Chia Sẻ 50 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 phần Lịch sử thế giới.

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
Top Poster Of Month
31/10/12
5,173
335
83
28
Học học Nữa học mãi

Câu 1. Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?

a/ Đứng thứ nhất trên thế giới b/ Đứng thứ hai trên thế giới

c/ Đứng thứ ba trên thế giới d/ Đứng thứ tư trên thế giới

Câu 2. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

a/ Hòa bình, trung lập

b/ Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

c/ Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người

d/ Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ

Câu 3. Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là:

a/ Lênin. b/ Xtalin.

c/ Goocbachốp d/ Enxin.

Câu 4. Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa:

a/ Tháng 10 – 1948 b/ Tháng 10 - 1949

c/ Tháng 10 – 1950 d/ Tháng 10 - 1951.

Câu 5. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay:

a/ Thực hiện đượng lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.

b/ Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô.

c/ Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam.

d/ Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới,

Câu 6. Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

a/ Ngày 8-8-1967 b/ Ngày 8-8-1977

c/ Ngày 8-8-1987 d/ Ngày 8-8-1997

Câu 7. Tên thủ đô của Mianma:

a/ Manila. b/ Rangun,

c/ Cuala Lămpơ d/ Giacacta.

Câu 8. Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979:

a/ Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.

b/ Đối đầu căng thẳng,

c/ Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.

d/ Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.

Câu 9. Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay:

a/ Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc,

b/ Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.

c/ Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

d/ Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế.

Câu 10. Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy" vì:

a/ Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và Mỹ.

b/ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh và hầu hết các nước ở châu Phi đã giành được độc lập.

c/ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở châu Phi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân,

d/ Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã làm rung chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ở châu lục này.

Câu 11. Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

a/ Angiêri b/ Ai Cập,

c/ Ghinê d/ Tuynid.i

Câu 12. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Mỹ latinh đã được mệnh danh là:

a/ "Hòn đảo tự do" b/ "Lục địa mới trỗi dậy".

c/ "Đại lục núi lửa" d/ "Tiền đồn của chủ nghĩa xã hội"..

Câu 13. Tháng 4/1961, Cuba tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong điều kiện:

a/ Đánh thắng sự can thiệp của Mỹ.

b/ Hoàn thành cuộc cải cách dân chủ.

c/ Thành lập Đảng Cộng sản Cuba.

d/ Câu a và b đúng,

Câu 14. Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ latinh:

a/ Từ năm 1945 đến năm 1959

b/ Từ năm 1959 đến những năm 80 của thế kỷ XX,

c/ Từ những năm 80 đến những năm 90 của thế kỷ XX.

d/ Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay.

Câu 15. Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

a/ Ngày 8-8-1967 b/ Ngày 8-8-1977.

c/ Ngày 8-8-1987. d/ Ngày 8-8-1997.

Câu 16. Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979:

a/ Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.

b/ Đối đầu căng thẳng,

c/ Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.

d/ Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.

Câu 17. Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay:

a/ Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc,

b/ Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.

c/ Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

d/ Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế.

Câu 18. Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở Liên Hợp Quốc:

a/ Xan Phơranxixcô. b/ Niu Ióoc.

c/ Oasinhtơn. d/ Caliphoócnia.

Câu 19. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô):

a/ Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

b/ Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc.

c/ Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận,

d/ Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Câu 20. Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc là:

a/ 24/10/1945, b/ 4/10/1946.

c/ 20/11/1945. d/ 27/7/1945.

Câu 21. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

a/ Anh. b/ Pháp.

c/ Mỹ. d/ Nhật.

Câu 22. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai đã có tác động tích cực đến xã hội loài người:

a/ Đưa con người bước sang nền văn minh công nghiệp.

b/ Làm thay đổi cơ bản các yếu tố sản xuất.

c/ Làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội gắn liền với kỹ thuật hiện đại.

d/ Câu b và c đúng.

Câu 23. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai đã gây những hậu quả tiêu cực đến đời sống của con người:

a/ Đưa con người trở về nền văn minh nông nghiệp.

b/ Cơ cấu dân cư thay đổi, lao động công nông giảm đi, lao động dịch vụ và trí oc tăng lên.

c/ Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm nặng,

d/ Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 24: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai

a/ Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động

b/Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao

c/ Quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh

d/ Điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi

Câu 25: Lí do Mĩ đạt được nhiều thành tựu rực rơ ̃về khoa học-kĩ thuật

a/ Mĩ là nước khởi đầu cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai

b/ Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm chiến lược để phát triển đất nước

c/ Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.

d/ Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh

Câu 26: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thứ hai

a/ Biết xâm nhập thị trường thế giới

b/ Tác dụng của những cải cách dân chủ

c/ Truyền thống " Tự lực tự cường"

d/ Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật

Câu 27: Thời gian thành lập khối thị trường chung Châu Âu ( EEC)

a/ Tháng 1-1949 b/ Tháng 5-1955

c/ Tháng 3-1957 d/ Tháng 3-1958

Câu 28: Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

a/ Tháng 9-1967 b/ Tháng 9-1977

c/ Tháng 9-1987 d/ Tháng 9-1997

Câu 29: Nguồn gốc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai

a/ Do yêu cầu cuộc sống

b/ Do yêu cầu chiến tranh thế giới thứ hai

c/ Những thành tựu khoa học- kĩ thuật cuối thế kỷ XIX đầu thế kỹ XX, tạo tiền đề và thúc đẩy sự bùng nổ cách mạng khoa học- kĩ thuật lần hai

d/ Tất cả đều đúng

Câu 30: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế trong những năm 1945 - 1950 là:

a/ Liên Xô nhanh chóng khôi phục đất nước bị chiến tranh tàn phá.

b/ Tiến hành công cuộc xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941.

c/ Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ.

d/ Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.

