50 trạng từ thông dụng trong tiếng nhật

  1. Trang Dimple

    50 trạng từ thông dụng trong Tiếng Nhật

    50 trạng từ thông dụng trong Tiếng Nhật 1) ぴったり, ぴたり : Vừa vặn, vừa khít (quần áo) 2) やはり、やっぱり : Quả đúng (như mình nghĩ) – Cuối cùng thì cũng vẫn là – Rốt cục thì 3) うっかり : Lơ đễnh, xao nhãng 4) がっかり : Thất vọng 5) ぎっしり : Chật kín, sin sít 6) ぐっすり : (Ngủ) say tít, (ngủ) thiếp đi 7) こっそり : Nhẹ...