Trắc nghiệm Các quốc gia cổ đại phương tây - Hi lạp và Rô-ma- Lịch sử lớp 10- Bài 4

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
Top những câu hỏi trắc nghiệm hay Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương tây - Hi lạp và Rô-ma
Lịch sử lớp 10- Bài 4 trăc nghiem.jpg

Câu 1: Phần lớn lãnh thổ của các nước phương Tây cổ đại được hình thành trên những vùng đất nào?

A. Đồng bằng
B. Cao nguyên
C. Núi và cao nguyên
D. Núi

Câu 2: Vào khoảng thời gian nào cư dân Đại Trung Hải bắt đầu biết chế tạo công cụ bằng sắt?

A. Khoảng thiên niên kỉ I TCN
B. Khoảng thiên niên kỉ II TCN
C. Khoảng thiên niên kỉ IIII TCN
D. Khoảng thiên niên kỉ IV TCN

Câu 3: Điều kiện tự nhiên của Địa Trung Hải thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp. Đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Câu 4: Ngành sản xuất nào phát triển sớm và mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải?

A. Nông nghiệp
B. Thủ công nghiệp
C. Thương nghiệp
D. Câu A và B đúng.

Câu 5: Người Hi Lạp và Rô-ma đã đưa các sản phẩm thủ công nghiệp bán ở đâu?

A. Khắp các nước phương Đông.
B. Khắp thế giới.
C. Khắp Trung Quốc và ấn Độ
D. Khắp mọi miền ven biển Địa Trung Hải

Câu 6: Người Hi Lạp và Rô-ma đã mua những sản phẩm như lúa mì, súc vật, lông thú từ đâu về?

A. Từ Địa Trung Hải
B. Từ Hắc Hải, Ai Cập
C. Từ ấn Độ, Trung Quốc
D. Từ các nước trên thế giới.

Câu 7: Trong các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma, giai cấp nào trở thành lực lượng lao động chính làm ra của cải nhiều nhất cho xã hội?

A. Chủ nô
B. Nô lệ
C. Nông dân
D. Quý tộc

Câu 8: Trong xã hội chiếm nô ở Hi Lạp và Rô-ma có hai giai cấp cơ bản nào?

A. Địa chủ và nông dân
B. Quý tộc và nông dân
C. Chủ nô và nô lệ.
D. Chủ nô và nông dân công xã.

Câu 9: Thành phố nào của Hi Lạp cổ đại có ngày bán hàng vạn nô lệ?

A. A-ten
B. At - tích
C. P-rê
D. Câu A và B đúng

Câu 10: ở Rô-ma, những người lao động khoẻ mạnh nhất được sử dụng làm gì?

A. Làm việc ở xưởng thủ công
B. Làm việc ở trang trại
C. Làm đấu sĩ ở trường đấu
D. Tất cả ở các lĩnh vực trên.

Câu 11: Ngoài nô lệ là lực lượng đông nhất, trong xã hội Hi Lạp và Rô-ma còn có lực lượng nào cũng chiếm tỉ lệ khá đông?

A. Nông dân
B. Thương nhân
C. Thợ thủ công
D. Bình dân

Câu 12: Được gọi là xã hội chiếm nô, xã hội có phải có đặc trưng tiêu biểu nhất là gì?

A. Chủ nô chiếm nhiều nô lệ.
B. Xã hội chỉ có hoàn toàn chủ nô và nô lệ.
C. Xã hội chủ yếu dựa trên lao động của nô lệ, bóc lột nô lệ.
D. Chủ nô buôn bán, bắt bớ nô lệ.

Câu 13: Địa bàn sinh sống của những cư dân ở Địa Trung Hải đông nhất ở đâu?

A. ở nông thôn
B. ở miền núi
C. ở thành thị
D. ở trung du

Câu 14: Đặc điểm của Thị quốc ở Địa Trung Hải là gì?

A. ở Địa Trung Hải nhiều quốc gia có thành thị.
B. ở Địa Trung Hải mỗi thành thị là một quốc gia.
C. ở Địa Trung Hải có nhiều phụ nữ sống ở thành thị.
D. ở Địa Trung Hải mỗi thành thị có nhiều quốc gia.

