Trắc nghiệm Cách mạng tháng 8 1945 - lịch sử 12

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
31/10/12
5,188
335
83
28
Học học Nữa học mãi
Top 27 câu hỏi trắc nghiệm - Cách mạng tháng 8 1945 -lịch sử 12

Câu 1. Tháng 8-1945, điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời cơ cho nhân dân Việt Nam khởi nghĩa giành độc lập là

A. Sự thất bại của phe phát xít ở châu Âu.
B. Sự thất bại của phe phát xít ở châu Phi.
C. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
D. Phát xít Đức, Italia tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

Câu 2. Sau ngày 9-3-1945, ở Việt Nam, kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân là

A. Thực dân Pháp.
B. Phát xít Nhật.
C. Thực dân Pháp và tay sai.
D. Phát xít Nhật và đồng minh.

Câu 3. Sự kiện chứng tỏ Đảng cộng sản Đông Dương đã hoàn thành việc chuẩn bị về chủ trương, đường lối cho cách mạng tháng Tám

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11-1939.
B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 7-1940.
C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 5-1941.
D. Hội nghị toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dương từ 14-15/8/1945.

Câu 4. Chủ trương quan trọng nhất của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) là

A. thành lập Mặt trận Liên Việt.
B. thành lập Mặt trận Việt Minh.
C. tiến hành cách mạng ruộng đất.
D. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

Câu 5. Chọn một câu trả lời đúng nhất trong số các câu từ A đến D để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945. “Cách mạng tháng Tám mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta. Nó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của (1) hơn 80 năm và ách thống trị của (2) gần 5 năm, lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị ngót chục thế kỉ ở nước ta, lập nên nước (3).”

A. Thực dân Pháp – phát xít Nhật – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
B. Phát xít Nhật – thực dân Pháp - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
C. Đế quốc Mĩ - phát xít Nhật – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
D. Thực dân Pháp - đế quốc Mĩ – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 6. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 8(5/1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì

A. chủ trương giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc.
B. chủ trương giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
C. hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược tại Hội nghị Trung ương lần 6.
D. hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược tại Hội nghị Trung ương lần 7.

Câu 7. Sự kiện có ý nghĩa như là một trong những ngày hội lớn nhất, vẻ vang nhất của dân tộc

A. Ngày 12-9-1930.
B. Ngày 1-5-1938.
C. Ngày 19-5-1941.
D. Ngày 2-9-1945.

Câu 8. “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Câu nói nhận định về sự kiện

A. Cách mạng tháng Tám năm 1945.
B. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
C. Chiến dịch Huế-Đà Nẵng năm 1975.
D. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Câu 9. Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 xuất hiện vào thời điểm

A. Pháp suy yếu.
B. phong trào cách mạng lên cao
C. Nhật đầu hàng Đồng minh.
D. Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim sụp đổ.

Câu 10. Nhà thơ Tố Hữu Viết: “Ba mươi năm chân không mỏi/ Mà đến bây giờ mới tới nơi”. Đó là hai câu thơ nói về sự kiện

A. Nguyễn Ái Quốc về nước.
B. Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô.
C. Nguyễn Ái Quốc đọc Luận cương của Lênin.
D. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc).

Câu 11. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 1945 là

A. đấu tranh vũ trang. '
B. đấu tranh bạo lực.
C. đấu tranh chính trị
D. đấu tranh ngoại giao

Câu 12. Dưới hai tầng áp bức bóc lột nặng nề của Pháp - Nhật, giai cấp bị khốn khổ nhất, tổn thất nhiều nhât trong nạn đói 1944-1945

A. nông dân.
C. thợ thủ công.
B. công nhân.
D. thợ mỏ.

Câu 13. Tháng 6-1941, diễn ra sự kiện quan trọng của lịch sử thế giới là

A. chiến tranh thế giới bùng nổ.
B. phát xít Đức tấn công Liên Xô.
C. phát xít Đức tấn công Pháp.
D. phát xít Đức tấn công Bỉ, Hà Lan.

