Chia Sẻ 15 CẤU TRÚC DÙNG NHƯ CÂU ĐIỀU KIỆN

Màn Thầu

Moderator
23/12/16
902
54
28
Moderator


1. “ Unless”: trừ khi = “if…not”


If he does not get up early, he will be late for school.
---> Unless he gets up early, he will be late for school -

2. “When”: khi
If you like cooking, you will know a lot of food.
When you like cooking, you will know a lot of food.

3. “ Suppose” / “Supposing”: giả sử

- Suppose he is right, his wife will be wrong
- Supposing he hates you, what will you do?
- “ Suppose” / “Supposing”: dùng để thay thế cho “If ” trong mệnh đề phụ. (Thường hay thay thế trong câu ĐK loại 2 hơn)

4. “ Provided that”: miễn là
“ Providing that”: miễn là

- We accepted your job application form provided that you have good qualifications
- “ Provided that” / “ Providing that” dùng để thay thế cho “If ” trong mệnh đề phụ

5. “ Assuming: giả sử

- Assuming they have a lot of money, they will invest the capital in business
- “ Assuming” dùng để thay thế cho “If ” trong mệnh đề phụ

6. “Without”: không có = “if…not”

- If my friend doesn’t help me, I can not complete my Math homework
Without my friend’s help, I can not complete my Math homework “
Without” dùng để thay thế cho “If + not” trong mệnh đề phụ. Nhưng sau nó ta dùng 1 cụm từ chứ không dùng 1 mệnh đề
7. “On condition that”: với điều kiện là -

She will help you on condition that you are kind to her

--> “ on condition that ” dùng để thay thế cho “If ” trong mệnh đề phụ

8. “Câu mệnh lệnh + and” (V + sth + and + clause)

- If you learn English, you will become a good English teacher
some day
---> Learn English and you will become a good English teacher
some day
- “ Câu mệnh lệnh + and” dùng để thay thế cho “If ” trong mệnh đề phụ.

9. “So long as” = “as long as”: hễ mà, chừng nào mà

- She will return home and live happily with him so long as he stops drinking wine - “ so long as” dùng để thay thế cho “If ” trong mệnh đề phụ.

10. “In case”: trong trường hợp

- In case I forget, please remind me of that - “ In case” dùng để thay thế cho “If ” trong mệnh đề phụ.

11. “Even if”: thậm chí, nếu như

- Even if we had been invited to the party , we could not have come because we were very busy
- “ Even if” dùng mang tính chất nhấn mạnh hơn “if”

12. “As if, as though”: như thể là

- He looked as if he had run 15 miles
- She dressed as though it was winter even in the summer
- Chỉ dùng trong câu ĐK loại 2 và 3 thay thế cho “if”, nếu V là “to be” thì chia bình thường như QK đơn, không dùng hết “were”
13. “But for”: nếu không vì, nếu không có

- If she hadn’t assisted me, I should not have completed my plans
But for her assistance, I should not have completed my plans
- “ But for” dùng để thay thế cho “If+ not” trong mệnh đề phụ. Nhưng sau nó ta dùng 1 cụm từ chứ không dùng 1 mệnh đề

14. “If only”: Ước gì

- If only out teacher comes to see us now
- If only he will take my advice, I will be very happy
- If only she were at home
- If only he had worked harder, he could have passed the last matriculation( ky thi tuyen vao dai hoc)
- Dùng với thì HTĐ hoặc TLĐ để diễn tả sự hy vọng
- Dùng với thì QKĐ để chỉ 1 điều ước không xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai
- Dùng với thì QKHT để diễn tả 1 điều ước ko xảy ra ở QK

15. “Otherwise”: nếu không

- If he is not at home before 11p.m, he will be locked out
---> He must be at home before 11p.m; otherwise he will be locked out
- Her director paid her good salary; otherwise she wouldn’t work longer
- If her director didn’t pay her good salary, she wouldn’t work longer -

“ Otherwise” dùng để thay thế cho “If + not” trong mệnh đề phụ.
Tuy nhiên nó lại đứng trước MĐ chính, MĐ phụ bỏ “if “và “not” đi
- Nếu mệnh đề phụ chỉ có V là “to be” thì ta phải thêm vào trước nó V khuyết thiếu mang nghĩa sao cho phù hợp với câu ở MĐ phụ đó
- Trước “otherwise” là dấu chấm phẩy chứ ko phải là dấu phẩy như bình thường.
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. songngu songngu:
  Các phong trào đấu tranh trưởng thành dần từ tự phát sang tự giác (kể tên)...
 2. songngu songngu:
  Là đúng. Vì nó thúc đẩy chuyển biến trong xã hội Việt Nam. Từ đây giai cấp công nhân, nông dân trưởng thành. Giai cấp tư sản dân tộc nhận ra bất công ...
 3. songngu songngu:
  @Quyên Tân Thịnh Bạn đăng trong box lịch sử lớp bạn học nhé.
 4. Q Quyên Tân Thịnh:
  Có đúng hay không khi cho rằng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế ký XX? Giải thích?
 5. Dream 18 Dream 18:
  Toán lớp mấy đây em? Em.phải đăng câu hỏi vào box toán lớp đó chứ
 6. B Bảo Thiên:
  Cho E=12V r=1ôm R1=4ôm R2=6ôm. Tìm x để Px max.cho biết R1 nt (R2//x)
 7. B Bảo Thiên:
  Mọi người giải hộ em với nha

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.