Câu 15: Quyền lực xã hội ở các quốc gia cổ đại Địa Trung Hỉa nằm trong tay thành phần nào?

A. Quốc tịch phong kiến
B. Vua chuyên chế
C. Chủ hộ, chủ xưởng, nhà buôn
D. Bô lão của thị tộc

Câu 16: Điền vào chỗ trống câu sau đây: "Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người làm thành một .......... (1) ............ có vai trò như ...........(2).........., thay mặt nhân dân quyết định công việc trong nhiệm kì 1 năm".

A.1 : Hội đồng 500 người 2: "quốc hội"
B. 1 : Hội đồng 5000 người; 2 : "chính phủ"
C.1 : Hội đồng 50 người; 2 : "thủ tướng"
D.1 : Hội đồng 300 người; 2 : "nhà nước"

Câu 17: Thể chế dân chủ ở A-ten của Hi Lạp cổ đại có bước tiến bộ như thế nào?

A. Tạo điều kiện cho chủ nô quyết định mọi công việc.
B. Tạo điều kiện cho chủ xưởng quyết định mọi công việc.
C. Tạo điều kiện cho các công dân có quyền tham gia hoặc giám sát đời sống chính trị của đất nước.
D. Tạo điều kiện cho vua thực hiện quyền chuyên chế thông qua các Viện nguyên lão.

Câu 18: Sau cuộc chiến tranh với Ba Tư, thị quốc A-ten như thế nào?

A. Bị điêu tàn do chiến tranh.
B. Trở thành minh chủ của các quốc gia Hi Lạp.
C. Trở thành đế quốc mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải.
D. Trở thành một quốc gia độc lập.

Câu 20: Rô-ma trở thành quốc gia mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải vào thời gian nào?

A. Thế kỉ III TCN.
B. Thế kỷ II TCN
C. Thế kỉ IV TCN
D.Thế kỉ V TCN

Câu 21: Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất ở các thị quốc trong các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải?

A. Thị dân
B. Thương nhân
C. Nô lệ
D. Bình dân

Câu 22: Trong các quốc gia cổ đại ở Địa Trung Hải, nước nào sử dụng và đối xử với nô lệ tàn tệ nhất?

A. Rô-ma
B. Hi Lạp
C. Ba Tư
D. Tất cả các nước trên

Câu 23: Cuộc khởi nghĩa Xpac-ta-cút diễn ra vào năm nào?

A. Năm 73 TCN
B. Năm 71-73 TCN
C. Năm 71-72 TCN
D. Năm 476-477

Câu 24: Xpec-ta-cút người ở nước nào?

A. Rô-ma
B. Hi Lạp
C. Ba Tư
D. Ai cập

Câu 25: Cuộc khởi nghĩa Xpec-ta-cút đã tác động như thế nào đối với chế độ chiếm nô Rô-ma?

A. Làm sụp đổ hoàn toàn chế độ chiếm nô Rô-ma.
B. Làm lung lay tận gốc chế độ chiếm nô Rô-ma.
C. Làm thay đổi cách cai trị của chủ nô Rô-ma.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 26: Năm 476, đế quốc nào ở Địa Trung Hải một thời oai hùng, bị sụp đổ?

A. Đế quốc Hi Lạp.
B. Đế quốc Rô-ma.
C. Đế quốc Ba Tư
D. Tất cả các đế quốc trên.

Câu 27: Nước nào đi đầu trong việc hiểu biết chính xác về Trái Đất và Hệ Mặt trời? Nhờ đâu?

A. Rô-ma, Nhờ canh tách nông nghiệp.
B. Hi Lạp. Nhờ đi biển.
C. Hi Lạp. Nhờ buôn bán giữa các thị quốc
D. Ba Tư. Nhờ khoa học - kỹ thuật phát triển.

Câu 28: Người nước nào đã tính được một năm có 365 ngày và 1/4, nên họ định một tháng có 30 ngày và 31 ngày, riêng tháng hai có 28 ngày?

A. Hi Lạp
B. Ai Cập
C. Trung Quốc
D. Rô-ma

Câu 29: Nước nào đã phát minh ra hệ thống chữ cái A, B, C?

A. Ai Cập
B. Hi Lạp
C. Hi Lạp, Rô-ma
D. Ai Cập, ấn Độ

Câu 30: "Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông". Đó là định lí của ai?

