Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Ôn tập cuối tuần toán lớp 2

  Đề 35 Phần 1. Bài tập trắc nghiệm: 1. Nối (theo mẫu): 2. Nối (theo mẫu): 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 2 m = 20 cm … e) 40 cm = 4 dm… b) 2 m = 20 dm … g) 40 cm = 4 m… c) 3 dm = 30 mm… h) 50 mm = 5 dm… d) 3 dm = 30 cm… i) 50 mm = 5 cm… Phần 2. Học sinh trình bày bài làm: 4...
 2. L

  Ôn tập cuối tuần toán lớp 2

  Đề 34 Phần 1. Bài tập trắc nghiệm: 1. Nối (theo mẫu): 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) Số liền trước của 200 là 190 … b) Số liền trước cảu 200 là 199 … c) Số tròn chục liền sau của 180 là 190 … d) Số tròn chục liền sau của 180 là 170 … 3. Nối chữ số thích hợp với ô trống: 4. Khoanh vào...
 3. L

  Ôn tập cuối tuần toán lớp 2

  Đề 33 Phần 1. Bài tập trắc nghiệm: 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S: Các số tròn trăm có ba chữ số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: a) 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 600 ; 500 ; 700 ; 800 ; 900 … b) 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900 … 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: Các số tròn chục có ba...
 4. L

  Ôn tập cuối tuần toán lớp 2

  Đề 32 Phần 1. Bài tập trắc nghiệm: 1. Nối các phép tính với 0 hoặc 1. Kết quả các phép tính nào là 0? Kết quả các phép tính nào là 1? 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: Cách làm đúng hay sai? a) x x 1 = 0 x = 0 x 1 … x = 0 b) x x 1 = 0 x = 0 : 1 … x = 0 3. Đúng ghi Đ; sai ghi S: a) 20 : 4 : 5 <...
 5. L

  Ôn tập cuối tuần toán lớp 2

  Đề 31 Phần 1. Bài tập trắc nghiệm: 1. Nối (theo mẫu): Kết quả phép tính nào là 0? Kết quả phép tính nào là 1? 2. Đúng ghi Đ; sai ghi S: a) 3 : 3 + 0 = 0 … b) 0 x 4 : 4 = 1 … b) 3 : 3 + 0 = 1 … d) 0 x 4 : 4 = 0 … 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 20 x 3 = 6 … b) 80 : 2...
 6. L

  Ôn tập cuối tuần Tiếng anh lớp 4

  ĐÁP ÁN đề 10 1. Match and Write. Then read the sentences aloud. 1 - My brother can skate - d 2 - His school is big - c 3 - I like skipping in the park - e 4 - That is Dong Da street - b 5 - That sky is blue today - a 2. Read and match. 1 - b; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - c 3. Read and write the...
 7. L

  Ôn tập cuối tuần Tiếng anh lớp 4

  Đề 10 1. Match and Write. Then read the sentences aloud. 2. Read and match. 3. Read and write the answers. 4. Read the text again and fill the gaps. Nguồn: Tổng hợp
 8. L

  Ôn tập cuối tuần Tiếng anh lớp 4

  ĐÁP ÁN đề 9 1. Find and Circle. 2. District; 3. Road; 4. Village; 5. Street; 6. School 2. Read and circle a, b or c. 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - c; 5 - c 3. Read and tick True or False. 1 - True; 2 - True; 3 - False; 4 - False; 5 - True 4. Write Hello, my name is Le. I am pupil at Pham...
 9. L

  Ôn tập cuối tuần Tiếng anh lớp 4

  Đề 9 1. Find and Circle. 2. Read and circle a, b or c. 3. Read and tick True or False. 4. Write Nguồn: Tổng hợp
 10. L

  Ôn tập cuối tuần Tiếng anh lớp 4

  Đề 8 1. Match and write. Then Read the sentence aloud. 2. Write. 3. Read and number the picture. 4. Write about your friend (his/ her name; age, school; birthday; abilities. ____________________________________________________ ____________________________________________________...
 11. L