Câu 14. Sự kiện nào dưới đây nằm trong cao trào kháng Nhật cứu nước?

A. Giảm tô, giảm thuế.
B. Chia ruộng đất cho nhân dân.
C. đấu tranh chống phong kiến.
D. cao trào phá kho thóc, giải quyết nạn đói.

Câu 15. Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam có tên gọi là

A. đội du kích Bắc Sơn.
B.đội du kích Ba Tơ.
C. đội du kích Võ Nhai.
D.đội du kích Đình Bảng.xem đáp án tại đây
 

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
31/10/12
5,188
335
83
28
Học học Nữa học mãi
Câu 16. Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp vào đêm 9-3-1945 ở Đông Dương vì

A. phe phát xít đang thua to.
B. để độc chiếm Đông Dương.
C. nước Pháp đã được giải phóng.
D. Nhật đang khốn đốn do bị Anh – Mĩ tấn công.

Câu 17. Chỉ thị “ Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”có nội dung cơ bản là

A. kêu gọi sửa soạn khởi nghĩa.
B. kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa.
C. khởi nghĩa giành chính quyền.
D. phát động cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.

Câu 18. Hội nghị quân sự Bắc Ki (15-4-1945) quyết định vấn đề quan trọng là

A. thành lập khu giải phóng Việt Bắc.
B. thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
C. thành lập đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân.
D. thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

Câu 19. Ủy ban quân sự Bắc Kì được thành lập có nhiệm vụ cơ bản là

A. thành lập Việt Nam giải phóng quân,
B. thành lập khu giải phóng Việt Bác.
C. thành lập ủy ban lâm thời khu giải phóng.
D. thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Câu 20. Cao trào kháng Nhật cứu quốc bắt đầu từ thời gian

A. Tháng 12/1944.
B. Tháng 3/1945.
C. Tháng 5/1945.
D. Tháng 8/1945.

Câu 21. Mười lăm ngày Tổng khởi nghĩa thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám được tính từ mốc lịch sử nào?

A.14-8-1945 đến 28-8-1945.
C.15-8-1946 đến 30-8-1945.
B.16-8-1945 đến 30-8-1945.
D.18-8-1945 đến 2-9-1945.

Câu 22. Niên đại không thuộc thời kì tiền khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A. 19/5/1941.
C.12/3/1945
B. 9/3/1945.
D.14/8/1945.

Câu 23. Cách mạng tháng Tám thắng lợi, trên thực tế nhân dân ta giành chính quyền từ tay

A. Bọn phong kiến.
B. phát xít Nhật Bản.
C. Nhật và bọn phong kiến tay sai.
D. Pháp – Nhật và bọn phong kiến tay sai.

Câu 24. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 có ý nghĩa quan trọng là

A. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
B. đặt nhiệm vụ chống phát xít Nhật lên hàng đầu.
C. đặt nhiệm vụ cách mạng ruộng đất lên hàng đầu.
D. chủ trương thành lập mặt trận riêng ở mỗi nước Đông Dương.

Câu 25. Sự kiện không thuộc thời kỳ “Cao trào kháng Nhật cứu nước” ở Việt Nam là

A. khởi nghĩa Ba Tơ (3-1945).
B. thành lập khu giải phóng Việt Bắc.
C. “Phá kho thóc giải quyết nạn đói”.
D. Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” của tổng bộ Việt Minh.

Câu 26. Sự kiện đánh dấu chế độ phong kiến sụp đổ ở Việt Nam là

A. vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
B. Nhật vào Đông Dương, thành lập chính phủ Trần Trọng Kim.
C. Ở miền Nam, Mĩ dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”.

Câu 27. Sự kiện mở ra thời kỳ giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội là

A. cách mạng tháng Tám năm 1945.
B. kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).
C. kháng chiến chống đế quốc Mĩ (1954-1975).
D. công cuộc đổi mới từ 1986.
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. songngu songngu:
    Chào ngày mới
  2. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.