A. Pi-ta-go
B. Ơ-clit
C. Ta-let
D. ác-si-mét

Câu 31: Ai là tác giả cuốn "Lịch sử chiến tranh Pê-lô-pô-ne"?

A. Tu-xi-đít
B. Hê-rô-đôt
C. Xtra-bôn
D. Ê-xin

Câu 32: Ai là tác giả cuốn "Lịch sử chiến tranh Pê-lô-pô-ne"?

A. Hê-rô-đôt
B. Ta-xit
C. Tu-xi-đít
D. Xtra-bôn

Câu 33: "Lịch sử Rô-ma" và "Phong tục người Giec-man" là tác phẩm lịch sử nổi tiếng của ai?

A. Hê-rô-đôt
B. Ta-xít
C. Tu-xi-đít
D. Xtra-bôn.

Câu 34: I-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nổi tiếng của nước nào thời cổ đại?

A. Hi Lạp
B. Ai Cập
C. Rô-ma
D. Trung Quốc

Câu 35: Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới "Người lực sĩ ném đĩa, Thần Vệ nữ Mi lô" của nước nào?

A. Hi Lạp
B. ấn Độ
C. Trung Quốc.
D. Rô-ma

Câu 36: Những công trình kiến trúc tạo nên dáng vẻ oai nghiêm, đồ sộ, hoành tráng và thiết thực, đó là đặc điểm nghệ thuật của quốc gia cổ đại nào?

A. Hi Lạp
B. ấn Độ
C. Trung Quốc
D. Rô-ma.
 
Sửa lần cuối:
V

Võ Thị Bích Ngân

Guest
Top những câu hỏi trắc nghiệm hay Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương tây - Hi lạp và Rô-ma
View attachment 3951

Câu 1: Phần lớn lãnh thổ của các nước phương Tây cổ đại được hình thành trên những vùng đất nào?

A. Đồng bằng
B. Cao nguyên
C. Núi và cao nguyên
D. Núi

Câu 2: Vào khoảng thời gian nào cư dân Đại Trung Hải bắt đầu biết chế tạo công cụ bằng sắt?

A. Khoảng thiên niên kỉ I TCN
B. Khoảng thiên niên kỉ II TCN
C. Khoảng thiên niên kỉ IIII TCN
D. Khoảng thiên niên kỉ IV TCN

Câu 3: Điều kiện tự nhiên của Địa Trung Hải thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp. Đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Câu 4: Ngành sản xuất nào phát triển sớm và mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải?

A. Nông nghiệp
B. Thủ công nghiệp
C. Thương nghiệp
D. Câu A và B đúng.

Câu 5: Người Hi Lạp và Rô-ma đã đưa các sản phẩm thủ công nghiệp bán ở đâu?

A. Khắp các nước phương Đông.
B. Khắp thế giới.
C. Khắp Trung Quốc và ấn Độ
D. Khắp mọi miền ven biển Địa Trung Hải

Câu 6: Người Hi Lạp và Rô-ma đã mua những sản phẩm như lúa mì, súc vật, lông thú từ đâu về?

A. Từ Địa Trung Hải
B. Từ Hắc Hải, Ai Cập
C. Từ ấn Độ, Trung Quốc
D. Từ các nước trên thế giới.

Câu 7: Trong các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma, giai cấp nào trở thành lực lượng lao động chính làm ra của cải nhiều nhất cho xã hội?

A. Chủ nô
B. Nô lệ
C. Nông dân
D. Quý tộc

Câu 8: Trong xã hội chiếm nô ở Hi Lạp và Rô-ma có hai giai cấp cơ bản nào?

A. Địa chủ và nông dân
B. Quý tộc và nông dân
C. Chủ nô và nô lệ.
D. Chủ nô và nông dân công xã.

Câu 9: Thành phố nào của Hi Lạp cổ đại có ngày bán hàng vạn nô lệ?

A. A-ten
B. At - tích
C. P-rê
D. Câu A và B đúng

Câu 10: ở Rô-ma, những người lao động khoẻ mạnh nhất được sử dụng làm gì?

