Nội dung mới nhất bởi Hoàng Xuân Bách

 1. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Bài tập trắc nghiệm chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

  Đáp án Câu 1: D. Năng lượng sẵn sàng sinh công Câu 2: D. Hóa năng Câu 3: A. adenin Câu 4: A. động năng và thế năng Câu 5: D. đồng hóa và dị hóa Câu 6: C. vận chuyển thụ động Câu 7: B. dị hóa Câu 8: B. sinh học Câu 9: C. trung tâm hoạt động Câu 10: A. pH = 2 Câu 11: A. Chất hóa học làm giảm...
 2. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Bài tập trắc nghiệm chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

  8. Enzim là chất xúc tác A. hóa học B. sinh học C. lí học D. sinh hóa học 9. Trong phân tử có vùng cấu trúc không đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất được gọi là A. phức hợp B. vùng liên kết tạm thời C. trung tâm hoạt động D. vùng phản ứng trao đổi 10. Enzim pepsin ở dịch dạ dày người hoạt...
 3. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Bài tập trắc nghiệm chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

  1. Động năng là A. Năng lượng củi khô chưa đốt B. Năng lượng của hợp chất hữu cơ C. Năng lượng bình ắc quy chưa sử dụng D. Năng lượng sẵn sàng sinh công 2. Năng lượng tồn tại chủ yếu trong tế bào là A. hóa năng, động năng B. nhiệt năng, thế năng C. điện năng, động năng D. hóa năng 3. Bazo...
 4. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Bài tập trắc nghiệm giảm phân

  Câu 1: C. Tế bào sinh dục chín Câu 2: A. Xảy ra sự tiếp hợp và có thể có hiện tượng trao đổi chéo Câu 3: C. kì giữa I và kì giữa II Câu 4: D. Có sự phân li các NST về 2 cực tế bào Câu 5: A. kì đầu I Câu 6: C. NST chỉ di chuyển về 1 cực của tế bào Câu 7: B. Một chiếc về cực và 1 chiếc ở giữa tế...
 5. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Bài tập trắc nghiệm giảm phân

  11. Ý nghĩa về mặt di truyền của sự trao đổi chéo NST là A. Làm tăng số lượng NST trong tế bào B. Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền C. Tạo ra nhiều loại giao tử, góp phần tạo ra sự đa dạng sinh học D. Duy trì tính đặc trưng về cấu trúc NST 12. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói...
 6. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Bài tập trắc nghiệm giảm phân

  1. Giảm phân chỉ xảy ra ở loại tế bào nào sau đây? A. Tế bào sinh dưỡng B. Tế bào giao tử C. Tế bào sinh dục chín D. Hợp tử 2. Đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân? A. Xảy ra sự tiếp hợp và có thể có hiện tượng trao đổi chéo B. Có sự phân chia của tế bào chất C. Có sự...
 7. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Lý thuyết và bài tập tự luận giảm phân

  Bài 3: Nêu sự khác biệt giữa nguyên nhân và giảm phân. Đáp án và hướng dẫn giải bài 3: Sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân: Nguyên phân Xảy ra ở tất cả các dạng tế bào. Có một lần phân bào. Không có sự tiếp hợp và hoán vị gen. Các NST ở kì giữa xếp thành 1 hàng tại mặt phẳng xích đạo...
 8. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Lý thuyết và bài tập tự luận giảm phân

  Tóm tắt lý thuyết: Giảm phân Giảm phân bao gồm 2 lần phân chia liên tiếp nhưng chỉ có một lần nhân đôi NST. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST trong quá trình giảm phân kết hợp với quá trình thụ tinh thường tạo ra rất nhiều biến dị tổ hợp. Sự đa dạng di truyền ở thế hệ sau của...
 9. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Lý thuyết và bài tập chu kì tế bào, nguyên phân

  Bài 1: Chu trình tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào. Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Chu kỳ tế bào, hay chu kỳ phân bào, là một vòng tuần hoàn các sự kiện xảy ra trong một tế bào từ lần phân bào này cho đến lần kế tiếp. Nó bao gồm gian kỳ và các giai...
 10. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Lý thuyết và bài tập chu kì tế bào, nguyên phân

  Tóm tắt lý thuyết: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân Chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Nguyên phân là hình thức phân chia tế bào phổ biến ở các sinh vật nhân thực. Quá trình này bao gồm 2 giai đoạn: phân chia nhân và phân chia tế bào chất. Sau khi kì sau hoàn...
 11. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Câu hỏi ôn tập chuyên đề Sinh lý thực vật

  Câu 18. a. Phân biệt đặc điểm của hai con đường vận chuyển nước trong thân. Hai con đường thoát hơi nước qua lá. b. Nêu vai trò của nito đối với cây xanh c. Nêu các nguồn cung cấp nito cho thực vật d. Dấu hiệu thiếu nito ở thực vật? các con đường đồng hóa nito ở thực vật. Ý nghĩa của sự hình...
 12. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Câu hỏi ôn tập chuyên đề Sinh lý thực vật

  Câu 9. a. Năng suất sinh học là gì? Năng suất kinh tế là gì? b. Sự tích lũy cacbon ở cây hướng dương (g/m2/ngày) như sau: rễ:0.2; lá: 0.3; thân: 0.6; hoa:8.8. Hãy tính năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây hướng dương? c. nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều...
 13. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Câu hỏi ôn tập chuyên đề Sinh lý thực vật

  Câu 1. a. Nước trong cây được vận chuyển như thế nào? Nguyên nhân nào giúp nước trong cây vận chuyển ngược chiều trọng lực lên cao hàng chục mét? b. Tại sao nói sự trao đổi nước và muối khoáng của cây xanh liên hệ mật thiết với nhau? Câu 2. a. Ánh sáng dưới tán cây khác ánh sáng nơi quang đãng...
 14. Hoàng Xuân Bách

  Hướng dẫn Lý thuyết và bài tập tự luận quang hợp

  Bài 1: Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào? Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ. Trong sinh giới, những nhóm thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp. Quang hợp ở vi...
Top