Trắc nghiệm Đông Nam Á và Ấn Độ- Lịch sử 12

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
31/10/12
5,188
335
83
28
Học học Nữa học mãi
30 câu hỏi trắc nghiệm Đông Nam Á và Ấn Độ
Câu 1: Quốc gia nào ở Đông Nam Á giành được độc lập vào tháng 1 năm 1984?

A. Đông Timo.
B. Brunây.
C. Mianma.
D. Mã lai.

Câu 2: Tổ chức nào được thành lập ở Lào vào ngày 22/3/1955?

A. Mặt trận nhân dân Lào.
B. Chính phủ Lào.
C. Đảng nhân dân Lào.
D. Quân giải phóng Lào.

Câu 3 : Sự kiện nổi bật diễn ra ở Lào vào ngày 2/12/1975 là

A. nhân dân Lào giành được chính quyền trong cả nước
B. nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được thành lập.
C. Mĩ kí hiệp định Viêng Chăn.
D. Chính phủ Lào ra mắt.

Câu 4: Tháng 9/1993, sự kiện nổi bật diễn ra ở Campuchia

A. vương quốc Campuchia thành lập.
B. thủ đô Phnômpênh được giải phóng.
C. Hiệp định Pari được kí kết.
D. Hiệp định Giơnevơ được kí kết.

Câu 5: Ngày 17/4/1975, sự kiện nổi bật diễn ra ở Campuchia

A. thủ đô Phnômpênh được giải phóng.
B. vương quốc Campuchia thành lập.
C. hiến pháp Campuchia ra đời.
D. kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp.

Câu 6 : Sự kiện diễn ra ở Campuchia vào ngày Ngày 23/10/1991 là:

A. Tập đoàn phản động Pônpốt bị tiêu diệt.
B. Vương quốc Campuchia được độc lập.
C. Hiệp định hòa bình về Campuchia được kí kết .
D. Kết thúc cuộc nội chiến

Câu 7: Sự kiện diễn ra ở Đông Timo ngày 20/5/2002 là:

A. trở thành quốc gia độc lập.
B. tách ra khỏi Inđônexia.
C. thoát khỏi ách thống trị của thực dân Phương Tây.
D. gia nhập Asean.

Câu 8: Sự kiện diễn ra ở Inđônêxia ngày 15/8/1950 là:

A. thủ đô Gia-các-ta được giải phóng.
B. nước Cộng hòa Inđônêxia thống nhất ra đời.
C. thoát khỏi ách thống trị của thực dân phương Tây.
D. gia nhập Asean.

Câu 9 : Quốc gia nào sau đâu thuộc nhóm 5 nước sáng lập Asean:

A. Inđônêxia.
B. Brunây.
C. Mianma.
D. Đông Timo

Câu 10 : Quốc gia nào sau đâu không thuộc nhóm 5 nước sáng lập ASEAN?

A.Inđônêxia.
B. Malaixia.
C.Philippin.
D. Việt Nam.

Câu 11: Quốc gia ra đời muộn nhất ở Đông Nam Á

A. Inđônêxia.
B. Brunây.
C. Mianma.
D. Đông Timo

Câu 12: Nguyên nhân khách quan nào đã tạo điều kiện cho Inđônêxia, Lào, Việt Nam giành được độc lập năm 1945?

A. phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện.
B. nhân dân các nước đấu tranh vũ trang giành độc lập.
C. thực dân Hà Lan suy yếu mất quyền thống trị ở Inđônêxia.
D. thực dân Pháp bị Nhật đảo chính mất quyền thống trị ở Đông Dương.

Câu 13 : Tổ chức lãnh đạo nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1951 là

A. Đảng nhân dân Cách mạng Campuchia.

B. Đảng Cộng sản Đông Dương.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Mặt trận cứu nước Campuchia

Câu 14 : Đường lối mà Chính phủ Xihanúc đã thực hiện ở Campuchia từ năm 1954 đến năm 1970 là

A. kháng chiến chống Pháp
B. kháng chiến chống Mĩ
C. hòa bình trung lập
D. xây dựng đất nước

Câu 15 : Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng nội là

A. nhanh chóng xóa bỏ nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu
B. trở thành nước công nghiệp mới.
C. xây dựng nền kinh tế thị trường.
D. tăng cường nhập khẩu.

Câu 16 : Thành tựu bước đầu của chiến lược kinh tế hướng nội là

A. có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế.
B. đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân trong nước.
C. giải quyết nạn đói.
D. công nghiệp nặng phát triển.

