khoanh

 1. H

  Giải các bài tập phần luyện tập trang 30, toán 3

  Bài 1: Tính: Lời giải: Bài 2: Đặt tính rồi tính: a) 24 : 6 30 : 5 15 : 3 20 : 4 b) 32 : 5 34 : 6 20 : 3 27 : 4 Lời giải: Bài 3: Một lớp học có 27 học sinh , trong đó có 1/3 số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi? Lời giải: Số học sinh giỏi của lớp đó là: 27 : 3...
 2. H

  Giải các bài tập phần luyện tập chung trang 179, toán 4

  Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm các câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là: A. 3 B. 300. C. 3000 D. 30000 b) Trong phép nhân: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A. 7028...
 3. H

  Giải các bài tập phần ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169, toán 4

  Bài 1: Tính bằng hai cách : Lời giải: Bài 2: Tính : Lời giải: Bài 3: Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo hếttấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hếtm. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy ? Lời giải: Cách 1: Số vải đã may áo là: 20 x = 16 (m) Số vải còn lại...
 4. H

  Giải các bài tập phần ôn tập về phân số, toán 4

  Bài 1: Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng : là phân số chỉ phân số đã tô màu của hình nào ? Lời giải: Khoanh vào C (hình 3) Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số : Lời giải: Bài 3 : Rút gọn phân số : Lời giải: Bài 4 : Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần. Lời giải: Ta có: lớn hơn...
 5. H

  Giải các bài tập luyện tập chung trang 153, toán 4

  Bài 1: Tính : Lời giải: Bài 2: Tính diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 18 cm, chiều cao bằngđộ dài đáy. Lời giải: Chiều cao của hình bình hành là: 18 ×= 10 (cm) Diện tích hình bình hành là : 18 × 10 = 180 (cm2) Đáp số: 180cm2. Bài 3: Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô tô búp bê, số búp...
 6. H

  Giải các bài tập phần luyện tập chung trang 144, toán 4

  Bài 1 : Đúng ghi Đ, sai ghi S : Trong hình bên : a) AB và DC là hai cạnh đối diện song song với nhau. b) AB vuông góc với AD. c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông. d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau. Lời giải: a) Đ ; b) Đ ; c) Đ ; d) S . Bài 2 : Đúng ghi Đ, sai ghi S. Trong hình thoi PQRS...
 7. H

  Giải các bài tập phần luyện tập chung trang 124, toán 4

  Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B , C, D ( là đáp số, kết quả tính…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. a) Trong các số 5451; 5514; 5145; 5541 số chia hết cho 5 là: A. 5451 B. 5514 C. 5145 D. 5541 b) Hùng có 8 viên bi gồm 4 bốn viên...
 8. H

  Giải các bài tập luyện tập chung trang 36, toán 4

  Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính..). Hãy khoanh vào chữ cái trả lời đúng. a) Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là: A. 505 050 B. 5 050 050 C. 5 005 050 D. 50 050 050 b) Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762...
 9. K

  Ôn tập toán học 3 có đáp án

  Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu): Đọc số Viết số Hai trăm ba mươi mốt 231 Bảy trăm sáu mươi Một trăm mười lăm Ba trăm hai mươi tư Chín trăm chín mươi chín Sáu trăm linh năm Đọc số Viết số 404 777 615 505 900 834 Câu 2...