  Ôn tập cuối tuần Tiếng anh lớp 4

  Đề 7 1. Circle a, b or c. Then Write. 2. Write one word in each blank. 3. Read and write the answer. 4. Write the opposite sentence. Nguồn: Tổng hợp
 12. L

  Ôn tập cuối tuần Tiếng anh lớp 4

  Đề 6 1. Write. Then read the sentence aloud. 2. Write a or the. 3. Do the puzzle. 4. Read and Match. Nguồn: Tổng hợp
 13. L

  Hướng dẫn giải phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

  Đề 12 Phần I. Trắc nghiệm Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Một số chia cho 5 được 6 Vậy số đó là: 43 … 30 Đ 34 … b) Một số chia cho 4 thì được tổng của 12 và 5 vậy số đó là: 68 Đ 60 … 67 … Câu 2. Điền số thích hợp vào ô trống: Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả...
 14. L

  Hướng dẫn giải phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

  Đề 11 Phần I. Trắc nghiệm Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Số dư của phép chia 45 : 6 là: 3 Đ 4 … 6… b) Số dư của phép chia 55 : 6 là: 1 Đ 2 … 3… c) Số dư của phép chia 50 : 6 là 1 … 2 Đ 3… d) Số dư của phép chia 43 : 5 là: 2 … 3 Đ 4 … Câu 2. Khoanh vào...
 15. L

  Hướng dẫn giải phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

  Đề 10 Phần I. Trắc nghiệm Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S 40+4-4-4-4-4-4-4-4-4-4=40-8-8-8-8=8 S. S. Đ. S Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng Lớp 3A có 36 học sinh, số học sinh giỏi chiếm 1/4 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 3A có bao...
 16. L

  Ôn tập cuối tuần toán lớp 2

  Đề 20 Phần 1. Bài tập trắc nghiệm: 1. Nối (theo mẫu): 2. Nối (theo mẫu): 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: So sánh chu vi hình tam giác ABC với chu vi hình tứ giác MNPQ: A. Chu vi hình tam giác ABC bằng chu vi hình tứ giác MNPQ. B. Chu vi hình tam giác ABC bé hơn chu vi...
 17. L

  Ôn tập cuối tuần toán lớp 2

  Đề 29 Phần 1. Bài tập trắc nghiệm: 1. Nối (theo mẫu). Tìm x: 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: Tìm x biết: a) x : 2 = 4 b) x : 2 = 4 x = 4 : 2 x = 4 x 2 x = 2 … x = 8 … c) x : 6 = 3 d) x : 6 = 3 x = 6 : 3 x = 3 x 6 x = 2 …...
 18. L

  Ôn tập cuối tuần toán lớp 2

  Đề 28 Phần 1. Bài tập trắc nghiệm: 1. Nối (theo mẫu) Tìm x: 2. Tô màu vào số ô vuông ở mỗi hình 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: Bác Xuân đến nhà máy lúc 7 giờ rưỡi. Bác Thu đến nhà máy lúc 7 giờ 15 phút. Hỏi ai đến nhà máy sơm hơn? a) Bác Xuân … b) Bác Thu … Phần 2 . Học sinh trình bày...
 19. L

  Ôn tập cuối tuần toán lớp 2

  Đề 27 Phần 1. Bài tập trắc nghiệm: 1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: 2. Nối hình vẽ đã tô màu hình đó với 3. Vẽ thêm kim phút vào mỗi đồng hồ ứng với đồng hồ điện tử: Phần 2. Học sinh trình bày bài làm: 4. Viết số thích hợp vào ô trống: Thừa số 3 4 3 5 5...
 20. L

  Ôn tập cuối tuần toán lớp 2

  Đề 26 Phần 1. Bài tập trắc nghiệm: 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S: * Tìm x, biết x x 4 = 12 a) x= 4 … b) x = 3 … * Tìm x, biết x x 4 = 24 c) x= 3 … d) x= 6 … 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: * Số nào nhân với 4 được 32? a) số 9 … b) số 8 … * 4 nhân với số nào được 28? c) số 7 …...