Câu 17 : Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh tế hướng ngoại là

A. đẩy mạnh xuất khẩu.
B. đẩy mạnh nhập khẩu.
C. phát triển sản xuất hàng tiêu dùng.
D. mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật nước ngoài.

Câu 18 : quốc gia nào ở Đông Nam Á trong những năm 70 của thế kỉ XX có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất?

A. Xingapo.
B. Malaixia.
C. Philippin .
D. Thái Lan.

Câu 19 : Quốc gia nào ở Đông Nam Á trở thành con rồng kinh tế châu Á?

A. Xingapo.
B. Malaixia.
C. Philippin.
D. Thái Lan


Xem đáp án tại đây
 

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
31/10/12
5,188
335
83
28
Học học Nữa học mãi
Câu 20: Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN chuyển sang chiến lược kinh tế hướng ngoại vì

A. thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ.
B. kinh tế chậm phát triển.
C. hàng hóa khan hiếm.
D. lệ thuộc vào bên ngoài

Câu 21 : Từ năm 1954 đến năm 1970, cách mạng Campuchia bước vào thời kì

A. chống Khơme đỏ.
B. kháng chống Mĩ.
C. thực hiện đường lối hòa bình trung lập.
D. kháng chiến chống Pháp.

Câu 22 : Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ thứ hai là

A. tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
B. xuất khẩu nhiều mặt hàng có giá trị.
C. khu vực có nhiều nước công nghiệp mới.
D. giành được độc lập, bước vào thời kì xây dựng phát triển.

Câu 23 : Sau khi giành độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế

A. hướng nội.
B. hướng ngoại.
C. công nghiệp hóa.
D. thị trường.

Câu 24: Hạn chế cơ bản của chiến lược kinh tế hướng nội là

A. thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ.
B. kinh tế chậm phát triển và lệ thuộc vào bên ngoài.
C. tỉ lệ thất nghiệp cao.
D. hàng hóa khan hiếm.

Câu 25: Biến đổi to lớn của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. phát triển nhanh về kinh tế.
B. mở rộng được thị trường trong và ngoài nước.
C. đều trở thành các quốc gia độc lập.
D. trở thành các nước công nghiệp mới.

Câu 26: Từ năm 1979 đến năm 1991, cách mạng Campuchia bước vào thời kì

A. nội chiến.
B. kháng chiến chống Mĩ.
C. xây dựng đất nước.
D. kháng chiến chống Pháp.

Câu 27: Từ năm 1954 đến năm 1975, nhiệm vụ chung của cách mạng ba nước Đông Dương là

A. kháng chiến chống Pháp.
B. kháng chiến chống Mĩ.
C. xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.
D. chống Khơme Đỏ.

Câu 28 : Cho đoạn tư liệu sau :

... “Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (a).thay thế hàng (b), lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất”. Chọn một đáp án đúng để hoàn thiện đoạn tư liệu để nói về nội dung của chiến lược kinh tế hướng nội.

A. (a)nội địa, (b)nhập khẩu.
B. (a)chất lượng, (b)nhập khẩu.
C. (a)nội địa, (b)chất lượng.
D. (a)xuất khẩu, (b)nội địa.

Câu 29: Cho đoạn tư liệu sau :

..."Sau khi thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại, bộ mặt kinh tế - xã hội của các nước này có sự biến đổi to lớn.Tỉ trọng (a) trong nền kinh tế quốc dân cao hơn (b), mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh’. Chọn một đáp án đúng để hoàn thiện đoạn tư liệu để nói về kết quả chiến lược kinh tế hướng ngoại:

A.a. công nghiệp, b.nông nghiệp.
B.a. công nghiệp nặng, b.nông nghiệp.
C.a. công nghiệp, b.thương nghiệp.
D. a.nông nghiệp, b. thương nghiệp.

Câu 30 : Cho đoạn tư liệu sau :

“...Hiệp định Giơnevơ tháng 7 năm 1954 đã công nhận độc lập, (a) và (b), thừa nhận địa vị hợp pháp của các lực lượng kháng chiến Lào”. Chọn một đáp án đúng để hoàn thiện đoạn tư liệu để nói về Hiệp định Giơnevơ:

A.a. Chủ quyền, b.toàn vẹn lãnh thổ của Lào.
B.a. Hòa bình, b.toàn vẹn lãnh thổ. toàn vẹn lãnh thổ của Lào
C.a. Độc lập tự do, b.thống nhất đất nước.
D.a.Hòa bình, b.chủ quyền.
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. songngu songngu:
    Chào ngày mới
  2. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.