Chia Sẻ 50 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 phần Lịch sử Việt Nam.

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 1: Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở VN?

a/ Bù vào thiệt hại trong lần khai thác thứ nhất

b/ Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra

c/ Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở VN

d/Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 2: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần II, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?

a/ Công nghiệp chế biến

b/ Nông nghiệp và khai thác mỏ

c/ Nông nghiệp và thương nghiệp

d/ Giao thông vận tải

Câu 3: Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở VN?

a/ Cột chặt nền kinh tế VN lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp

b/ Biến VN thành thị trường tiêu thụ hàng hoá do Pháp sản xuất

c/ Biến VN thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp

d/ Câu a, b đều đúng

Câu 4. Tác động của chương trình khai thác lần II đến kinh tế VN là:

a/ Nền kinh tế VN phát triển độc lập tự chủ

b/ Nền kinh tế VN phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc kinh tế Pháp

c/ Nền kinh tế VN lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp

d/ VN trở thành thị trường độc chiếm của Pháp

Câu 5: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của Cách mạng VN?

a/ Công nhân b/ Nông dân

c/ Tiểu tư sản d/ Tư sản dân tộc

Câu 6: Sau chiến tranh thế giới I, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của Cách mạng VN?

a/ Công nhân và tư sản b/ Nông dân và địa chủ

c/ Nhân dân VN với thực dân Pháp d/ Địa chủ và tư sản

Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân VN bước đầu đi vào đấu tranh tự giác ?

a/ Công hội (bí mật) Sài Gòn Chợ Lớn do Tôn Đức Thắng đứng đầu

b/ Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn

c/ Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng

d/ Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở Cảng Sài Gòn ngăn tàu Pháp đàn áp Cách mạng Trung Quốc

Câu 8: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

a/ Đưa yêu sách đến hội nghị Vecxay

b/ Nguyễn Ái quốc đọc được luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa

c/ Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp

d/ Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari

Câu 9: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?

a/ Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa

b/ Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp

c/ Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng VN

d/ Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam

Câu 10: Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường đi của những người đi trước là:

a/ Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước

b/ Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản

c/ Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp đường lối dân tộc với chủ nghĩa xã hội

d/ Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa vô sản

Câu 11: Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì?

a/ Từ chủ nghĩa yêu nước đền với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn

b/ Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

c/ Hợp nhất ba tổ chức cộng sản

d/ Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng

Câu 12: Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?

a/ Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu (TQ)

b/ Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng (TQ)

c/ Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu (TQ)

d/ Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu (TQ)

Câu 13: Cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên là:

a/ Báo Thanh Niên b/ Tác phẩm "Đường Cách Mệnh"

c/ Bản án chế độ tư bản Pháp d/ Báo Người Cùng Khổ

Câu 14: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do nguyên nhân khách quan nào?

a/ Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo

b/ Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng còn non yếu

c/ Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động

d/ Đế quốc Pháp còn mạnh

Câu 15: Số nhà 5 D phố Đàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện:

a/ Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

b/ Thành lập Đông Dương cộng sản đảng

c/ Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời

d/ Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Câu 16: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là:

a/ Báo Nhành Lúa

b/ Báo Người Nhà Quê

c/ Báo Búa Liềm

d/ Báo Tiếng Chuông Rè

Câu 17: Từ ngaỳ 7 - 2 - 1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp ở đâu?

a/ Quảng Châu (Trung Quốc)

b/ Ma Cao (Trung Quốc)

c/ Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc)

d/ Hương Cảng (Trung Quốc)

Câu 18: Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?

a/ Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng

b/ Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn

c/ Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn

d/ An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn

Câu 19: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản

(3 - 2 - 1930) thể hiện như thế nào?

a/ Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam

b/ Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua

c/ Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào VN

d/ Câu a, b đúng

Câu 20: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó là:

a/ Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản

b/ Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để

c/ Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc

d/ Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc

Câu 21: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là lực lượng nào?

a/ Công nhân và nông dân

b/ Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông

c/ Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến

d/ Câu a, b, c đúng

Câu 22: Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu?

a/ 3 - 2 - 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)

b/10 - 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)

c/ 3 - 1930 tại Ma Cao (Trung Quốc)

d/ 10 - 1930 tại Quảng Châu (Trung Quốc)

