Các cấu trúc viết lại câu thường thấy trong đề thi học sinh giỏi

girlkute

Thành Viên
mn cho mình xin các cấu trúc viết lại câu thường thấy trong đề thi học sinh giỏi với
dự là sắp thi rồi nhưng mình vẫn mong lung qá,chưa đâu vào đâu
ai có kinh nghiệm gì chia sẻ với mình với
p/s: có ai ở phú yên sắp thi hsg tỉnh ngày 17 k vậy?
 

uyen_s

Thành Viên
Đây là những mẫu viết lại câu thường gặp :

1.It takes sb khoảng thời gian to do sth
= sb spend khoảng thời gian doing sth
VD: it took her 3 hours to get to the city centre.
= she spent 3 hours getting to the city centre.

2. Understand = tobe aware of
VD: do you understand the grammar structure?
= are you aware of the grammar structure?

3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on
VD: she likes politics = she is interested in politics

4.Because + clause = because of + N
VD: he can’t move because his leg was broken
= he can’t move because of his broken leg

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N
VD: although she is old, she can compute very fast
= Despite / In spite of her old age, she can compute very fast

6.Succeed in doing sth = manage to do sth
VD: we succeeded in digging the Panama[/URL] cannel
= we managed to dig the Panama[/URL] cannel

7. Cấu trúc : …..too + adj (for sb) to do sth : quá để làm gì
VD: my father is too old to drive
so + adj + that Clause = it is such a/ an N that: quá đến nỗi mà
VD: she is so beautiful that everybody loves her.
= it is such a beautiful girl that everybody loves her.
Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì
VD: This car is enough safe for him to drive
VD: The policeman ran quickly enough to catch the robber

8.Cấu trúc : prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì
VD: I’prefer you (not) to smoke here
I’d rather you (not) smoked here

9.Prefer doing sth to doing sth : thích làm gì hơn làm gì
Would rather do sth than do sth
VD: She prefers staying at home to going out
She’d rather stay at home than go out

10. Can = tobe able to = tobe possible
VD: he can’t walk on his foot
He isn’t able to walk on his foot
He is unab[/URL]le to walk on his foot
He is impossible to walk on his foot

11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi ..thi…
No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast
VD: As soon as I left the house, he appeared
Harly had I left the house when he appeared
No sooner had I left the house than he appeared

12.Not………..any more : không còn nữa
No longer + dạng đảo ngữ
S no more V
VD: I don’t live in the courtryside anymore
No longer do I live in the coutryside
I no more live in the coutryside

13. At no time + dạng đảo ngữ : không khi nào, chẳng khi nào
VD: I don’t think she loves me
At no time do I think she loves me

14. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth : không đáng, vô ích làm gì
VD:It’s not worth making him get up early
There is no point in making him getting early

15. It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường như rằng
VD: It seems that he will come late
= it appears that / it is likely he will come late
= he is likely to come late.
= it look as if he will come late

16. Not………until ……..: không cho tới khi
> Not until ………. Dạng đảo ngữ : không cho tới khi
> Only when………..dạng đảo ngữ : chỉ khi
VD: He doesn’t believe the truth until he opens the letter
Not until he opens the letter does he believe the truth
Only when he opens the letter does he believe the truth

17. Need to V = tobe necessary (for sb) to V
VD: you don’t need to send her message
It’s not necessary for you to send her message.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Butchi

VIP
Bạn Uyen_s cho mình hỏi: Mình có thể nói She will spend 3 hours getting to the city centre tomorrow được không?
 
H

hoàng tuấn anh au

Guest
cho mình xin cấu trúc viết lại câu thường thấy trong đề học sinh giỏi với học sinh giỏi anh 7 nha
 

DiễnđànKiếnthức .COM

  • Diễn đàn Cryptocoin & Đời sống cập nhật, chia sẻ kiến thức Blockchain và các dự án Cryptocoin thú vị, không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. .
Chat
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. L @ Lucky Crypto:
    Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Uptrend 2022
BTC đã tạo đáy xong chưa nhỉ? ~34k là đáy 2, và cao hơn đáy 1 hồi tháng 5 năm 2021?

Bitcoin là một dạng tiền ảo khá phổ biến trên thế giới. Làm sao để kiếm được đồng Bitcoin?​


Bitcoin là gì?

Bitcoin

Thành viên trực tuyến

Top