A. Làm việc ở xưởng thủ công
B. Làm việc ở trang trại
C. Làm đấu sĩ ở trường đấu
D. Tất cả ở các lĩnh vực trên.

Câu 11: Ngoài nô lệ là lực lượng đông nhất, trong xã hội Hi Lạp và Rô-ma còn có lực lượng nào cũng chiếm tỉ lệ khá đông?

A. Nông dân
B. Thương nhân
C. Thợ thủ công
D. Bình dân

Câu 12: Được gọi là xã hội chiếm nô, xã hội có phải có đặc trưng tiêu biểu nhất là gì?

A. Chủ nô chiếm nhiều nô lệ.
B. Xã hội chỉ có hoàn toàn chủ nô và nô lệ.
C. Xã hội chủ yếu dựa trên lao động của nô lệ, bóc lột nô lệ.
D. Chủ nô buôn bán, bắt bớ nô lệ.

Câu 13: Địa bàn sinh sống của những cư dân ở Địa Trung Hải đông nhất ở đâu?

A. ở nông thôn
B. ở miền núi
C. ở thành thị
D. ở trung du

Câu 14: Đặc điểm của Thị quốc ở Địa Trung Hải là gì?

A. ở Địa Trung Hải nhiều quốc gia có thành thị.
B. ở Địa Trung Hải mỗi thành thị là một quốc gia.
C. ở Địa Trung Hải có nhiều phụ nữ sống ở thành thị.
D. ở Địa Trung Hải mỗi thành thị có nhiều quốc gia.

Câu 15: Quyền lực xã hội ở các quốc gia cổ đại Địa Trung Hỉa nằm trong tay thành phần nào?

A. Quốc tịch phong kiến
B. Vua chuyên chế
C. Chủ hộ, chủ xưởng, nhà buôn
D. Bô lão của thị tộc

Câu 16: Điền vào chỗ trống câu sau đây: "Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người làm thành một .......... (1) ............ có vai trò như ...........(2).........., thay mặt nhân dân quyết định công việc trong nhiệm kì 1 năm".

A.1 : Hội đồng 500 người 2: "quốc hội"
B. 1 : Hội đồng 5000 người; 2 : "chính phủ"
C.1 : Hội đồng 50 người; 2 : "thủ tướng"
D.1 : Hội đồng 300 người; 2 : "nhà nước"

Câu 17: Thể chế dân chủ ở A-ten của Hi Lạp cổ đại có bước tiến bộ như thế nào?

A. Tạo điều kiện cho chủ nô quyết định mọi công việc.
B. Tạo điều kiện cho chủ xưởng quyết định mọi công việc.
C. Tạo điều kiện cho các công dân có quyền tham gia hoặc giám sát đời sống chính trị của đất nước.
D. Tạo điều kiện cho vua thực hiện quyền chuyên chế thông qua các Viện nguyên lão.

Câu 18: Sau cuộc chiến tranh với Ba Tư, thị quốc A-ten như thế nào?

A. Bị điêu tàn do chiến tranh.
B. Trở thành minh chủ của các quốc gia Hi Lạp.
C. Trở thành đế quốc mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải.
D. Trở thành một quốc gia độc lập.

Câu 20: Rô-ma trở thành quốc gia mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải vào thời gian nào?

A. Thế kỉ III TCN.
B. Thế kỷ II TCN
C. Thế kỉ IV TCN
D.Thế kỉ V TCN

Câu 21: Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất ở các thị quốc trong các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải?

A. Thị dân
B. Thương nhân
C. Nô lệ
D. Bình dân

Câu 22: Trong các quốc gia cổ đại ở Địa Trung Hải, nước nào sử dụng và đối xử với nô lệ tàn tệ nhất?

A. Rô-ma
B. Hi Lạp
C. Ba Tư
D. Tất cả các nước trên

Câu 23: Cuộc khởi nghĩa Xpac-ta-cút diễn ra vào năm nào?

A. Năm 73 TCN
B. Năm 71-73 TCN
C. Năm 71-72 TCN
D. Năm 476-477

Câu 24: Xpec-ta-cút người ở nước nào?

A. Rô-ma
B. Hi Lạp
C. Ba Tư
D. Ai cập

Câu 25: Cuộc khởi nghĩa Xpec-ta-cút đã tác động như thế nào đối với chế độ chiếm nô Rô-ma?

