5
Hướng dẫn giải
62 = 60 + 2
99 = 90 + 9
87 = 80 + 7
39 = 30 + 9
85 = 80 + 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Viết số thích hợp vào ô trống:
a)
Số hạng305297
Số hạng6014102
Tổng
b)
Số bị trừ90661925
Số trừ60521915
Hiệu
Hướng dẫn giải
a)
Số hạng305297
Số hạng6014102
Tổng9066199
b)
Số bị trừ90661925
Số trừ60521915
Hiệu3014010

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Tính
Giải bài tập trang 11 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải
Giải bài tập trang 11 SGK Toán 2


Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?
Hướng dẫn giải
Số quả cam chị hái được là
85 – 44 = 41 (quả cam)
Đáp số: 41 quả cam.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)
1dm = … cm; 10cm = … dm
Hướng dẫn giải
1dm = 10cm; 10cm = 1dm
Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài Phép cộng có tổng bằng 10 – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 12)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
9 + … = 10 8 + … = 10 7 + … = 10 5 + … = 10
1 + … = 10 2 + … = 10 3 + … = 10 10 = 5 + …
10 = 9 + … 10 = 8 + … 10 = 7 + … 10 = 6 + …
10 = 1 + … 10 = 2 + … 10 = 3 + … 10 = … + 8
Hướng dẫn giải
9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 5 + 5 = 10
1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 10 = 5 + 5
10 = 9 + 1 10 = 8 + 2 10 = 7 + 3 10 = 6 + 4
10 = 1 + 9 10 = 2 + 8 10 = 3 + 7 10 = 2 + 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 12

Hướng dẫn giải
Kết quả bằng 10

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Tính nhẩm:
7 + 3 + 6 = 9 + 1 + 2 =
6 + 4 + 8 = 4 + 6 + 1 =
5 + 5 + 5 = 2 + 8 + 9 =
Hướng dẫn giải
7 + 3 + 6 = 16 9 + 1 + 2 = 12
6 + 4 + 8 = 18 4 + 6 + 1 = 11
5 + 5 + 5 = 15 2 + 8 + 9 = 19

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 12

Hướng dẫn giải
Hình A đồng hồ chỉ 7 giờ;
Hình B đồng hồ chỉ 5 giờ;
Hình C đồng hồ chỉ 10 giờ.
Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài 26 + 4, 36 + 24 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 13)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 13

Hướng dẫn giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 13


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?
Tóm tắt:
Nhà Mai có: 22 con gà
Nhà Lan có: 18 con gà
Tất cả có: …. con gà?
Hướng dẫn giải
Số gà cả hai nhà nuôi được là:
22 + 18 = 40 (con gà)
Đáp số: 40 con gà.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu:
19 + 1 = 20
Hướng dẫn giải
Có thể viết 5 phép cộng như sau:
18 + 2 = 20;
14 + 6 = 20;
17 + 3 = 20;
13 + 7 = 20;
16 + 4 = 20.
Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài Luyện tập SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 14)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm:
9 + 1 + 5 = 8 + 2 + 6 = 7 + 3 + 4 =
9 + 1 + 8 = 8 + 2 + 1 = 7 + 3 + 6 =
Hướng dẫn giải
9 + 1 + 5 = 15 8 + 2 + 6 = 16 7 + 3 + 4 = 14
9 + 1 + 8 = 18 8 + 2 + 1 = 11 7 + 3 + 6 = 16

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 14

Hướng dẫn giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 14


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Đặt tính rồi tính:
24 + 6; 48 + 12; 3 + 27.
Hướng dẫn giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 14


Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt
Nữ: 14 học sinh
Nam: 16 học sinh
Tất cả có : …. học sinh?
Hướng dẫn giải
Số học sinh của cả lớp là:
14 + 16 = 30 (học sinh)
Đáp số: 30 học sinh

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)
Số?
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 14

Đoạn thẳng AB dài … cm hoặc … dm.
Hướng dẫn giải
Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm
Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài 9 cộng với một số 9 + 5 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 15)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm:
9 + 3 = 9 + 6 = 9 + 8 = 9 + 7 = 9 + 4 =
3 + 9 = 6 + 9 = 8 + 9 = 7 + 9 = 4 + 9 =
Hướng dẫn giải
9 + 3 = 12 9 + 6 = 15 9 + 8 = 17 9 + 7 = 16 9 + 4 = 13
3 + 9 = 12 6 + 9 = 15 8 + 9 = 17 7 + 9 = 16 4 + 9 = 13

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 15

Hướng dẫn giải
Kết quả lần lượt là: 11, 17, 18, 16, 14
Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Tính:
9 + 6 + 3 = 9 + 4 + 2 =
9 + 9 + 1 = 9 + 2 + 4 =
Hướng dẫn giải
9 + 6 + 3 = 18 9 + 4 + 2 = 15
9 + 9 + 1 = 19 9 + 2 + 4 = 15

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo?
Tóm tắt:
Có: 9 cây táo
Thêm: 6 cây táo
Tất cả có: … cây táo?
Hướng dẫn giải
Trong vườn có tất cả:
9 + 6 = 15 (cây táo)
Đáp số: 15 cây táo.
Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài 49 + 25 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 17)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính:
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 17

Hướng dẫn giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 17


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Viết số thích hợp vào ô trống:
Số hạng92994959
Số hạng618342729
Tổng 15
Hướng dẫn giải
Số hạng92994959
Số hạng618342729
Tổng 1547437688