Câu 31: Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là:

a/ Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

b/ Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

c/ Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

d/ Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX), sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

Câu 32: Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ ?

a/ Mở rộng lãnh thổ.

b/ Duy trì hòa bình an ninh thế giới.

c/ Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

d/ Khống chế các nước khác.

Câu 33: Khối quân sự được thành lập ở Đông Nam Á vào 9/1954 là:

a/ NATO b/ CENTO

c/ SEATO d/ ASEAN

Câu 34: Những nước tham gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại Băng Cốc (8/1967) là:

a/ Việt Nam, Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia.

b/ Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Brunây.

c/ Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malaixia.

d/ Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Indonexia.

Câu 35: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi Vì sao?

a/ Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập.

b/ Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lựợt tan rã.

c/ Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.

d/ Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.

Câu 36: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc ở nước nào của châu Phi:

a/ Ai Cập b/ Tuynidi

c/ Angôla c/ Angiêri

Câu 37: Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi:

a/ Năm 1960 "Năm châu Phi".

b/ Năm 1962 Angiêri giành được độc lập.

c/ 11/11/1975 nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.

d/ Năm 1994 Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi.

Câu 38: Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Đại lục bùng cháy"?

a/ Ở đây thường xuyên xãy ra cháy rừng.

b/ Ở đây nhân dân đã đứng lên chống đế quốc Mĩ.

c/ Ở đây có cuộc cách nổi tiếng nổ ra và thắng lợi ở Cuba.

d/ Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ.

Câu 39: Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh" ?

a/ Achentina

b/ Chi lê

c/ Nicanagoa

d/ Cuba

Câu 40. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài duy nhất của thế giới trong thời gian nào của thế kỉ XX ?

a/ Thập niên 40 - 50. b/ Thập niên 50 - 60.

c/ Thập niên 60 - 70. d/ Thập niên 70 - 80.

Câu 41: Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là:

a/ Kennơđi b/ Nichxơn

c/ B. Clintơn d/ G. Bush

Câu 42: Mĩ đã tuyên bố xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào thời điểm nào ?

a/ Năm 1976. b/ Năm 1994.

c/ Năm 2004. d/ Năm 2006.

Câu 43: Ba trung tâm kinh tế tài chính lớ n của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:

a/ Mĩ - Anh - Pháp. b/ Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.

c/ Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản. d/ Mĩ - Đức - Nhật Bản.

Câu 44: Nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng "thần kì" vào những năm 60 - 73 của thế kỉ XX là do:

a/ Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật của thế giới phát triển mạnh.

b/ Làm giàu trong cuộc chiến tranh Mĩ xâm lược Triều Tiên.

c/ Làm giàu trong cuộc chiến tranh Mĩ xâm lược Việt Nam.

d/ Tất cả các nhân tố trên.

Câu 45: Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước XHCN vào thời gian nào ?

a/ Tháng 2/1945 b/ Ngày 12/3/1947

c/ Tháng 7/1947 d/ Ngày 4/4/1949

Câu 46: Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc chiến tranh lạnh là:

a/ Các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang.

b/ Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới.

c/ Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu.

d/ Các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt.

Câu 47: Tại sao gọi là "trật tự hai cực Ianta" ?

a/ Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng.

b/ Tại Hội nghị Ianta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe.

c/ Thế giới đã xãy ra nhiều cuộc xung đột ở Ianta.

d/ Tất cả các lí do trên

Câu 48: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện

a/ Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) nă 1972.

b/ Định ước Henxinki năm 1975.

c/ Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)

d/ Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991)

Câu 49: Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học -kĩ thuật lần thứ hai.

a/ Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.

b/ Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.

c/ Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.

Câu 50: Hai cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật mà nhân loại đã trải qua, là những cuộc cách mạng nào ?

a/Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ XX

b/Cuộc caćh mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ XX

c/Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX vàcuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX

d/Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. songngu songngu:
  Các phong trào đấu tranh trưởng thành dần từ tự phát sang tự giác (kể tên)...
 2. songngu songngu:
  Là đúng. Vì nó thúc đẩy chuyển biến trong xã hội Việt Nam. Từ đây giai cấp công nhân, nông dân trưởng thành. Giai cấp tư sản dân tộc nhận ra bất công ...
 3. songngu songngu:
  @Quyên Tân Thịnh Bạn đăng trong box lịch sử lớp bạn học nhé.
 4. Q Quyên Tân Thịnh:
  Có đúng hay không khi cho rằng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế ký XX? Giải thích?
 5. Dream 18 Dream 18:
  Toán lớp mấy đây em? Em.phải đăng câu hỏi vào box toán lớp đó chứ
 6. B Bảo Thiên:
  Cho E=12V r=1ôm R1=4ôm R2=6ôm. Tìm x để Px max.cho biết R1 nt (R2//x)
 7. B Bảo Thiên:
  Mọi người giải hộ em với nha

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.