Câu 23: Đảng cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

a/ Tháng 3 - 1930

b/ Tháng 5 - 1930

c/ Tháng 10 - 1930

d/ Tháng 12 - 1930

Câu 24: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?

a/ Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933

b/ Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩaYên Bái

c/ Đảng cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo cách mạng và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến

d/ Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân

Câu 25: Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?

a/ Miền Trung

b/ Miền Bắc

c/ Miền Nam

d/ Trong cả nước

Câu 26: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là khẩu hiệu nào?

a/ "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày"

b/ "Tự do dân chủ" và "Cơm áo hoà bình"

c/ "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian" và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến"

d/ "Chống đế quốc" và "Chống phát xít"

Câu 27: Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất vì:

a/ Là nơi tập trung đông đảo giai cấp công nhân

b/ Là nơi thành lập chính quyền Xô viết sớm nhất

c/ Là nơi có truyền thống anh dũng dân tộc chống giặc ngoại xâm

d/ Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng đông nhất trong cả nước

Câu 28: Gọi là chính quyền Xô viết vì:

a/ Chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết

b/ Hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (nước Nga)

c/ Hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo

d/ Hình thức nhà nước của những nước theo con đường XHCN

Câu 29: Trần Phú, tổng bí thư của Đảng cộng sản Đông Dương bị Pháp bắt vào:

a/ 19 - 4 - 1931

b/ 14 - 9 - 1931

c/ 19 - 4 - 1932

d/ 14 - 9 - 1932

Câu 30: Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 - 1939 ?

a/ Thực dân Pháp nói chung

b/ Địa chủ phong kiến

c/ Bọn phản động thuộc địa và tay sai không chịu thi hành chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp

d/ Các quan lại của triều đình Huế

Câu 31: Nhiệm vụ của cách mạng được Đảng xác định trong thời kì 1936 - 1939?

a/ Đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập dân tộc

b/ Đánh đổ phong kiến để người cày có ruộng

c/ Chống phát xít, chống phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do dân chủ cơm áo hoà bình

d/ Câu a, b đúng

Câu 32: Phương pháp đấu tranh cách mạng thời kì 1936 - 1939 ?

a/ Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang

b/ Kết hợp khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp

c/ Kết hợp khả năng công khai và nửa công khai

d/ Câu b, c đúng

Câu 33: Cuộc mitting lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?

a/ 1 - 8 - 1936, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

b/ 1 - 5 - 1938, tại Bến Thuỷ, Vinh

c/ 1 - 5 - 1939, tại Hà Nội

d/ 1 - 5 - 1938, tại nhà Đấu Xảo - Hà Nội

Câu 34: Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?

a/ Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân

b/ Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của Đảng viên được nâng cao

c/ Tập hợp được một lực lượng công - nông hùng mạnh

d/ Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú

Câu 35: Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945 là ai?

a/ Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng

b/ Bọn đế quốc và phát xít

c/ Bọn thực dân phong kiến

d/ Bọn phát xít Nhật

Câu 36: Hội nghị lần thứ 6 (11 - 1939) của ban chấp hành trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

a/ Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu

b/ Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh

c/ Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách

d/ Tất cả các nhiệm vụ trên

Câu 37: Tháng 11 - 1939, tên gọi của Mặt trận ở Đông Dương là gì?

a/ Mặt trận nhân dân phản đế

b/ Mặt trận dân chủ Đông Dương

c/ Mặt trận phản đế Đông Dương

d/ Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

Câu 38: Hội nghị Trung ương Đảng lần 6 (11 - 1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?

a/ 19 - 5 - 1941 tại Bà Điểm - Hóc Môn

b/ 15 - 5 - 1939 tại PacBó - Cao Bằng

c/ 6 - 11 - 1939 tại Bà Điểm - Hóc Môn

d/ 10 - 5 - 1940 tại Đình Bảng - Bắc Ninh

Câu 39: Khó khăn lớn nhất của nước ta sau cách mạng tháng Tám là:

a/ Quân Tưởng, Anh dưới danh nghĩa Đồng minh vào VN giải giáp quân Nhật, nhưng lại chống phá Cách mạng VN

b/ Nạn đói, nạn dốt đe doạ nghiêm trọng đến nhân dân ta

c/ Ngân quỹ nhà nước trống rỗng

d/ Các tổ chức phản cách mạng trong nước ra sức phá hoại chống phá Cách mạng

Câu 40: Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?

