1. Động năng là
A. Năng lượng củi khô chưa đốt
B. Năng lượng của hợp chất hữu cơ
C. Năng lượng bình ắc quy chưa sử dụng
D. Năng lượng sẵn sàng sinh công
2. Năng lượng tồn tại chủ yếu trong tế bào là
A. hóa năng, động năng
B. nhiệt năng, thế năng
C. điện năng, động năng
D. hóa năng
3. Bazo nito của phân tử ATP là
A. adenin
B. timin
C. guanin
D. xitozin
4. Có hai dạng năng lượng được phân chia dựa theo trạng thái tồn tại của chúng là
A. động năng và thế năng
B. hóa năng và điện năng
C. điện năng và thế năng
D. động năng và hóa năng
5. Bản chất của quá trình chuyển hóa vật chất là quá trình
A. quang hóa, dị hóa
B. đồng hóa và quang hóa
C. tự dưỡng, dị dưỡng
D. đồng hóa và dị hóa
6. Cho biết hoạt động nào sau đây không cần tiêu tốn năng lượng?
A. tổng hợp các chất hóa học
B. vận chuyển chủ động
C. vận chuyển thụ động
D. sinh công cơ học
7. Quá trình chuyển từ ATP thành ADP + Pi là quá trình nào sau đây?
A. đồng hóa
B. dị hóa
C. quang hóa
D. tổng hợp
 

Bài Trước

Bài tập trắc nghiệm giảm phân

Bài Tiếp

Câu hỏi trắc nghiệm về Phân bào
8. Enzim là chất xúc tác
A. hóa học
B. sinh học
C. lí học
D. sinh hóa học
9. Trong phân tử có vùng cấu trúc không đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất được gọi là
A. phức hợp
B. vùng liên kết tạm thời
C. trung tâm hoạt động
D. vùng phản ứng trao đổi
10. Enzim pepsin ở dịch dạ dày người hoạt động ở độ
A. pH = 2
B. pH = 3
C. pH = 4
D. pH = 6
11. Chất ức chế enzim là
A. Chất hóa học làm giảm hoạt tính enzim
B. Chất hóa học làm tăng hoạt tính enzim
C. Chất liên kết với enzim làm rối loạn hoạt tính ei
D. Chất gây độc cho enzim
12. Chất hoạt hóa của enzim là
A. Chất gây độc cho enzim
B. Chất hóa học làm giảm hoạt tính enzim
C. Chất liên kết với enzim làm rối loạn hoạt tính ei
D. Chất hóa học làm tăng hoạt tính enzim
13. Vai trò của enzim là
A. Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa trong cơ thể
B. Xúc tác cho các phản ứng hóa học
C. Tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào
D. Cung cấp năng lượng cho cơ thể
14. Sơ đồ nào sau đây biểu diễn đúng cơ chế tác động của enzim phân giải đường saccarozo?
A. E + saccarozo → E – saccarozo → glucozo + fructozo + E
B. E – saccarozo → glucozo + fructozo + E → E + saccarozo
C. E + saccarozo → glucozo + fructozo+ E → E – saccarozo
D. E – saccarozo → E + saccarozo → glucozo + fructozo + E
15. Người bị mắc bệnh gut, các khớp xương đầu gối, mắt cá chân, ngón chân cái, bàn tay, khuỷu tay và vai bị đau đớn, do
A. Rối loạn chuyển hóa đạm
B. Rối lọan chuyển hóa mỡ
C. Rối loạn đương huyết
D. Hạ canxi
 
Đáp án
Câu 1: D. Năng lượng sẵn sàng sinh công
Câu 2: D. Hóa năng
Câu 3: A. adenin
Câu 4: A. động năng và thế năng
Câu 5: D. đồng hóa và dị hóa
Câu 6: C. vận chuyển thụ động
Câu 7: B. dị hóa
Câu 8: B. sinh học
Câu 9: C. trung tâm hoạt động
Câu 10: A. pH = 2
Câu 11: A. Chất hóa học làm giảm hoạt tính enzim
Câu 12: D. Chất hóa học làm tăng hoạt tính enzim
Câu 13: A. Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào.
Câu 14: A. E + saccarozo → E – saccarozo → glucozo + fructozo + E. coli
Câu 15: A. rối loạn chuyển hóa đạm.
 
Top