A. Làm sụp đổ hoàn toàn chế độ chiếm nô Rô-ma.
B. Làm lung lay tận gốc chế độ chiếm nô Rô-ma.
C. Làm thay đổi cách cai trị của chủ nô Rô-ma.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 26: Năm 476, đế quốc nào ở Địa Trung Hải một thời oai hùng, bị sụp đổ?

A. Đế quốc Hi Lạp.
B. Đế quốc Rô-ma.
C. Đế quốc Ba Tư
D. Tất cả các đế quốc trên.

Câu 27: Nước nào đi đầu trong việc hiểu biết chính xác về Trái Đất và Hệ Mặt trời? Nhờ đâu?

A. Rô-ma, Nhờ canh tách nông nghiệp.
B. Hi Lạp. Nhờ đi biển.
C. Hi Lạp. Nhờ buôn bán giữa các thị quốc
D. Ba Tư. Nhờ khoa học - kỹ thuật phát triển.

Câu 28: Người nước nào đã tính được một năm có 365 ngày và 1/4, nên họ định một tháng có 30 ngày và 31 ngày, riêng tháng hai có 28 ngày?

A. Hi Lạp
B. Ai Cập
C. Trung Quốc
D. Rô-ma

Câu 29: Nước nào đã phát minh ra hệ thống chữ cái A, B, C?

A. Ai Cập
B. Hi Lạp
C. Hi Lạp, Rô-ma
D. Ai Cập, ấn Độ

Câu 30: "Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông". Đó là định lí của ai?

A. Pi-ta-go
B. Ơ-clit
C. Ta-let
D. ác-si-mét

Câu 31: Ai là tác giả cuốn "Lịch sử chiến tranh Pê-lô-pô-ne"?

A. Tu-xi-đít
B. Hê-rô-đôt
C. Xtra-bôn
D. Ê-xin

Câu 32: Ai là tác giả cuốn "Lịch sử chiến tranh Pê-lô-pô-ne"?

A. Hê-rô-đôt
B. Ta-xit
C. Tu-xi-đít
D. Xtra-bôn

Câu 33: "Lịch sử Rô-ma" và "Phong tục người Giec-man" là tác phẩm lịch sử nổi tiếng của ai?

A. Hê-rô-đôt
B. Ta-xít
C. Tu-xi-đít
D. Xtra-bôn.

Câu 34: I-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nổi tiếng của nước nào thời cổ đại?

A. Hi Lạp
B. Ai Cập
C. Rô-ma
D. Trung Quốc

Câu 35: Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới "Người lực sĩ ném đĩa, Thần Vệ nữ Mi lô" của nước nào?

A. Hi Lạp
B. ấn Độ
C. Trung Quốc.
D. Rô-ma

Câu 36: Những công trình kiến trúc tạo nên dáng vẻ oai nghiêm, đồ sộ, hoành tráng và thiết thực, đó là đặc điểm nghệ thuật của quốc gia cổ đại nào?

A. Hi Lạp
B. ấn Độ
C. Trung Quốc
D. Rô-ma.
Trang Dimple
 

DiễnđànKiếnthức .COM

  • Diễn đàn Cryptocoin & Đời sống cập nhật, chia sẻ kiến thức Blockchain và các dự án Cryptocoin thú vị, không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. .
Chat
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. L @ Lucky Crypto:
    BTC từ vùng 56k rút râu về 42,1k
  2. L @ Lucky Crypto:
    Admin đã ban nick @đàm lan 7 ngày vì nhắc lỗi tạo tag sai, đăng không phù hợp box nhiều lần.
  3. L @ Lucky Crypto:
    Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Giá BTC như hiện tại có nên đầu tư?
Nhà Phụ kiện AS4 sắp ra đợt sale tháng cuối của năm 2021 dành cho các bạn học sinh sinh viên, khi đến shop mua hàng hãy nhớ mang theo thẻ học sinh sinh viên để nhận các ưu đãi hấp dẫn nhé.
Phụ kiện bạc 925 giá ưu đãi dành cho học sinh sinh viên mỗi tháng và các mẫu sản phẩm đa dạng. Ghé qua nhà Phụ kiện AS4 shop để xem được nhiều mẫu đẹp nhé.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top