a/ 1 - 6 - 1946 ở Hà Nội

b/ 2 - 3 - 1946 ở Hà Nội

c/ 12 - 11 - 1946 ở Tân Trào - Tuyên Quang

d/ 20 - 10 - 1946 ở Hà Nội

Câu 41: Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6 - 3 - 1946 có lợi thực tế cho ta?

a/ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do

b/ Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chánh riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp

c/ Việt Nam thuận cho 15 000 quân Pháp ra Bắc thay thế quân Tưởng và rút dần trong 5 năm

d/ Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ

Câu 42: Việc ký hiệp định sơ bộ tạm hoà với Pháp chứng tỏ:

a/ Chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và chính phủ ta

b/ Sự thoả hiệp của Đảng và chính phủ ta

c/ Sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao

d/ Sự suy yếu của lực lượng cách mạng

Câu 43: Trong tạm ước 14 - 9 - 1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào?

a/ Một số quyền lợi về kinh tế và văn hoá

b/ Chấp nhận cho Pháp đem 15 000 quân ra Bắc

c/ Một số quyền lợi về chính trị, quân sự

d/ Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự

Câu 44: Sự kiện trực tiếp nào đưa đến quyết định của Đảng và chính phủ toàn quốc kháng chiến chống Pháp?

a/ Hội nghị Đà Lạt không thành công(18 - 5 1946)

b/ Hội nghị Phôngtennơblô

c/ Pháp chiếm Hải Phòng(11 - 1946)

d/ Tối hậu thư của Pháp ngày 18 - 12 - 1946 đòi ta giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng

Câu 45: Văn bản nào trình bày đầy đủ nhất về đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng?

a/ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ chủ tịch(19 - 12 - 1946)

b/ Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Thường vụ Trung ương Đảng (22 - 12 - 1946)

c/ Một số bài trên báo sự thật (3 - 1947) của Trường Chinh

d/ Tác phẩm "Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh

Câu 46: Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở VN năm 1950 là:

a/ Hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và "hành lang Đông -Tây" ( Hải Phòng- Hà Nội - Hoà Bình - Sơn La)

b/ Hệ thống phòng ngự ở đồng bằng Bắc bộ và Trung du

c/ Phòng tuyến "boongke" và "vành đai trắng" xung quanh Trung du và đồng bằng Bắc bộ

d/ Tất cả các câu trên đều sai

Câu 47: Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

a/ Trận đánh ở Cao Bằng

b/ Trận đánh ở Đông Khê

c/ Trận đánh ở Thất Khê

d/ Trận đánh ở Đình Lập

Câu 48: Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành:

a/ Đảng cộng sản Đông Dương

b/ Đảng cộng sản Việt Nam

c/ Đảng lao động Việt Nam

d/ Đông Dương cộng sản Đảng

Câu 49: Lí do chủ yếu trong việc Pháp cử Nava sang Đông Dương?

a/ Vì sau 8 năm trở lại xâm lược Đông Dương, Pháp bị thiệt hại gần 390 ngàn tên, vùng chiếm đóng bị thu hẹp, có nhiều khó khăn kinh tế, tài chánh

b/ Vì chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) đã kết thúc

c/ Vì nhân dân Pháp ngày càng phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam

d/ Vì Nava được Mĩ chấp nhận

Câu 50: Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954?

a/ Trong vòng 18 tháng chuyển bại thành thắng

b/ Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu

c/ Tránh giao chiến ở miền Bắc với địch để chuẩn bị đàm phán

d/ Giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong Đông Xuân 1953 - 1954

Câu 51: Khẩu hiệu nào do Đảng và chính phủ nêu lên trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

a/ Tốc chiến, tốc thắng để nhanh chóng kết thúc chiến dịch

b/ Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng

c/ Tiêu diệt hết quân địch ở Điện Biên Phủ

d/ Điện Biên Phủ thành mồ chôn giặc Pháp
 

Bài Trước

50 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 phần Lịch sử thế giới.

Bài Tiếp

Đề minh họa môn Lịch Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017
Top