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt
Lớp 2A: 29 học sinh
Lớp 2B: 25 học sinh
Có tất cả : … học sinh?
Hướng dẫn giải
Số học sinh hai lớp có tất cả là:
29 + 15 = 54 (học sinh)
Đáp số: 54 học sinh.
Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài Luyện tập SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 18)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm:
9 + 4 = 9 + 3 = 9 + 2 = 6 + 9 =
9 + 6 = 9 + 5 = 9 + 9 = 5 + 9 =
9 + 8 = 9 + 7 = 9 + 1 = 2 + 9 =
Hướng dẫn giải
9 + 4 = 13 9 + 3 = 12 9 + 2 = 11 6 + 9 = 15
9 + 6 = 15 9 + 5 = 14 9 + 9 = 18 5 + 9 = 14
9 + 8 = 17 9 + 7 = 16 9 + 1 = 10 2 + 9 = 11

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 18

Hướng dẫn giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 18


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống:
9 + 9 … 19 9 + 8 … 8 + 9 9 + 5 … 9 + 6
9 + 9 … 15 2 + 9 … 9 + 2 9 + 3 … 9 + 2
Hướng dẫn giải
9 + 9 < 19 9 + 8 = 8 + 9 9 + 5 < 9 + 6
9 + 9 > 15 2 + 9 = 9 + 2 9 + 3 > 9 + 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Trong sân có 19 con gà trống và 25 con gà mái. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà?
Tóm tắt
Gà trống: 19 con
Gà mái : 25 con
Có tất cả : … con?
Hướng dẫn giải
Số gà trong sân có tất cả là
19 + 25 = 44 (con gà)
Đáp số : 44 con gà

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lới đúng:
Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng?
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 18

A. 3 đoạn thẳng
B. 4 đoạn thẳng
C. 5 đoạn thẳng
D. 6 đoạn thẳng
Hướng dẫn giải
Khoanh vào chữ D.
Nguồn
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài 8 cộng với một số 8 + 5 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 19)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm:
8 + 3 = 8 + 4 = 8 + 6 = 8 + 7 = 8 + 9 =
3 + 8 = 4 + 8 = 6 + 8 = 7 + 8 = 9 + 8 =
Hướng dẫn giải
8 + 3 = 11 8 + 4 = 12 8 + 6 = 14 8 + 7 = 15 8 + 9 = 17
3 + 8 = 11 4 + 8 = 12 6 + 8 = 14 7 + 8 = 15 9 + 8 = 17

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 19

Hướng dẫn giải
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 19


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Tính nhẩm:
8 + 5 = 8 + 6 = 8 + 9 =
8 + 2 + 3 = 8 + 2 + 4 = 8 + 2 + 7 =
9 + 5 = 9 + 8 = 9 + 6 =
9 + 1 + 4 = 9 + 1 + 7 = 9 + 1 + 5 =
Hướng dẫn giải
8 + 5 = 13 8 + 6 = 14 8 + 9 = 17
8 + 2 + 3 = 13 8 + 2 + 4 = 14 8 + 2 + 7 = 17
9 + 5 = 14 9 + 8 = 17 9 + 6 = 15
9 + 1 + 4 = 14 9 + 1 + 7 = 17 9 + 1 + 5 = 15

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Hà có 8 con tem, Mai có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu tem?
Tóm tắt:
Hà: 8 tem
Mai: 7 tem
Cả hai bạn có: … tem?
Hướng dẫn giải
Số tem cả hai bạn có là:
8 + 7 = 15 (tem)
Đáp số: 15 tem
Nguồn tổng hợp
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
238
30
28
26
Thành Viên
Hướng dẫn giải bài 8 cộng với một số 28 + 5 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 20)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính
Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 20

Hướng dẫn giải
Kết quả lần lượt là: 21, 42, 63, 34, 56
Kết quả lần lượt là: 47, 81, 23, 46, 36

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Nối kết quả với phép tính đúng
Hướng dẫn giải
38 + 5 = 43
18 + 7 = 25
28 + 9 = 47
48 + 3 = 51

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Có 18 con gà và 5 con vịt. Hỏi gà và vịt có bao nhiêu con?
Hướng dẫn giải
Bài giải:
Tổng số con gà và con vịt là:
18 + 5 =23 (con)
Đáp số: 23 con

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5 cm
Hướng dẫn giải
Học sinh tự vẽ đoạn thẳng có độ dài 5 cm
Nguồn tổng hợp
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. songngu songngu:
  Ko thaya ai nhỉ??
 2. D2KT D2KT:
  Chào tuần mới cả nhà. An lành và sức khoẻ tốt nhé!
 3. D2KT D2KT:
  Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc
D2KT wrote on Nguyen Thuc Chi's profile.
Chào bạn mới!

Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn. Hãy để lại câu hỏi/chia sẻ tài liệu hay nhé!
Baivanhay wrote on Thầy Kiên TN's profile.
Chào @Thầy Kiên TN

@Thầy Kiên TN hãy viết 1 đoạn nói về nội dung có chứa các tag nhé. Trong nhiều bài thầy đăng có tag mà không có cụm từ tương ứng trong bài viết, xin hãy làm theo bài hướng dẫn sau

Cảm ơn!

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Sinh Nhật

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.